نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد عربی، تربیت مدرس

چکیده


اقبال روزافزون دانش‌پژوهان به «ادبیات تطبیقی» تألیف و ترجمۀ آثار استواری در این باب را ضروری می‌کند. از آثار ترجمه‌شده در این حوزه، کتاب‌ ادبیات تطبیقی: پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی اثر محمد سعید جمال‌الدین و ترجمۀ سعید حسام‌پور و حسین کیانی است که هم بررسی مستقل و غیر مقابله‌ای و هم کیفیت‌سنجی آن بر اساس مقابله با متن اصلی نشان می‌دهد که این اثر، به رغم برخی نقاط قوت، بدون بازبینی و اصلاحات کلی و جزئی، صلاحیت لازم برای تدریس به دانشجویان را ندارد و برای استفادۀ سایر علاقه‌مندان نیز چندان مفید نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A review on Comparative Literature: A Comparative Study of Persian and Arabic Literature

نویسنده [English]

  • Narges Ghandilzadeh

چکیده [English]

Welcoming to Comparative Literature makes it necessary that creditable writing and translating of such books should be strongly done. One of translating works in this field is A review on Comparative Literature: A Comparative Study of Persian and Arabic Literature by M.S.Jamal-aldin translated into Persian by S.Hessampour and H.Kiani. Independent, non-comparative and quality evaluation against original text shows that such book cannot be qualified to be learned to university students and also is not useful for others without reviewing and general and particular rectifying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Comparative literature
  • Jamal-aldin
  • Persian and Arabic Literature
  • criticism
  • Translation Criticism
منابع
پاشایی، ع (به کوشش) (1369). فرهنگ اندیشة نو، تهران: مازیار.
جمال‌الدین، محمد سعید (1388 یا 1389). ادبیات تطبیقی، پژوهشی تطبیقی در ادبیات عربی و فارسی، ترجمة سعید حسام‌پور و حسین کیانی، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز.
جمال‌الدین، محمد سعید (1424 ق/ 2003 م). الأدب المقارن، دراسات تطبیقیة فی الأدبین العربی والفارسی، بی‌جا: دار الهدایة.
دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
صدری ‌افشار، غلامحسین و دیگران (1388). فرهنگ‌نامۀ فارسی واژگان و اعلام، تهران: فرهنگ معاصر.
صفوی، کوروش (1389). زبان‌شناسی و ادبیات (تاریخچۀ چند اصطلاح)، تهران: هرمس.
غنیمی هلال، محمد (1373). ادبیات تطبیقی: تاری‍خ‌ و ت‍ح‍ول‌، اث‍رپ‍ذی‍ری‌ و اث‍رگ‍ذاری‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ادب‌ اس‍لام‍ی‌، ترجمه و تحشیه و تعلیق از مرتضی آیت‌زاده شیرازی، تهران: امیرکبیر.
کاتسنر، کِنِت (1376). زبان‌های جهان، ترجمة رضی هیرمندی (خدادادی)، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
کفافی، عبدالسلام (1971). فی الأدب المقارن دراسات فی نظریة الأدب والشعر القصصی، بیروت: دارالنهضة الأدبیة.
لاهوری، اقبال (1389). کلیات، به کوشش عبدالله اکبریان راد، تهران: الهام.
ولک، رنه و آوستن وارن (1373). نظریۀ ادبیات، ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
(منابع اینترنتی این مقاله صرفاً برای ارائۀ ساده‌ترین و در دسترس‌ترین اطلاعات دربارۀ نام اشخاص، جاها و کتاب‌ها به کار رفته‌‌اند).