نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه یزد

2 کارشناس‌ارشدادبیات‌عربی‌دانشگاه یزد

چکیده

چکیده
مادة درسی و آموزشی از اصلی‌ترین ارکان فراگیری و آموزش به‌ شمار می‌رود که نوآوری، تغییر و تنوع مبتنی بر اوضاع آموزشی و احوال مخاطبان را می‌طلبد. علم صرف به ‌عنوان یکی از شاخه‌های زبان عربی، پس از جدایی از نحو به دست پیشتازانی چون «ابن حاجب»، در هر عصری کتب و رساله‌های آموزشی مختلف و گوناگونی را به خود اختصاص داد که این آثار ضمن تکمیل و ضابطه‌مند کردن این علم با شیوه‌های مختلف، آموزش آن، به‌ویژه برای غیر عرب‌زبانان، را تسهیل کرد.
الصرف 1 اثر احمد پاشازانوس از آخرین آثار نگاشته‌شده با هدف و رویکرد آموزش مبحث فعل و تحلیل صرفی آن در علم صرف است که در این مقاله در راستای بررسی و نقد منابع و متون آموزشی زبان قرآن، به زعم خود، با نگاهی منصفانه پژوهش و واکاوی شده و ضمن بیان برجستگی‌ها و امتیازات آن، در قیاس با دیگر آثار مکتوب در زمینة علم صرف، به ذکر پاره‌ای از کاستی‌های بخش‌های مختلف کتاب پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

AlSarf (1)Book in the Scale of Criticism

نویسندگان [English]

  • Vesal Meymandi 1
  • Naiemeh Khabazi Ashraf 2

چکیده [English]

Abstract
Curriculums and educational materials are considered as one of the main bases of each science and knowledge’ learning phenomenon. They come to existence in the form of books or any scripts and educational tools; they develop in the light of progressing and specialization of sciences; hence there is an increasing need on the half of learners to achieve innovation and changes based on educational status and specific needs of attendants. After being separated from Syntactics, morphophonemicsas a branch of Arabic language has acquired various educational books especially by pioneers like “Ebn-Hajeb”; these worksnot only completed and arranged a systematic form for this science, but also they tried and still try to facilitate the education of this science to especially non-Arab individuals.
AlSarf (1) Book written by “Dr. Ahmad Pashazanous” is among the latest works aiming at educating morphophonemic analysis and verbs in Morphophonemics. Based on investigation and criticism of Quran language’ educational texts and sources, this study tries tofairly investigate its outstanding features and privileges in comparison to other written works regarding morphophonemics on one hand, and express some of its present shortcomings existed in different parts of this book, like definitions, expressing problem and subject, exercises, referring to texts, fluent Arabic language, and finally referencing to the previous main sources on the other hand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Morphophonemics
  • verb
  • Morphophonemic analysis
  • criticism
منابع
قرآن کریم.
نهج‌الفصاحة.
نهج‌البلاغة.
ابن منظور، محمّد بن مکرّم (1414ق). لسان العرب، بیروت: دار الصّادر.
استرآبادی، رضی‌الدّین (1398ق). شرح الرّضی علی الکافیّة، تصحیح: یوسف حسن عمر، تهران: مؤسّسة الصّادق.
استرآبادی، رضی‌الدّین (1426ق). شرح شافیة ابن الحاجب، تحقیق: محمّد نور الحسن و محمّد الزّفراف و محمّد محیی الدّین عبدالحمید، بیروت: دار إحیاء التّراث العربی.
الآمدی، عبدالواحد بن محمّد (1931م). غرر الحکم و درر الکلم، صیدا: مطبعة العرفان.
پاشازانوس، احمد (1390). الصّرف 1، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه پیام نور.
سیوطی، جلال‌الدّین (1378). البهجة المرضیة، قم: دار الفکر.
طباطبایی، محمّدرضا (1374). صرف ساده، قم: دار العلم.
عبدالباقی، محمّدفؤاد (1364ق). المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الکریم، القاهرة: دار الکتب المصریة.
محمّدی، حمید (1374). زبان قرآن (علم صرف)، قم: دار العلم.
مدنی، سیّد علیخان (1389). الحدائق النّدیّة فی شرح الفوائد الصّمدیّة، تحقیق: سیّدحسین خاتمی، قم: مؤسسه دارالهجرة.
معلوف، لویس (1367). المنجد فی اللّغة، تهران: اسماعیلیان (چاپ افست