نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار ادبیات عربی، دانشگاه تهران

چکیده

چکیده
تولید بسته‌های آموزشی هدف‌مند و مطابق با فرایند آموزش، که به انسجام و هماهنگی میان اجزا به‌خوبی توجه داشته باشد، از ضرورت‌‌های تحول و بهینه‌سازی نظام و ساختار آموزشی در هر جامعه است. این بایستگی در عرصة فراگیری‌های مهارتی، از جمله زبان، علاوه بر اهمیت بیش‌تر، دشواری‌های بیش‌تری دارد و دقت فراوان‌تری در فراهم آوردن مواد آموزشی می‌طلبد. کمبود چشم‌گیر منابع آموزشی در عرصة زبان عربی، هم در وجه مهارتی و هم در وجه دانشی آن با در نظر گرفتن ویژگی‌های فراگیرندة فارسی‌زبان، که به میزان بالایی در طبقه‌بندی مشترکی با زبان عربی قرار می‌گیرد، بازدهی آموزش‌های رایج را کاهش می‌دهد. با وجود تلاش‌های پی در پی در دو دهة اخیر که در پدید آمدن کتاب‌ها و بسته‌های آموزشی زبان عربی انجام شده است، بررسی کاستی‌ها و یافتن روش‌های بهتر برای ارتقای سطح کیفی آموزش این زبان، هم‌چنان موضوعی درخور اهمیت است. مقالة حاضر ضمن بررسی یکی از منابع تولیدشده در سال‌های اخیر، می‌کوشد نقاط ضعف و قوت آن به همراه ارائة پیشنهادهای مرتبط برای بهبود پیمودن گام‌های بعدی در راستای تولید مواد آموزشی را ارائه نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

َCoherence and Purposiveness of Educational Materials in Teaching Language Skills: A Case Study of Logha Tol Elam

نویسنده [English]

  • masaoud Fekri

چکیده [English]

The production of purposive educational packages which are based on learning principles and whose constitutes enjoy decent coherence and coordination are essential in reforming and optimizing educational systems and structures of any society. The importance of this endeavor becomes even more evident when it comes to teaching skills, including language silks, and preparing such educational materials creates many problems and demands investing a lot of energy and time. An acute shortage of educational materials to teach the Arabic language, either its skills or content, plus the characteristics of the Persian-speaking learners of Arabic, which shares a lot in common with Persian, have reduced the effectiveness of the existing teaching practices. Although attempts were made in the last two decades to improve the situation, seen mainly in the form of textbooks and other materials published by universities and educational institutes to teach Arabic, studying the problems and finding solutions to emolliate the situation still constitutes an important research topic. This paper evaluates one such textbook published in the recent past and offers suggestions to improve the production of the textbooks and materials to teach Arabic.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Logha Tol Elam
  • Adnan Eshkori
  • teaching materials
  • media language
  • listening
  • comprehension
منابع
اشکوری، سید عدنان (1390). لغة الاعلام، دراسة تطبیقیة، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
زیتون، کمال عبدالحمید (2003). التدریس نماذجه و مهاراته، قاهرة: عالم الکتب.
سماحة، سهیل حسیب (2001). القاموس المبسط، بیروت: مکتبة سمیر.
صدقی، حامد (1380). دروس فی لغة الاعلام المسموع، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
صیاح، انطوان (2008). تعلیمیة اللغة العربیة، دار النهضة العربیة.
فتح‌الهی، ابراهیم (1383). مکالمه و محاضره 1 و 2 و 3، درس‌نامة دانشگاه پیام نور.
فکری، مسعود (1389). کتاب معلم، تهران: کانون زبان ایران.
فکری، مسعود (1390). صدی الحیاة، مجموعة 13 جلدی، تهران: کانون زبان ایران.
قباوة، فخرالدین (1999). المهارات اللغویة و عروبة اللسان، دمشق: دار الفکر المعاصر.
مدکور، علی احمد (2000). تدریس فنون اللغة العربیة، القاهرة: دارالفکر العربی.
مصطفی، ابراهیم و همکاران (بی‌تا). المعجم الوسیط، استانبول: المکتبة الاسلامیة.