نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار ادبیات عربی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده


موضوع این جستار نقد و بررسی کتاب نقد و بررسی تطبیقی خمریات رودکی و ابونؤاس، تألیف سید فضل‌الله میرقادری است. در این مقاله، ضمن معرفی کلی اثر و تحلیل ابعاد شکلی آن، به بیان «امتیازات»، «کاستی‌ها»، و «بایسته‌های» محتوایی آن نیز پرداخته شده است. امانت‌داری علمی در ذکر منابع، بی‌طرفی در نقد و نظر، نکته‌سنجی و دقت در تحلیل، نظریه‌پردازی در نقد و تحلیل، استفاده از برخی منابع معتبر علمی، ارائة فهرست‌های گوناگون و کارآمد در پایان کتاب، و رویکرد اخلاقی و دینی به موضوع تطبیق برخی از امتیازات و نوآوری‌های این کتاب به شمار می‌آیند. در برابر این امتیازات، عدم اهتمام به نظریه و مبانی نظری روش پژوهش در مطالعات تطبیقی، موضوع‌محوریِ توصیفی و گریز از مسئله‌پژوهی و اهتمام به کشف مجهول، غفلت از یافته‌های نوین پژوهشی، در حاشیه قرار دادن نقد ادبی و زیبایی‌شناسی، و رویکرد ذوقی در بخش نقد و نظر ازجمله کاستی‌های این کتاب است. این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا به تحلیل محتوایی و شکلی امتیازها و کاستی‌های ذکرشده بپردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Roodaki’s and Aboo Navas’s Khomriat, an open criticism, the unfinished analysis

نویسنده [English]

  • Tooraj Zeinivand

چکیده [English]

The study and criticism on the book entitled” the comparative analysis on Roodaki’s and Aboo Navas’s Khomriat ”comprised by Said Fazl Alah Mir Ghaderi is to be examined here. This essay is to introduce this work as well as to analyze the different aspects of it, due to “properties”, ”failures”, and “should”. Some of innovations in this work including: the scientific saving in the unbiased references in criticism, carefulness in the analysis, the use of authentic scientific sources, the presentation of different lists at the end of book, the moral, religious approach to the comparative issue. The findings of essay show some failures including: to ignore the methodology in the comparative study, the descriptive-based issue, to avoid the research as well as to explore the unknown issues, to ignore the new research-based findings, to marginalize the literary criticism and aesthetic, the moody approach in the criticism…and this study is descriptive-analytical to examine Roodaki’s and Aboo Navas’s Khomriat on the context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Comparative literature
  • mirth making poem
  • Roodaki
  • Aboo Navas
  • Literary Criticism
منابع
انوشیروانی، علی‌رضا (1389 الف). «ضرورت ادبیات تطبیقی در ایران»، ویژه‌نامة ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پیاپی 1.
انوشیروانی، علی‌رضا (1389 ب). «آسیب‌شناسی ادبیات تطبیقی در ایران»، ویژه‌نامة ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پیاپی 2.
خاتمی، احمد (1389). نقد کتاب، گزیدة مقالات کتاب ماه ادبیات دربارة نقد کتاب، دفتر اول، تهران: خانة کتاب.
زینی‌وند، تورج (1389) . الوحدة العضویة مفهومها فی ضوء اسلوب القرآن الکریم، طرح پژوهشی دانشگاه رازی کرمانشاه.
زینی‌وند، تورج (1390). «مقارنة بین ابی نؤاس و الرودکی السمرقندی فی ضوء خمریاتهما المادیة»، فصل‌نامة نقد و ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی، ش 4.
زینی‌وند، تورج (1391). «فقدان روش پژوهش در مطالعات تطبیقی عربی و فارسی»، ویژه‌نامة ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، پیاپی 6.
ساجدی، طهمورث (1387). از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی: مجموعه ‌مقالات، تهران: امیرکبیر.
کالر، جاناتان (1385). نظریة ادبی، ترجمة فرزانه طاهری، تهران: مرکز.
میرقادری، سیدفضل‌الله (1390). نقد و بررسی تطبیقی خمریات رودکی و ابونؤاس، شیراز: کوشامهر.
نجاریان، محمدرضا و محمد‌کاظم کهدویی (1390). «نگاه شاعرانة رودکی و ابونؤاس به خمریات»، نشریة ادبیات تطبیقی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، س 2، ش 4.
ولک، رنه (1389). بحران ادبیات تطبیقی، ترجمة سعید ارباب شیرانی، ویژه‌نامة ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پیاپی 2.
ولک، رنه و آوستن وارن (1373). نظریة ادبیات، ترجمة ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: علمی فرهنگی.