نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه عربی، دانشگاه کاشان

2 استادیار گروه عربی، دانشگاه کاشان

چکیده


در دوفصل‌نامة علمی ـ تخصصی پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی سال دهم، شمارة اول (بهار و تابستان 1389) نقدی با عنوان «بررسی انتقادی کتاب المجانی من النصوص العرفانیة» به قلم سودابه مظفری[1] به چاپ رسید. قبل از هر اظهار نظر اعتراف داریم که به تعبیر امام صادق (ع): «أحبّ إخوانی من أهدی إلیّ عیوبی» (کلینی، 1392: 4/ 462). از این بابت از وی سپاس‌گزاریم. جستار پیش رو نیز به ‌رسم ادب در پاسخ به آن مقاله نگارش یافته است.
برخی از نقدها پذیرفتنی است و قطعاً پیشنهادات ارائه‌شده در تجدید چاپ اعمال خواهد شد. اما پاره‌ای از موارد نقد قابل تبیین‌اند که ابتدا نقد را به صورت نقل قول از مقالة ناقد با ذکر شماره صفحه آورده و به دنبال آن با عنوان «نقد نقد» به بررسی آن نقد پرداخته‌ایم.تاریخ دریافت: ، تاریخ پذیرش:

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Critique of the Book of Al-Majani from Al-Nusra Al-Irfaniya

نویسندگان [English]

  • Abbas Eqbali 1
  • Seyed Reza Mir Ahmadi 2

چکیده [English]

In the second quarter of the scientific-specialized journal of critical research of texts and programs of humanities in the tenth year, the first issue (spring and summer of 2010) was published with a critique entitled \"Critical study of Al-Majani's book of mystical texts\" by Soodabeh Mozaffari [1].Prior to any comment, we acknowledge that, in the words of Imam Sadiq (as), \"Love is my recitation of the Qur'an, but it is a defect\" (Klini, 2013, 4/462). We thank him for that. The following essay is also written in the form of literature in response to that article.
Some criticisms are acceptable, and certainly the suggestions made in the reprint will certainly apply. However, some of the critiques can be explained. First, we have quoted the critique as a quote from the critic's article, mentioning the page number, and then we have reviewed that critique under the title of \"Critique Criticism.\"

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Research
  • Criticism
  • Research on the Mysteries of Mysticism
قرأن مجید.
ابن عربی، محی‌ الدین (1422ق). تفسیر ابن عربی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ابن منظور الإفریقی المصری، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم (د.ت). لسان العرب، بیروت: دار صادر.
اقبالی، عباس و سیدرضا میراحمدی (1385). المجانی من النصوص العرفانیّة، تهران: سمت.
الانصاری، جمال‌ الدین (1374ق). مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، تهران: انتشارات علمیه.
البستانی، فؤاد أفرام (د.ت). المجانی الحدیثة، بیروت: المکتبة الکاثولوکیّة.
حافظ، شمس ‌الدین (1384). دیوان حافظ، شرح محمدحسین مهرآیین، تهران: برگ شقایق.
ضیف، شوقی (د.ت). تاریخ الأدب العربی، العصر السلامی، مصر: دار المعارف.
کلینی، محمد (1392ق). الاصول الکافی، تهران: المکتبة الاسلامیّة.
المرزوقی، احمد (1991). شرح دیوان الحماسة، بیروت: دارالجیل.
مظفری، سودابه (1389). «بررسی انتقادی کتاب المجانی من النصوص العرفانیة»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، س 10، ش 1، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
هجویری، عثمان (1980). کشف المحجوب، بیروت: دار النهضة.