نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 * استاد ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا

2 استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده
تألیف کتابی فراگیر دربارة شعر امروز عرب کاری بس دشوار می‌نماید، زیرا گسترة جغرافیایی، تاریخی و موضوعی آن امکان چنین آفرینشی را فراهم نمی‌آورد. از این رو هر کتابی که در این زمینه نوشته شده است فقط بخشی از نیاز فراگیران و خواهندگان را در سطوح گوناگون برآورده می‌کند. کتاب الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث نوشتة «سلمی خضراء جیوسی» نیز با همین چالش روبه‌رو است. ارزیابی این کتاب نشان می‌دهد که نویسنده در ارائة موضوعات شعر معاصر عرب و تدوین کتاب از رویکردی تاریخی ـ نقدی و بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی بهره برده است. این امر کتاب مذکور را از ارائة موضوعی و منظم خارج می‌‌کند و تداخل‌های ناخواسته‌ای بر نویسنده تحمیل می‌‌کند. لذا این کتاب را باید در زمرة آن دسته از نوشته‌های «دائرة‌المعارفی» به شمار آورد که تلاش نویسنده گردآوری حداکثر اطلاعات پیرامون یک موضوع و ارائة آن در سیر تاریخی‌اش است که همین امر این کتاب را به مرجعی برای پژوهش‌گران شعر معاصر تبدیل کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

“Trends and Movements in Modern Arabic Poetry” & critical analysis

نویسندگان [English]

  • Faramarze Mirzaei 1
  • Hosein Abavisani 2

چکیده [English]

     Hosein Abavisani**
  Abstract
       
          Creatin of completed book about modern Arabic poetry is very difficult because of its geographical and historical extent. Therefore every book has written in this connection has some deficiency. The “Trends and Movements in Modern Arabic poetry” by Salma Khadra Jayyusi has the historical and critical trend and geographical divisin for modern Arabic poetry presentation and for this book compilation. This matter caused to a kind of confusion and interference of subjects. Believing as true we can rekone this book as an “Encyclopedia” that has several information about its subjects. Then it can be a suitable refrence for researchers.** Assistant professor of Arabic language and literature/ Kharazmi University, ho.abavisani@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Modern Arabic poetry/ Jayyusi/ Trends and Movements in Modern Arabic Poetry
منابع
ابراهیمی، علی (1377). برنامه‌ریزی درسی (راهبردهای نوین)، تهران: فکر نو.
ابوحاقة، احمد (1979). الالتزام فی الشعر العربی، بیروت: دار العلم للملایین.
اسماعیل، عزالدین (1998). الشعر العربی المعاصر، قضایاه و ظواهره الفنیة والمعنویة، بیروت: دار العوده.
بدوی، مصطفی (1369). گزیده‌ای از شعر عربی معاصر، ترجمة غلامحسین یوسفی و یوسف بکار، تهران: اسپرک.
الجیوسی، سلمی الخضراء (2001). الاتجاهات والحرکات فی الشعر العربی الحدیث، ترجمة عبدالواحد لؤلؤه، بیروت: مرکز دراسات الوحده العربیه.
رضایی، غلام‌عباس و ابوبکر محمودی (1389). «بررسی تطور ساختاری دو قصیدة جاهلی و اسلامی از حسان بن ثابت با نظر به مکتب ساختارگرایی»، پژوهش‌نامة نقد ادبی، ش 1، دانشگاه شهید بهشتی.
شریعتمداری، علی (1381). چگونگی ارتقای سطح علمی کشور، تهران: فراشناختی اندیشه.
شفیعی کدکنی، محمدرضا (1380). شعر معاصر عرب، تهران: سخن.
عباس، احسان (1978). اتجاهات الشعر العربی المعاصر، کویت: المجلس الوطنی للثقافه والفنون والاآداب.
قادری، فاطمه (1389). سیری در تحول ادبیات معاصر الجزائر، یزد: دانشگاه یزد.
قصاب، ولید (2007). مناهج النقد الأدبی الحدیث؛ رؤیه إسلامیه، دمشق: دارالفکر.
کلیب، سعدالدین (1993). «الادب العربی الحدیث فی الجامعات السوریه»، الموقف الادبی، ش 264، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
المنصوری، جابر (2000). النقد الادبی الحدیث، عمان: دار عمان.
الموسی، سلیم (1993). «اشکالات تدریس الادب العربی المعاصر فی الجامعه»، الموقف الادبی، ش 264، دمشق: اتحاد الکتاب العرب.
میرحاجی، حمیدرضا (1389). «بررسی و نقد کتاب‌های عربی مقطع دبیرستان»، مجلة انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی، ش 15.
الیافی، نعیم (1391). شعر معاصر عرب؛ سوریه و لبنان، ترجمة حسین ابویسانی، تهران: میثاق فرزانگان.