نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

جورج لِین در کتاب ایران در اوایل عهد ایلخانان؛ رنسانس ایرانی به طرح این مدعا می‌پردازد که اولاً هولاکو نه به عنوان یک متجاوز، بلکه در پی دعوت ایرانیان قدم به خاک ایران نهاد و ثانیاً تأسیس حکومت ایلخانی را باید اقدامی در راستای احیا و استقرار دوبارة فرهنگ ایرانی دانست. به زعم نویسندة کتاب، تعبیر «رنسانس ایرانی» می‌تواند این دو مدعا را نمایندگی کند. این دو مدعا سؤالات متعددی را پدید می‌آورد؛ سؤالاتی از این دست که مبنای این نگرش متفاوت به عصر ایلخانی چیست؟ نویسنده در تأیید مدعای‌‌ خود از چه منابع و مصادری و چگونه بهره برده است؟ و نسبت میان آن‌چه وی رنسانس ایرانی می‌نامد با وضعیت سیاسی و فرهنگی ایران در اوایل عهد ایلخانان چیست؟ پی‌جوییِ این پرسش‌ها عملاً نوعی بررسی کتاب را به لحاظ نقد درون‌ساختاری و نقد برون‌ساختاری می‌طلبد و این وظیفه‌ای است که مقالة حاضر بدان می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique On Persian Renaissance

نویسنده [English]

  • Abolhasan Fayyaz Anosh

چکیده [English]

Abstract :
 
“ Early Mongol Rull In Thirteenth Century Iran ; A Persian Renaissance “ by George Lain is a different study on Hulako’s invasion to Iran and Ilkhanid’s dynasty  stublishment. The study based on two claims : firstly , Hulako’s coming to Iran is not a aggression _ such as Chingiz invasion _ but it is a Hulako’s accepting to Iranian invitaition. Secondly, stublishment of Ilkhanid dynasty acts as restoring of Persian culture.
George Lain applied  ‘Persian Renaissance’ to sign to the claims.But seems that it’s necessary to criticies the claims . therefore the essay try to answer to some questions: What is the bases of the different authore’s view ? What is the sources which authore has used from, and how he exploit them ? Is there any relation between “ Persian Renaissance” and politic – cultural conditions in early Ilkhanid period?
The essay discuse these questions with intra and extra structural critique.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words : Ilkhanids . ‘Persian Renaissance’ . George Lain. Hulako . Nasir
  • al
  • Din Tousi
آیتی، عبدالمحمد (1372). تحریر تاریخ وصّاف، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
اریکسن، تروند برگ (1385). تاریخ زمان، ترجمة اردشیر اسفندیاری، آبادان: نشر پرسش.
تاریخ شاهی قراخطائیان کرمان (1390). تصحیح و تحشیه محمدابراهیم باستانی پاریزی، تهران: نشر علم.
تبریزی، شمس‌الدین محمد (1386). مقالات شمس، ویراستة جعفر مدرس صادقی، تهران: نشر مرکز.
جوزجانی، منهاج سراج (1363). طبقات ناصری، به تصحیح عبدالحی حبیبی، تهران: دنیای کتاب.
جوینی، محمد (1378). تاریخ جهانگشای جوینی، ج 1 و 3، به تصحیح محمد قزوینی، تهران: نقش قلم.
سپهسالار، فریدون احمد (1391). رساله در مناقب خداوندگار، تصحیح و توضیح محمدعلی موحد، تهران: نشر کارنامه.
سعدی (1372). کلیات سعدی، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر.
سیفی هروی، سیف بن محمد (1381). پیراستة تاریخ‌نامة هرات، به کوشش محمدآصف فکرت، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
لین، جورج (1389). ایران در اوایل عهد ایلخانان؛ رنسانس ایرانی، ترجمة سیدابوالفضل رضوی، تهران: امیرکبیر.
مستوفی، حمدالله (1362). تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.