نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه ارومیه

2 دانشجو دکتری‌آموزش‌زبان‌انگلیسی‌دانشگاه ارومیه

چکیده

نقد پیش رو بر پایة مدل سیزر (Cisar, 2000)، که طبق استاندارد انجمن امریکایی آموزش زبان‌های خارجی (American Council on Teaching of Foreign Languages) (ACTFL) برای بررسی کتاب‌های آموزش زبان طراحی شده نگاشته شده است. افزون بر این، به منظور بررسی هرچه دقیق‌تر این کتاب، از مدل باشتورکمن (Basturkmen, 2006) نیز از منظرهای مختلف بهره گرفته شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که هرچند نگارندگان کتاب مذکور به میزان قابل تأملی در مرتفع کردن ضعف‌های موجود در مجموعه‌های قبلی موفق بوده‌اند، به‌زعم نویسندگان مقالة حاضر، هنوز کاستی‌هایی در شیوة تنظیم این کتاب مشهود است؛ از جمله این‌که به‌‌رغم بهره‌گیری از تصاویر متعدد و مرتبط، به نظر می‌رسد در برخی موارد، استفاده از امکانات بصری و دیداری بیش‌تر، می‌تواند به فهم بهتر مطالب کمک شایانی بکند. هم‌چنین اگرچه مؤلفان در تعالی فرهنگ اصیل بومی و هویت ملی مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای اسلامی بسیار موفق بوده‌اند، شاید پرداختن به دست‌مایه‌هایی از فرهنگ زبان انگلیسی نیز ضروری است و برای ایجاد انگیزة بیش‌تر در یادگیرندگان بهتر است در طراحی تمرین‌های درسی در ویرایش‌های بعدی کتاب تنوع بیش‌تری به ‌کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Study of Prospect One Based on the Models Proposed by Cisar and Basturkmen

نویسندگان [English]

  • Parviz Alavinia 1
  • Maryam Zeinolabedini 2

چکیده [English]

The current study was conducted to evaluate 7th grade English course book entitled Prospect 1, which is the most recently designed English textbook intended as the initial instructional material for Iranian schools. To this end, Cisar’s (2000) model which is used to evaluate language books and reflects the principles of American Council on Teaching of Foreign Languages (ACTFL) was applied. Furthermore, to run a more comprehensive analysis of the book, Basturkmen’s (2006) framework was utilized, as well. The findings of the current research indicate that though the authors of Prospect 1 have succeeded, to a large extent, in alleviating the pitfalls of the previous series, it seems that the entire book configuration still suffers from a number of serious drawbacks. Among these ostensible shortcomings mention can be made of the partial inadequacy of audiovisual resources used in the book. Furthermore, the occasional inclusion of some aspects of target culture in addition to those of Iranian culture might help ameliorate the efficiency of the book. Finally, using more variety in designing the book exercises might help augment learners’ motivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: English language teaching
  • English book for grade seven
  • Basturkmen’s model
  • Ciser’s model
  • prospect 1
 
Alavinia, Parviz and Mansour Siyadat (2013). “A comparative study of English textbooks used in Iranian institutes”, International Journal of Asian Social Science, Vol. 3, No. 1.
Basturkmen, Helen (2006). Ideas and options in English for specific purposes, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Cisar, Sally Hood (2000). Standard textbook evaluation guide: Foreign language standards implementation guide, Indiana University.
Eslami Rasekh, Abbas, Saeedeh Esmae’li, Maedeh Ghavamnia and Rajabi, Soraya (2010). “Don’t judge a book by its cover: Textbook evaluation in the EFL setting”, The Journal of International Social Research, Vol. 3, No. 14.
Hutchinson, Tom and Alan Waters (1987). English for specific purposes: A learning-centered approach, Cambridge: Cambridge University Press.
Hutchinson, Tom and Eunice Torres (1994). “The textbook as agent of change”, ELT Journal, Vol. 48, No. 4.
Lightbown, Patsy M. and Nina Spada (2013). How languages are learned, Oxford: Oxford University Press.
Litz, David R. A. (2000). “Textbook evaluation and ELT management: A South Korean case study”, Asian EFL Journal, Vol. 48.
Mcdonnough, Jo and Christopher Shaw (2003). Materials and method in ELT, Oxford: Blackwell.
Ranalli, James (2002). An Evaluation of New Headway upper-intermediate, Birmingham University.
Richards, Jack C and Theodore S. Rodgers (2014). Approaches and methods in language teaching (3rd ed.), Cambridge: Cambridge University Press.
Sahragard, Rahman, Ali Rahimi and Iman Zaremoayeddi (2009). “An in-depth evaluation of interchange series”, Porta Linguarum, Vol. 12, No. 1.
Williams, Marion and Robert L. Burden (1997). Psychology for language teachers: a social constructivist approach, Cambridge: Cambridge University Press.