پژوهشی زبان‌های خارجی
پرورش توانش بینا‌‌فرهنگی کتاب در پراسپکت یک بر اساس دیدگاه معلمان زبان ‌‌انگلیسی به منزلة زبان خارجی

محمد احمدی‌صفا؛ مجتبی فراهانی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 1-21

چکیده
  هدف از مطالعة ‌‌حاضر بررسی دیدگاه معلمان زبان‌‌ انگلیسی در خصوص توان بالقوة یکی از کتب ملی آموزش زبان انگلیسی به نام پراسپکت ‌‌یک در پرورش «توانش بینافرهنگی» دانش‌‌آموزان مقطع ‌‌اول متوسطه است. 70 معلم با سابقة تدریس کتاب مزبور از طریق روش نمونه‌‌گیری دردسترس برای پاسخ‌گویی به پرسش‌نامه‌‌‌‌ای محقق‌ساخته انتخاب شدند؛ ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب انگلیسی پایة هفتم از دیدگاه مدل تحولی ـ تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط

رضا پیش‌قدم؛ زهرا رستمی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 23-38

چکیده
  کتاب درسی یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان در هر نظام آموزشی است و در ایران نیز یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در برنامة درسی ایفا می‌کند. در این مطالعه می‌کوشیم به صورت کیفی نقش کتاب انگلیسی پایة هفتم را در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان بررسی کنیم. ارزیابی صوری، ارزیابی محتوایی، بررسی ایجاد حس هیجانی با زبان، و میزان ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی و نقد مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی کتاب انگلیسی دورة اول متوسطه (هفتم)

سعید رضایی؛ اشکان لطیفی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 39-52

چکیده
  مقالة حاضر کتاب انگلیسی دورة اول متوسطه (هفتم) را از منظر مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی شامل اسامی اشخاص، اماکن، پوشش، غذا، نوشیدنی‌ها، و مشاغل بررسی می‌کند. این کتاب بر اساس روش تحلیل محتوایی، مصاحبه و گفت‌وگو با 8 معلم که کتاب حاضر را تدریس کرده‌اند و 12 نفر متخصص حوزة آموزش زبان بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مؤلفان نتوانسته‌اند ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی هفتم بر مبنای دستور نقش‌گرای نظام‌‌مند هلیدی

احمد رمضانی؛ آتوسا رستم‌بیک تفرشی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 53-68

چکیده
  ارزیابی کتاب‌‌های درسی و تحلیل محتوای آن‌‌ها در برنامه‌‌ریزی آموزشی اهمیت بسیاری دارد. هدف پژوهش حاضر تحلیل زبان‌‌شناختی متن کتاب زبان انگلیسی هفتم از منظر انواع فرایند (فعل) بر اساس چهارچوب فرانقش تجربی دستور نقش‌‌گرای نظام‌‌مند هلیدی و متیسون (2014) است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی است. به این ترتیب متن کتاب (شامل دستورالعمل ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه طرح درس فعالیت‌محور

امیر زندمقدم؛ آریا رحیمی گل‌خندان

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 77-104

چکیده
  با توجه به تحولات اخیر آموزش زبان انگلیسی و بازتاب آن در کتاب‌‌ها و مواد آموزشی مدارس کشور، مقالة حاضر کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم را از نقطه‌‌نظر رویکرد فعالیت‌‌محور به آموزش و طراحی درس بررسی می‌‌کند. بدین منظور، با استفاده از چهارچوب نظری کلی فعالیت الیس (2003)، تمرین‌‌های هشت درس تحلیل شدند و سپس بر اساس معیارهای این چهارچوب ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسطه» با تکیه بر جنبه های تحلیل گفتمان انتقادی: نمود جنسیت و قدرت

حسن سودمند افشار

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 105-132

چکیده
  مطالعۀ حاضر با استفاده از روش پژوهش ترکیبی کتاب زبان انگلیسی پایۀ اول دورۀ اول متوسطه (Prospect 1 یا به‌اختصار کتاب 7) را بررسی کرده است. 21 معلم کتاب 7 پرسش‌نامه‌ای 23 سؤالی در مقیاس لیکرت را، که بر اساس ده فهرست معتبر ارزیابی کتب آموزش زبان انگلیسی تهیه شده و روایی آن از طریق متخصصان رشته تأیید و قضاوت شده بود، تکمیل کردند و ده نفر از آن‌ها ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
تجزیه و تحلیل فرهنگی تصاویر کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از منظردانش آموزان ترک،فارس و کرد(کرمانج)

سید محمدرضا عادل؛ فاطمه طالبیان

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 133-158

چکیده
  کتاب زبان انگلیسی (پایة هفتم) کتابی است که به‌تازگی برای فراگیران زبان انگلیسی طراحی و منتشر شده است. هدف نویسندگان بومی کردن محتوا، شکل، و تصاویر این کتاب بر اساس فرهنگ ایرانی است. هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل تصاویر کتاب از منظر دانش‌آموزان ترک، فارس، و کرد (کرمانج) است. ابزار استفاده‌شده در این تحقیق پرسش‌نامه است که از طریق محققان ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) بر اساس مدل سیزر و باشتورکمن

پرویز علوی‌نیا؛ مریم زین‌العابدینی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 159-177

چکیده
  نقد پیش رو بر پایة مدل سیزر (Cisar, 2000)، که طبق استاندارد انجمن امریکایی آموزش زبان‌های خارجی (American Council on Teaching of Foreign Languages) (ACTFL) برای بررسی کتاب‌های آموزش زبان طراحی شده نگاشته شده است. افزون بر این، به منظور بررسی هرچه دقیق‌تر این کتاب، از مدل باشتورکمن (Basturkmen, 2006) نیز از منظرهای مختلف بهره گرفته شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کیفی کتاب زبان انگلیسی پایة اول دورة اول متوسطه (هفتم) با تأکید بر روش‌شناسی آموزش زبان خارجی

محمدهادی محمودی؛ محمد مرادی

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 179-196

چکیده
  آموزش هر زبانی مشکل‌های خاص خود را دارد؛ آموزش زبان انگلیسی نیز از این موضوع مستثنی نیست. یکی از اصلی‌ترین مشکل‌های آموزش زبان انگلیسی، کیفیت کتاب‌های درسی است. از آن‌جا که کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم مقطع متوسطه نخستین تجربة رسمی تحصیلی دانش‌آموزان با زبان انگلیسی است، تهیه و تدوین این کتاب اهمیت مضاعفی دارد و طبعاً مستلزم دقت ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
بررسی و نقد کتاب «انگلیسی هفتم» از منظر مهارت دستورِی: ارزیابی تغییرها

عزیزالله میرزایی؛ فرزانه طاهری

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 197-214

چکیده
  اهمیت و ضرورت ارزش‌یابی مطالب آموزشی زبان دوم یا خارجی بر صاحب‌نظران و متخصصان فن کاملاً آشکار است. با توجه به نقش مهم دستور زبان در یادگیری زبان دوم و ظهور رویکردها و مفاهیم جدید در این ‌باره، پژوهش حاضر بر آن است تا کتاب انگلیسی هفتم از دورة اول متوسطه به نام پراسپکت 1 (Prospect 1) از سری مجموعة «انگلیسی برای مدارس» را بر اساس تحلیلی ...  بیشتر

پژوهشی زبان‌های خارجی
کاربرد هوش‌های چندگانه در کتاب جدید «زبان انگلیسی دوره اول متوسطه»

اسمعیل ‌علی سلیمی؛ یونس تاسه

دوره 15، شماره 36 ، آبان 1394، صفحه 215-230

چکیده
  اخیراً کتاب‌های زبان انگلیسی در ایران بر اساس نظریة هوش‌های چندگانه بررسی شده‌اند. در مطالعة حاضر با استفاده از سیاهة هوش‌های چندگانة بوتلهو کاربرد هوش‌های چندگانه را در تمارین کتاب زبان انگلیسی پایة هشتم به نام پراسپکت دو (Prospect Two) بررسی می‌کنیم که هم‌اکنون برای اولین‌بار در دورة اول متوسطه در مدارس ایران تدریس می‌شود. نتایج ...  بیشتر