نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ،دانشگاه حکیم سبزواری

2 کارشناس‌ارشدآموزش‌زبان‌انگلیسی،حکیم سبزواری

چکیده

کتاب زبان انگلیسی (پایة هفتم) کتابی است که به‌تازگی برای فراگیران زبان انگلیسی طراحی و منتشر شده است. هدف نویسندگان بومی کردن محتوا، شکل، و تصاویر این کتاب بر اساس فرهنگ ایرانی است. هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل تصاویر کتاب از منظر دانش‌آموزان ترک، فارس، و کرد (کرمانج) است. ابزار استفاده‌شده در این تحقیق پرسش‌نامه است که از طریق محققان طراحی و اعتباربخشی شده و[1] شامل مصاحبه‌ای نیمه‌آزاد (semi-structured) است. 182 دانش‌آموز (77 دانش‌آموز ترک، 57 دانش‌آموز فارس، و 48 دانش‌آموز کرد) در این تحقیق شرکت کردند. با استفاده از آزمون خی دو و تجزیه و تحلیل نتایج نشان داده شد که برخی از تصاویر به‌درستی انتخاب نشده‌اند و تفاوت‌هایی در فهم، تفسیر معنا، و هدف آن تصاویر در دانش‌آموزان دیده شد. می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که به هنگام انتخاب تصاویر بهتر است به خرده‌فرهنگ‌های ایرانی هم توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Cultural Analysis of Pictures of “Prospect 1”from theViewpoint of Turkish, Persian, and Kurdish (Kormanj) Students

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Reza Adel 1
  • Fatemeh Talebian 2

چکیده [English]

“Prospect 1” is a newly designed and published book for English learners at high schools in Iran. The authors’ aimhas been to localize the content, form, and pictures of the book based on the Iranian culture. In particular, the purpose of this study was to analyze the pictures of the book from the point of views of Turkish, Persian, and Kurdish (Kormanj) students. The instruments used in the study were a questioner designed and validated by the researchers and a semi-structured interview. One hundred eighty two subjects (48 Kurdish, 77 Turkish, and 57 Persianstudents) were chosen as the participants of the study. Using Chi square, the analysis of the results showed that some pictures were not appropriately selected and the learners showed differences in understanding and interpreting the meaning and purposes of these pictures. It was concluded that when selecting pictures, it is better to consider sub cultures in Iran, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Picture
  • Culture
  • Language
  • Turkish students
  • Persianstudents
  • Kurdish students
آذربویه دیناکی، غلامرضا و ساره آذربویه (1392). «مطالعة نقش تصاویر در آموزش زبان انگلیسی»، اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی، شیراز، موسسة بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
ریخته‌گر، مینا (1392). «بررسی رابطة بین زبان، تفکر و فرهنگ»، اولین کنفرانس ملی آموزش زبان انگلیسی، ادبیات و مترجمی، شیراز، مؤسسة بین‌المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی.
 
Ahmed, F. and M. F. Narcy-Combes (2011). “An analysis of textbooks from cultural point of view”, TESOL Journal, Vol. 5.
Brown, H. D. (2001). Teaching by principles., Pearson Education Company.
Dornyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics, Oxford Applied Linguistics.
Kourdis, E. and M. Zafiri (2010). “Semiotics and translation in support of mothertongue teachin”, Signs, Vol. 3.
Samovar, L. A., R. E. Porter and N. C. Jain (1981). Understanding intercultural communication, Belmont, CA:Wadsworth Publishing Company.
Setmajer-Chylinski, R. (2014). “Language Teaching and Culture: Australian language and culture on the WEB”, Retrieved from www.tewtjournal.org
Underwood, J. (1989). “Hyper card and interactive video”, CALICO, Vol. 6, No. 3.
Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.