نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی

چکیده

کتاب درسی یکی از مهم‌ترین مراجع و منابع یادگیری دانش‌آموزان در هر نظام آموزشی است و در ایران نیز یکی از مهم‌ترین نقش‌ها را در برنامة درسی ایفا می‌کند. در این مطالعه می‌کوشیم به صورت کیفی نقش کتاب انگلیسی پایة هفتم را در کیفیت یادگیری دانش‌آموزان بررسی کنیم. ارزیابی صوری، ارزیابی محتوایی، بررسی ایجاد حس هیجانی با زبان، و میزان رضایتمندی دانش‌آموزان و معلمان پایة هفتم از کتاب مذکور از جمله اهداف این تحقیق است. از این رو، از 60 دانش‌آموز کلاس هفتم و 10 معلم زبان انگلیسی پایة هفتم مدرسة دخترانة دولتی بعثت در شرق تهران خواسته شد تا در مصاحبه‌ای در این خصوص شرکت کنند. نتایج مصاحبه‌ها حاکی از عملکرد ضعیف کتاب در ایجاد حس هیجانی با واژگان و تصاویر است. در پایان، راه‌کارهایی برای ارتقای سطح کیفی و حس هیجانی واژگان و تصاویر کتاب جدیدالتألیف پایة هفتم ارائه کرده‌ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of Prospect 1 in the Light of Developmental, Individual-Differences, Relationship-Based Model

نویسندگان [English]

  • Reza Pishghadam 1
  • Zahra Rostami Sarabi 2

چکیده [English]

It is crystal clear that stepping stones of each educational system hinge on its books and educational materials. That is why many teachers and scholars try to criticize and improve the school books. The present paper aims at criticizing and analyzing English book in 7th grade of middle school in Iran. Based on the Developmental, Individual-differences, Relationship-based Model (DIR) and Emotion-based Language Instruction, the researchers attempted to conduct interviews with a number of 7th grade students to pin down the amount of their interests and satisfactions with the vocabularies and images of this book. In this interview, 60 students of 7th grade were asked to elaborate on the level of their interests to learn the book. Furthermore, 10 English language teachers were interviewed to express their emotional reactions to the vocabularies. The results of the study indicated that neither the students nor the teachers were emotionally satisfied with the book. Finally, the results were discussed and some suggestions were made in the context of English language learning and materials development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: DIR
  • Word emotionalization
  • Interview
  • English for schools in 7th grade
امین یزدی، ا. (2012). «رشد یک‌پارچة انسان: مدل تحولی ـ تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط»، پژوهش‌نامة مبانی تعلیم و تربیت، ش 2.
پیش‌قدم، ر.، م. طباطباییان، و ص. ناوری (1392). تحلیل انتقادی و کاربردی نظریه‌های فراگیری زبان اول: از پیدایش تا تکوین، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
خدیرشربیان، ش. و دیگران (1392). انگلیسی دورة اول متوسطه (هفتم)، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
خسروجاوید، م. (1381). «بررسی اعتبار و روایی‌سازی مقیاس هوش هیجانی در نوجوانان»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
Bourdieu, P. (1986). ‘The Forms of Capital’, in J. G. Richardson (ed.), Handbook of Theory and Research for Sociology of Education, New York: Greenwood Press.
Bruner, J. S. (1983). Child’s Talk: Learning to Use Language, New York: Norton.
Chomsky, N. (1957). Syntactic Structures, Paris: Mouton, The Hague.
Chomsky, N. (1959). ‘A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior’, Language, No. 35.
Cooper, R. K. (1997). Executive EQ: Emotional Intelligence in Leadership and Organizations, New York: Grosset/ Putnum.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence, New York: Bantam.
Greenspan, S. I. and S. Shanker (2004). The First Idea: How Symbols, Language and Intelligence Evolved from Our Primate Ancestors to Modern Humans, Boston: Da Capo Press, Perseus Books.
Greenspan, S. I. and S. Wieder (1999). ‘A Functional Developmental Approach to Autism Spectrum Disorders’, The Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, No. 24.
Greenspan, S. L. (2001). ‘The Affect Diathesis Hypothesis: The Role of Emotions in Core Deficits in Autism and in the Development of Intelligence and Social Skills’, Journal of Developmental and Learning Disorders, No. 5.
Lazarous, R. S. (1991). Emotions and Adaptation, New York: Oxford University Press.
Le Doux, J. (2003). Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are?, New York: Penguin Books.
Piaget, J. (1954). The Construction of Reality in the Child, New York: Basic Books.
Piaget, J. (1980). ‘The Psychogenesis of Knowledge and Its Epistemological Significance’, in M. Piattelli-Palmarini (ed.), Language and Learning: The Debate Between Jean Piaget and Noam Chomsky, London: Routlege and Kegan Paul.
Pishghadam, R. (2009). ‘A Quantitative Analysis of the Relationship Between Emotional Intelligence and Foreign Language Learning’, Electronic Journal of Foreign Language Teaching, 6 (1).
Pishghadam, R., B. Adamson, and S. Shayesteh (2013). ‘Emotion-based Language Instruction (EBLI) as a New Perspective in Bilingual Education’, Multilingual Education, No. 3.
Salovey, P. and D. Birnbaum (1989). ‘The Influence of Mood on Health Relevant Cognitions’, Journal of Personality and Social Psychology, No. 57.
Shanker, S. and S. I. Greenspan (2005). ‘The Role of Affect in Language Development’, BIBLID, No. 20.
Vygotsky, L. (1978). Mind in Society, US: Presidents and Fellows of Harvard College.
Wertsh, J. V. (1985). Vygotsky and the Social Formation of Mind, Cambridge: Harvard University Press.
Widdowson, H. G. (2003). Defining Issues in English Language Teaching, Oxford: OUP.