نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‌انگلیسی،دانشگاه‌بوعلی‌سینا، همدان

2 کارشناس‌ارشد آموزش‌زبان‌انگیسی،بوعلی‌سینا، همدان

چکیده

آموزش هر زبانی مشکل‌های خاص خود را دارد؛ آموزش زبان انگلیسی نیز از این موضوع مستثنی نیست. یکی از اصلی‌ترین مشکل‌های آموزش زبان انگلیسی، کیفیت کتاب‌های درسی است. از آن‌جا که کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم مقطع متوسطه نخستین تجربة رسمی تحصیلی دانش‌آموزان با زبان انگلیسی است، تهیه و تدوین این کتاب اهمیت مضاعفی دارد و طبعاً مستلزم دقت و تلاش بسیار زیاد مؤلفان خواهد بود. از این ‌رو، گفتنی است که ارزش‌یابی و تحلیل محتوای کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم مقطع متوسطه اقدامی مهم در راستای شناخت نقاط ضعف و قوت این کتاب است. هدف اصلی این تحقیق، نقد و ارزش‌یابی کیفی این کتاب بر اساس شاخص‌های علمی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن، به‌ویژه دربارة روش‌شناسی آموزش زبان خارجی است. بدین ‌منظور، از 18 معلم زبان انگلیسی پایة هفتم و 25 دانش‌آموز این پایه مصاحبة نیمه‌ساختاریافته انجام شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای مطالب ذکرشده هم‌چنین بررسی و تحلیل محتوای کتاب، مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف این کتاب در بخش‌های مختلف بررسی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Qualitative Critique and Evaluation of English for Schools (Prospect 1) with an Emphasis on Foreign Language Teaching Methodology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Mahmoodi 1
  • Mohammad Moradi 2

چکیده [English]

Learning any language has its own specific constraints and problems; English language learning is not an exception. One of the most important problems in learning English language is the quality of textbooks. Since “Prospect 1” is Iranian students’ first formal contact with English language in their schooling programs, designing and developing this book is of crucial significance and logically requires the authors’ more sophistication and precision. Therefore, evaluating and analyzing the content of this book can be an effectual undertaking in diagnosing the strengths and weaknesses where of. The main objective of the present study was to evaluate and analyze this textbook qualitatively on the basis of scientific criteria and eventually identify its merits and demerits especially with regard to the methodology of teaching a foreign language. To do so, 18 EFL teachers and 25 students were interviewed. Then, using content-analysis of the interviewees’ responses and also the analysis and inspection of the book’s content, the most important strong and weak points were discussed in the article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: textbook evaluation
  • the seventh grade
  • English textbook
 
احمدپور، زهرا (1383). «بررسی مسائل و مشکلات آموزش زبان انگلیسی در دورة متوسطه»، فصل‌نامة رشد آموزش زبان، س 18، ش 71.
تقی پورظهیر، علی (1385). اصول اساسی برنامه‌ریزی درسی و آموزشی، تهران: آگاه.
حسینی نسب، داوود، فرهمن فرخی و ژیلا مرسلی (1388). «ارزیابی و تحلیل محتوای کتب زبان انگلیسی دورة راهنمایی تحصیلی با استفاده از فرمول خوانایی Fog و نظرخواهی از دبیران مجرب»، علوم تربیتی، دورة دوم، ش 7.
خدیر شربیانی، شهرام و هم‌کاران (1392). انگلیسی پایة اول (هفتم) دورة اول متوسطه، تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
محمودی، محمدهادی و محمد احمدی‌صفا (1393). «ارزش‌یابی الگو ـ محور کتاب‌های “انگلیسی برای اهداف خاص” (ESP)»، پژوهش‌نامة انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، س 14، ش 3.
 
Allwright, Richard, L. (1981). “What do we want teaching materials for?”, ELT Journal, Vol. 36, No. 1.
Azizifar, Akbar (2009). “An analytical evaluation of Iranian high school ELT textbook from 1970 to 2010”, The Journal of Applied Linguistics, Vol. 2, No. 2.
Azizifar, Akbar and Eftekhar Baghelani (2014). “Textbook evaluation from EFL teachers’ perspectives: The case of ‘Top-Notch’ series”, International SAMANM Journal of Business and Social Science, Vol. 2, No. 1.
Brown, Douglas (2007). Principles of language learning and teaching, NY: Pearson Education, Inc.
Chastain, Kenneth. (1988). Developing second language skills: Theory and practice, Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
Cunningsworth, Alan (1995).Choosing your course book, Oxford: Heinemann.
Ghorbani, Mohammad Reza (2011). “Quantification and graphic representation of EFL textbook evaluation results”, Theory and Practice in Language Study, Vol. 1, No. 5.
Haycroft, John (1998). An introduction to English language teaching, London: Longman.
Hutchinson, Tom and Eunice Torres (1994). “The textbook as agent of change”, ELT journal, Vol. 48, No. 4.
Jahangard, Ali (2003). “Evaluation of EFL materials taught at Iranian public high schools”, Asian EFL Journal, Vol. 9, No. 2
Karimi, Akbar (2004). “An evaluation of a preparatory English course books 1&2: an EAP course book evaluation”, ELT Journal, No. 73.
McDonough, Jo, Christopher Shaw and Hitomi Masuhara (2013). Materials and methods in ELT: A teachers’ guide (3rd. Ed.). John Wiley & Sons, Inc.
Razmjoo, Seyyed Ayatollah. (2010). “Developing a Textbook Evaluation Scheme for the Expanding Circle”, Iranian of Applied Language Studies, Vol. 2, No. 1.
Sheldon, Leslie. (1988). “Evaluation of ELT textbooks and materials”, ELT Journal, Vol. 42, No. 4.