نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز زبان‌ها و زبان‌شناسی، دانشگاه صنعتی شریف

2 دانشجوی ارشد آموزش زبان انگلیسی، صنعتی شریف

چکیده

مقالة حاضر کتاب انگلیسی دورة اول متوسطه (هفتم) را از منظر مؤلفه‌های فرهنگی و هویتی شامل اسامی اشخاص، اماکن، پوشش، غذا، نوشیدنی‌ها، و مشاغل بررسی میکند. این کتاب بر اساس روش تحلیل محتوایی، مصاحبه و گفت‌وگو با 8 معلم که کتاب حاضر را تدریس کرده‌اند و 12 نفر متخصص حوزة آموزش زبان بررسی شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که مؤلفان نتوانسته‌اند به اندازة کافی به مؤلفه‌های فرهنگی توجه کنند. کتاب حاضر به صورت کلی متمرکز بر فرهنگ بومی ایران است و نمونه‌هایی از فرهنگ جهانی در آن دیده نمی‌شود. نکتة دیگر آن‌که فقط مسائل فرهنگی و هویتیِ تهران در این کتاب منعکس شده و خصیصه‌های فرهنگی سایر مناطق ایران در آن نادیده گرفته شده است. بر همین اساس، در پایان این مقاله راه‌کارهایی برای بهبود این کاستی‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the cultural and identity parameters in the seventh grade English language textbook (Prospect 1)

نویسندگان [English]

  • Saeed Rezaei 1
  • Ashkan Latifi 2

چکیده [English]

 
Abstract
The present study investigates the cultural and identity parameters manifested in the seventh grade English language textbook (Prospect 1) at Iranian schools. The primary focus of the study was on the characters, locales, apparel, foods, drinks, and professions presented in the book. The analysis of this textbook was based on content analysis, interview with 8 teachers and 12 domain experts in language teaching who had taught and analyzed the book respectively. The results of this analysis showed that the authors of the book were not successful enough in communicating and manifesting the cultural points in the book. The whole book was designed based on the Iranian local culture, as explicated by the Iranian Ministry of Education,shying away from the international cultural points. In addition, most of, if not wholly, cultural and identity issues of Tehran were highlighted and the parameters of other ethnicities and cultures were marginalized or totally neglected. Based on the findings achieved, some guidelines are provided at the end of the paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Culture
  • Seventh Grade English Book (Prospect 1)
  • identity
 
Aliakbari, Mohammad (2004). ‘The Place of Culture in the Iranian ELT Textbooks in High School Level’, The 9th Pan Pacific Association of Applied Linguistics Conference, Korea.
Amini, Mohadeseh and Parviz Birjandi (2012). ‘Gender Bias in the Iranian High School EFL Textbooks’, English Language Teaching, 5(2).
Ansary, Hassan and Esmat Babaii (2003). ‘Subliminal Sexism in Current ESL/EFL Textbooks’, Asian EFL Journal, 5(1).
Baghdadi, Mitra (2012). ‘A Comparison of Gender Representation in English (EFL) and Arabic (AFL) Textbooks in Iran: A Critical Discourse Analysis’, (Unpublished Master Thesis), California State University, Long Beach.
Benham, Biook and Mohammad Amin Mozaheb (2013). ‘The Depiction of Men and Women Within Iranian High School EFL Textbooks, Tested Against Islamic Custom’, Journal of Beliefs and Values, 34(1).
Block, David (2009). Second Language Identities, London: Continuum.
Borjian, Maryam (2013). English in Post-revolutionary Iran: From Indigenization to Internationalization, Bristol: Multilingual Matters.
Bourdieu, Pierre (1991). Language and Symbolic Power, Cambridge: Polity Press.
Byram, Michael (1995). ‘The Cultural Component of Language Teaching’, Language, Culture and Curriculum, 8(2).
Cheng, Karen Kow Yip and Amir BiglarBeigi (2012). ‘Education and Religion in Iran: The Inclusiveness of EFL (English as a Foreign Language) Textbooks’, International Journal of Educational Development, 32(2).
Forman, Ross (2014). ‘How Local Teachers Respond to the Culture and Language of a Global English as a Foreign Language Textbook’, Language, Culture and Curriculum, 27(1).
Foroutan, Yaghoob (2012). ‘Gender Representation in School Textbooks in Iran: The Place of Languages’, Current Sociology, 60(6).
Giles, Howard and Patricia Johnson (1987). ‘Ethnolinguistic Identity Theory: A Social Psychological Approach to Language Maintenance’, International Journal of the Sociology of Language, 68.
KhadirSharabian, Shahram et al. (2013). English for Schools: Prospect 1, Tehran: Iran's School Book Publishers.
Khajavi, Yaser and Reza Abbasian (2011). ‘English Language Teaching, National Identity and Globalization in Iran: The Case of Public Schools’, International Journal of Humanities and Social Science, 1(10).
Kramsch, Claire (2004). ‘Language, Thought, and Culture’, in A. Davies and C. Elder (eds.), The Handbook of Applied Linguistics, Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
Norton, Bonny (2000). Identity and Language Learning: Gender, Ethnicity, and Educational Change, Harlow, England: Pearson Education.
Rezaei, Saeed (2013). ‘A Longitudinal Investigation of Language Identity Among Iranian English Language Learners’, PhD. Dissertation, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
Richards, Jack C. and Chuck Sandy (1998). Passages 1: Student’s Book, Cambridge: Cambridge University Press.
Richards, Jack C. and Chuck Sandy (2000a). Passages 2: Student’s Book, Cambridge: Cambridge University Press.