نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی و رئیس کتاب‌خانه‌های پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 کارشناس ‌ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابدار مسئول کتاب‌خانة پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

امروزه امکان دسترسی به مجموعة گسترده‌ای از اطلاعات سازمان‌دهی‌شده اهمیت به‌سزایی دارد. کتاب‌خانة دیجیتال مبحثی نو و پراهمیت در همین حوزه است که توجه به آن به‌ نوعی در همة زمینه‌های علمی و دانشگاهی راه‌گشاست. کتاب کتاب‌خانه‌های دیجیتال: مبادلۀ اطلاعات نیز تلاشی ارزش‌مند در همین راستاست. از این‌ رو در مقالة حاضر سعی شده است این کتاب با نگاهی نقادانه بررسی شود تا بدون هیچ‌گونه سوگیری و فقط در راستای اعتلای اثر و راهنمایی مخاطبانش ضمن اشاره به نکات ارزش‌مند، برجستگی‌ها، نقاط ضعف، و کاستی‌های آن دامنۀ این دست مباحث گسترده‌تر شود. نخست اثر و نویسنده معرفی شده و سپس کتاب در دو حوزۀ شکلی و محتوایی نقد شده است. در نقد شکلی، مشخصات ظاهری و نگارشی اثر مد نظر قرار گرفته و در بخش محتوایی به مواردی هم‌چون نظم منطقی، اعتبار منابع، کیفیت علمی، نوآوری، و سازواری توجه شده است و در پایان برای رفع کاستی‌ها پیش‌نهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Review of Digital Libraries: Information Exchange

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Radfar 1
  • Solmaz Noori 2

1 Assistant Professor and Head of Research Libraries

2 MSc in Information Science & Epistemology, Librarian in Charge of Library of Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Nowadays, it is crucial to have access to a large collection of organized information. A new and important topic in this field is the digital library, which is a solution in all kinds of scientific and academic fields. The book entitled Digital Libraries: The Information Exchange is also a worthwhile endeavor in this regard. Thus, the present article attempted to critically review this book without any bias and only to promote the work and guide its audiences while pointing to the valuable points, highlights, weaknesses, and shortcomings to widen the scope of such discussions. First the book and the author are introduced and then the book is reviewed in both form and content. Appearance and writing features of the work are considered in form criticism, and issues such as rational order, resource validity, scientific quality, innovation, and adaptability were addressed in the content section and suggestions were finally made to solve the deficiencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Form Criticism
  • Content Criticism
  • Scientific Criticism
  • Digital Libraries
  • Information
آرمز، ویلیام رای (1382). کتاب‌خانه‌های دیجیتالی، ترجمة فرزانه شکوری و دیگران، تهران: نشر قو.
استیلو، فردریک (1383). راهنمای ایجاد کتاب‌خانة مجازی، ترجمة مهدی علیپور حافظی و دیگران، تهران: نشر قو.
دال، مارک، کایل بانرجی و مایکل اسپالتی (1392). کتاب‌خانه‌های دیجیتال: یک‌پارچه‌سازی محتوا و سیستم‌ها، ترجمة مهدی علیپور حافظی و دیگران، تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، چاپار.
سارتون، جورج (1386). «نقد کتاب‌های علمی و تحقیقی»، کتاب نقد و نقد کتاب، ترجمة کامران فانی، تهران: خانة کتاب.
صدیق بنای، هلن (1394). «آشنایی با تاریخچة فناوری اطلاعات و ارتباطات»، همشهری آنلاین، 1392، http://hamshahrionline.ir/details/238471.
علیپور حافظی، مهدی (1390). کتاب‌خانه‌های دیجیتال: مبادلة اطلاعات، تهران: سمت.
 
”Digital library initiative glossary“. [On line]. Available:
http://dli.grainger.uiuc.edu/glossary.htm [Accessed 10 April 2008].
Alipour hafezi, Mehdi (2008). “Interoperability between library software: A solution for Iranian libraries”, The Electronic Library, No. 5.
Alipour hafezi, Mehdi (2010). “Interoperability models in digital libraries: an overview”, The Electronic Library, Vol. 28, No. 3.
Lesk, M. E. (1997). Practical Digital libraries, byteel and bucks, San Francisco: Morgan Kaufman.
Ogonsola, L.A. (2011). “The next step in libriranship: Is the traditional library dead?”, Libarary philosophy and practice(e.journal), paper606, http://digitalcommons.unl.edu/606