نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با توجه به اهمیت طراحی آموزش و نقش آن در ایجاد محیط یادگیری مؤثر، امروزه سازمان‌های مختلف تجاری، صنعتی، خدماتی و بسیاری از مراکز آموزشی به طراحی آموزشی توجه خاصی مبذول داشته‌اند. به‌ رغم گسترش روزافزون طراحی آموزشی در مجامع علمی جهانی، منابع علمی و متون درسی معتبر به زبان فارسی که نیازهای متخصصان و دانشجویان را برآورده کنند انگشت‌شمارند. کتاب طراحی آموزش اثربخش منبع سودمندی است که در سال‌های اخیر در اختیار متخصصان، کارشناسان، و دانشجویان قرار گرفته است. در این مقاله کتاب مذکور نقد و بررسی شده است. در دیدی کلی، طراحی آموزش اثربخش به منزلة کتاب درسی دانشگاهی، افزون بر ویژگی‌های مثبت شکلی، از امتیازهای محتوایی نظیر جامعیت، غنای علمی و هم‌چنین اثربخشی آموزشی برخوردار است. مؤلفان در این کتاب الگوی طراحی آموزشی را ارائه کرده‌اند که برگرفته از مبانی علمی و هم‌چنین سوابق تجربی آنان است. وجود بخش‌های متنوع سبب شده است که این اثر افزون بر علمی بودن ویژگی آموزشی بودن را نیز داشته باشد. در کنار مزیت‌های یادشده، کتاب معدود کاستی‌هایی دارد که در این مقاله ذکر شده‌ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical review of the book "Designing Effective Instruction"

نویسنده [English]

  • Seyyed Abbas Razavi

چکیده [English]

Today, in many business, industrial, and services organizations and other training institutes, there is growing attention to instructional design benefits and its use in creating effective learning environments. Although the field of instructional design in the global scientific community has developed, however, there are not enough resources in the Persian language in this area; resources that can meet the needs of professionals and students. "Designing Effective Education" is one of the best resources are translated to Persian. In this paper, the book has been reviewed and criticized. From a general point of view, the book -as an academic textbook- apparent positive features and content and instructional effectiveness. The authors of this book have offered a model of instructional design based on scientific principles and their experiences. This book is not only a scientific book, but also an educational textbook. In addition to the favorable properties, the book has a few shortcomings which are described in the article.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: book review
  • "Designing Effective Instruction"
  • instructional design
  • instructional technology
  • academic textbook
آرمند، محمد و حسن ملکی (1391). مقدمه‌ای بر شیوة طراحی و تألیف کتب درسی دانشگاهی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
ارنشتاین، الن سی. و فرانسیس پی. هانکینز (1384). مبانی، اصول و مسائل برنامة درسی، ج 1 و 2، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
گانیه، رابرت میلز، لسلی جی. بریگز و والتر دبلیو. ویگر (1374). اصول طراحی آموزشی، ترجمة خدیجه علی‌آبادی، تهران: دانا.
لشین، سینتیا بی، جولین پولاکو چارلز ام. رایگلوث (1374). راه‌بردها و فنون طراحی آموزشی، ترجمة هاشم فردانش، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
ملکی، حسن (1386). برنامه‌ریزی درسی (راهنمای عمل)، مشهد: پیام اندیشه.
موریسون، گری آر.، استیون ام. راس و جرالد کمپ (1387). طراحی آموزش اثربخش، ترجمة غلامحسین رحیمی‌دوست، اهواز: دانشگاه شهید چمران.
نصر، احمدرضا، هدایت الله اعتمادی‌زاده و محمدرضا نیلی (1386). برنامة درسی و طراحی درس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، اصفهان: جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
نوروزی، داریوش (1371). «طراحی آموزشی چیست؟»، مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور، تهران: دانشگاه پیام نور.
نوروزی، داریوش و سیدعباس رضوی (1390). مبانی طراحی آموزشی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها.
 
Armstrong, D.G. (2003). Curriculum Today, NJ: Merrill prentice hall.
Chen, Irene (2008). “Instructional Design Methodologies”, in Kidd, Terry T. and Holim Song [Ed], Handbook of Research on Instructional Systems and Technology, NewYork: Information Science Reference.
Hewitt, Thomas W. (2006). Understanding and shaping curriculum, London: Sage.
Jones, Paula and Rita Davis (2008). “Instructional design methods integrating instructional technology” In Kidd, Terry T. and Holim Song [eds.], Handbook of Research on Instructional Systems and Technology, NewYork: Information Science Reference.
Marquis, Justin (2008). “The end of instructional design” In Kidd, Terry T. and Holim Song [eds.], Handbook of Research on Instructional Systems and Technology, NewYork: Information Science Reference.
Marsh, Colin J. (2009). Key concepts for understanding curriculum, NewYork: Routledge.
Piskurich, George M. (2006). Rapid instructional design: learning ID fast and right, US: Pfeiffer.
Posner, George J. (2004). Analyzing the curriculum, Boston: McGraw-Hill.
Rao, V. K. (2005). Instructional Technology, New Delhi: A.P.H Publishing Corporation.