نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف این مطالعه ارزش‌یابی، نقد و تحلیل کتابی در حوزة تدریس و تربیت ‌معلم است. در ارزش‌یابی کتاب از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. نمونة بررسی‌شده کتاب نگرشی کاربردی بر: روش‌های تدریس و هنر معلمی تألیف غلامعلی سرمد است. متن کتاب به زبانی ساده و روان تدوین شده است. محتوا بین فصول پانزده‌گانة کتاب نسبتاً خوب و متعادل توزیع شده است. مثال‌های ارائه‌شده در متن کتاب اغلب بومی است و بر اساس تجربیات نویسنده تدوین شده است. محتوای کتاب از لحاظ ویرایش و دستور زبان فارسی خوب تدوین شده و کم‌ترین میزان غلط نگارشی را دارد. در نقد این اثر یافته‌های زیر شایان توجه‌اند: کتاب فاقد مقدمة کلی یا پیش‌گفتار و فهرست تفصیلی است. چینش فصول مختلف کتاب کنار هم از سیر منطقی برخوردار نیست. جای مبانی نظری و نتایج پژوهش‌های مرتبط با حوزة تدریس ـ یادگیری در کتاب خالی است. هم‌چنین به روش‌های مدرن تدریس بسیار کم پرداخته شده است. به‌ طور کلی محتوای کتاب نتوانسته انتظار خواننده را از عنوان کتاب، یعنی تأکید بر سه ویژگی روش‌های تدریس، کاربردی بودن، و جنبة هنری تدریس برآورده کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critique the book "applied attitude on: the teaching methods and the art of teaching."

نویسنده [English]

  • Hossein Abdollahi

چکیده [English]

Abstract
The aim of the present study is to critique the book "applied attitude on: the teaching methods and the art of teaching. The content analysis method was used to evaluate the book. It was written by Gholam Ali Sarmad (PhD). The text is written in simple and clear language. There was fair and balanced distribution of content between chapters as well. The examples given in the text are often indigenous and based on experiences of the author have been developed. The editing and grammatical aspects of the book has been done well and has the least incorrect Persian writing. These points can be considered in the book review: The book has not detailed introduction or preface. The Chapters ordering has not rational structure. Theoretical concepts and research findings related to teaching-learning domain are poor. As well as modern teaching methods have been mentioned poorly. Generally, the content of the book are not able to satisfy the readers focusing on three features, namely teaching methods, practical and artistic aspects of teaching as claimed by author.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Teaching methods
  • teaching art
  • the preparation of teachers
  • analyzing the content of the book