نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

نظارت آموزشی مفهوم گسترده‌ای است که فعالیت‌های یادگیری ضمن خدمت را در بر می‌گیرد. این مقاله به توصیف کلی اثر و مبانی فکری نظریة نظارت آموزشی و نقد و ارزیابی آن پرداخته است. در تحلیل این نظریه، بهشکاف بیننظریه و دنیای واقعی مدرسه اشاره شده است. کاربرد نظریه به این معنی نیست که باید چیزی فراتر از تجارب روزانة مدیران انجام شود؛ بلکه باید در خدمت فرایند تصمیم‌گیری باشد. نظریه موجب می‌شود که فعالیت‌های مدیریتی در چهارچوب‌های نظری تأیید شدة عمل در موقعیت‌های آموزشی با آگاهی کامل‌تر و مؤثرتر انجام شوند. پس نظریه فقط تا زمانی که با عمل آموزشی مرتبط باشد مؤثر و مفید خواهد بود. افزون بر این، گروه‌های رشد حرفه‌ای مشارکت‌محور، گرچه پارادایم جدیدی‌اند، اما باعث رشد حرفه‌ای معلمان در موقعیت‌های مختلف، و از نظر ابعاد متنوع می‌شوند. مدل رشد حرفه‌ای بهتر از سایر مدل‌ها وجود ندارد که بتواند در همة موقعیت‌ها به کار رود. باید به نیازهای مدارس و معلمان و باورهای فرهنگی توجه شود. در آخر به نتیجه‌گیری پرداخته و پیش‌نهادهایی ارائه شده است.
  

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical and Review of Supervision Theory as Teacher’s professional development

نویسنده [English]

  • Bijan Abdollahi

چکیده [English]

 
For the quality improvement of schools, we should focus on professional development of teachers. Professional development included all the opportunities and experiences that are systematically planned for teachers’ professional development. This is exactly the supervision which have been addressed in supervision theory of Nolan and Hoover. This theory is a new approach to teaching and provides opportunities for teachers to enable them to grow beyond their current level of performance. supervision is a broad concept that includes learning experiences during  in – the job- training and on- the job- training activities. This kind of new conceptualization includes supervision options such as peer counseling, self-directed learning and action research, Collegial Development Groups, professional learning communities, school-based learning is also included.
This paper first describes the overall effect and intellectual and philosophical foundations of supervision theory, then it reviews and evaluates them. In theory analysis, the gap between supervision theory and the real world of school and classroom have been mentioned in the sense that this theory is not spread in practice and the real world. Application of the theory does not mean that something beyond the daily experiences of the principals must be done. But theory must serve the decision-making process and logic. Theory makes management activities done more effectively with full knowledge of the approved theoretical frameworks of action in educational situations. So, a theory would be useful only when it is related to instructional practice. In addition, Collegial Development Groups, as a new paradigm, the professional development is different in various situations, and even in a different position and can vary in dimensions. There is no better model of professional development than the other models that can be used in all schools. The needs of schools and teachers should be evaluated, and cultural beliefs and practices should be considered for decision-making. These subjects make the usability of the theory in trouble. Finally, conclusions and suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Critical
  • Supervision Theory
  • professional development
  • Teachers
  • James Nolan and Linda A. Hoover
دیویس، کیت (2008).اصول و مبانی رهبری مدرسه، ترجمة بیژن عبدالهی و رضا ساکی، تهران:پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
عبدالهی، بیژن (1390). بررسی جایگاه و چگونگی انجام کارکردهای نظارت و راهنمایی آموزشی در نظام آموزش ابتدایی کشور، تهران: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
نولان، جیمز و لیندا ای. هوور (2008). نظارت آموزشی و ارزش‌یابی عملکرد معلم: نظریه و عمل، ترجمة بیژن عبدالهی، تهران: آثار معاصر.
 
Barth, R. S. (2002). “The culture builder”, Educational Leadership, Vol. 59, No. 8.
Birchak, B. et al. (1998). Teacher study groups: Building community through dialogue and reflection, Urbana, IL: National Council of Teachers of English.
Bush, Tony (2003). Theories of Educational Leadership and Management, Sage Publications Ltd.
Cochran-smith, M. and S. Lytle (2001). Inside/outside: Teacher research and knowledge, New York: Teachers College Press.
Díaz-Maggioli, Gabriel (2004). Teacher-centered Professional Development, Alexandria, Virginia USA, Association for Supervision and Curriculum Development ASCD
DuFour, R. and R. Eaker (1998). Professional learning communities at work: Best practices for enhanc-ing student achievement, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development ASCD.
English, W. Fenwick (2008). The art of educational leadership: Balancing Performance and Accountability, Sage.
Gimbert, B. and J. Nolan (1999). School-university communities: Creating and sustaining student directed classroom learning environments through collegial inquiry, conversations, and collaborative reflection, Unpublished manuscript, The Pennsylvania State University, University Park.
Glanz, J. (1998). “Histories, antecedents, and legacies of school supervision”, in G.R.Firth & E. F. Pajak (eds.), Handbook of research on school supervision, New York: Simon & Schuster Macmillan
Glickman, Carel, Stephen. P Gordon and jotiva Ross gordon (2007). Supervision and instructional leadership, Pearson instructional edition.
Glickman, Carl D. (2002). Leadership for learning: how to help teachers succeed, Association for supervision and curriculum development.
Guskey, T. (2000). Evaluating professional development, Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
Hadar, Linor and David Brody (2010). “From isolation to symphonic harmony: Building a professional development community among teacher educators”, Teaching and Teacher Education, Vol. 26, No. 8.
Hargreaves, A. (1994). Changing teachers, changing times: Teachers' work and culture in the postmodern age, New York: Teachers College Press.
Joyce, B. and B. Showers (1995). Student achievement through staff development, White Plains, NY: Longman.
Kowalski, T. J. (1994). “School-site management, teacher empowerment, and unionism: Beliefs of suburban school principals”, Contemporary Education, Vol. 65, No. 4.
Lieberman, A. (1995). “Practices that support teacher development: Transforming conceptions of professional learning”, Phi Delta Kappan, Vol. 76, No. 8.
Little, J. W. (2002). “Locating learning in teachers’ communities of practice: opening up problems of analysis in records of everyday work”, Teaching and Teacher Education, Vol. 18, No. 8.
Louis, K., S. Kruse and M.A Raywid (1996). “Putting teachers at the center of reform”, NASSP Bulletin, Vol. 80, No. 580.
Mcgreal, T. (1983). Successful teacher evaluation, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
McLaughlin, M. and J. Talbert (2001). Professional Communities and the Work of High School Teaching,Chicago, IL: University of Chicago Press.
Nolan, J. and P. Francis (1992). Changing perspectives in curriculum and instruction, In C. Glickrnan (Bd.), Supervision in transition, Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
Nolan, JR. James and Linda A. Hoover (2013). Teacher Supervision Evaluation: Theory In to Practice, john wiley and sons, inc.
Rollins, Debbie Harris (2003). Designing Powerful Professional Development for Teachers, Administrators, and School Leaders, North Carolina: Department of Public Instruction.
Wardrip, P. S. (2009). The role of literacy work circles in developing professional community, Paper presented at the annual meeting of American Educational Research Association (AERA), San Diego: California.
Wood, F. H. and F. McQuarrie (1999). “On-the-job learning”, Journal of Staff Development, Vol. 20, No. 3.
Young, P. and M. King (2002). “Principal Leadership for professional development to build school capacity”, Educational Administration Quarterly, Vol. 38, No. 5.