نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

چکیده

اهتمام به تأمین ویژگی‌های مطلوب کتب دانشگاهی بسیار مهم تلقی می‌شود. هدف نقد حاضر، فراهم ساختن بازخوردهای ضروری و شناخت کاستی‌ها و نقاط قوت اثر یادشده است. برای ارزش‌‌یابی این اثر از چهارچوب شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی استفاده شد. نتیجة ارزیابی نشان داد که اغلب فصول مقدمه، خلاصه، تمرین، آزمون، تصویر و جمع‌بندی نهایی ندارند. کیفیت فنی اثر (نوع قلم و کیفیت چاپ) با استانداردهای روز هم‌خوانی ندارد. تصاویر، نمودارها و جدول‌ها چندان واضح نیستند. قواعد عمومی نگارش کامل رعایت نشده است. اغلاط چاپی نسبتاً فراوان‌ است. ویرایش ادبی اثر ضعیف است. از واژه‌ها و مفاهیم نامأنوس (تزایداً، تعدد‌یافته‌تری) استفاده شده است. متن روان و رسا نیست. تعداد درخور توجهی از عبارات و جملات پیام روشنی ندارند. کیفیت معادل‌سازی اصطلاحات تخصصی مناسب نیست. ارجاع به منابع در همه‌جا یک‌سان نیست. استفاده از شیوة APA در همه‌جا دقیق و یک‌سان نیست. مطالب در کل اثر و در درون هر فصل سازمان‌یافته نیستند و انسجام کافی ندارند. بحث‌ها از جای مناسبی آغاز نشده‌اند و منسجم نیستند. ضعف دقت علمی در تعیین عناوین فصول، عناوین فرعی داخل فصل‌ها، کاربرد مفاهیم، استناد، استدلال، توضیح و نتیجه‌گیری در اغلب بخش‌های کتاب مشهود است. نویسندگان به نوآوری یا طرح دیدگاه علمی جدید و نیز سازگار کردن مباحث با فرهنگ بومی ایران موفق نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of of "Motivation in Learning and Teaching: Theory and Applications"

نویسنده [English]

  • Ahad Naveedy

چکیده [English]

This article criticizes the Book of Motivation in Learning and Teaching. The framework for the evaluation of "council for review  of literature and humanities books" were used. The results of evaluation evident the book has no preface and most chapters have no introduction, summary, exercises, tests, pictures and final conclusion. The technical quality does not comply with the standards. Pictures, diagrams and tables are not of sufficient clarity. General rules of writing has not been completely observance. There are many Printing errors. Literary editing the book is too weak. Titles of some chapters conceptually is not correct. Use of awkward words and confusing concepts made text influent, unexpressive and difficult to understand. Translation of concepts is not appropriate. Reference methods are not the same everywhere. APA style is is not the same everywhere. Organization of the content is not appropriate. Entries within each chapter has not enough cohesion. Beginning up, rising and setting of arguments is not appropriate. Lack of scientific accuracy in determining the titles and subheads, application of concepts, arguments, explanations and conclusions of the discussions can be seen in most parts of the book. Innovation or offering new perspectives is not observed. The contents of the book is indigenous flavor and the authors did not attempt to link the issues and topics of national culture and canvas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: motivation
  • learning
  • teaching
  • critique
  • content validity
  • Academic Book
پینتریچ. پال. آر. و دیل. اچ. شانک (2002). انگیزش در تعلیم و تربیت: نظریه‌ها، تحقیقات و راه‌کارها، ترجمة مهرناز شهرآرای، تهران: نشر علم.
دیبوراجی، استیک (1385). انگیزش برای یادگیری: از نظریه تا عمل، ترجمة رمضان حسن‌زاده و نرجس عمویی، تهران: انتشارات دنیای پژوهش، دانشگاه فردوسی.
سیف، علی‌اکبر (1380). اندازه‌گیری، سنجش و ارزش‌یابی آموزشی، تهران: نشر دوران.
قاسمی، فاطمه (1391). «بررسی مقایسه‌ای اثربخشی اجرای طرح ارزش‌یابی توصیفی و کمی بر کاهش اضطراب، بهبود خودکارآمدی و انگیزش درونی دانش‌آموزان چهارم ابتدایی شهر قزوین»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی).
کارشکی، حسین و نیک‌چهره محسنی (1391). انگیزش در یادگیری و آموزش: نظریه‌ها و کاربرد، تهران: آوای نور.
کدیور، پروین (1385). روان‌شناسی تربیتی، تهران: سمت.
محمدی، سریه (1392). «تأثیر تجربة دو نظام ارزش‌یابی (کمی و کیفی) بر اضطراب امتحان، انگیزش درونی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پنجم ابتدایی تهران»، پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
هرگنهان و السون (1383). مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری، ترجمة علی‌اکبر سیف، تهران: نشر دوران.
ولف، ریچارد (1371). ارزش‌یابی آموزشی: مبانی سنجش توانایی و بررسی برنامه، ترجمة علیرضا کیامنش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 
Kirkpatrick, D. (1996). “Techniques for evaluation training programs”, Journal of American Society for Training and Development, Vol. 23.
Lipnevich, A. A. and, J. K. Smith (2009). “I really need feedback to learn: Students perspectives on the effectiveness of the differential feedback messages”, Educational Assessment, Evaluation and Accountability, Vol. 21, No. 4.
Schunk D. H, J. L Meece and P. R. Pintrich (2013). Motivation in Education: Theory, Research, and Applications, Upper Saddle River, N.J.: Merrill, Prentice-Hall International.