نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فرانسه، شهید چمران اهواز

چکیده

موضوع این مقاله نقد و بررسی کتاب خواندن متون ساده، تألیف زهره جوزدانی و نازیتا عظیمی میبدی، از انتشارات سمت است که برای درسی با همین عنوان در مقطع کارشناسی زبان فرانسه و به‌دست دو تن از مدرسان این رشته تألیف شده است. این کتاب شامل گزیده‌‌هایی‌‌ از متون ادبی نویسندگان و شاعران فرانسوی از قرن هفدهم تا اواخر قرن بیستم است، به اضافة بخش‌‌هایی که مؤلفان برای درک بهتر متون به آن‌‌ها اضافه کرده‌‌اند. بررسی‌‌ای که انجام دادیم نشان می‌‌دهد که کتاب از نظر شکل، محتوا و هم‌چنین رعایت اصول روش تحقیق اشکالات اساسی دارد که باعث می‌‌شود دانشجویان در خوانش آن با مشکلات فراوان روبه‌‌رو شوند. در نتیجه و در مجموع، این کتاب نمی‌‌تواند منبع مناسبی برای درس یادشده باشد و تا آن‌‌جا که می‌‌دانیم، کم نیستند مدرسانی که ترجیح می‌‌دهند از منابع دیگری برای تدریس «خواندن متون ساده» استفاده کنند. بنابراین، باید بازنویسی و اصلاحاتی اساسی در این کتاب اعمال شود تا بتواند در راستای اهداف تعیین‌شده استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critique on Reading Simple Texts

نویسنده [English]

  • Adel KHANYABNEJAD

چکیده [English]

Abstract
This paper reviews the book Reading Simple Texts which was published by SAMT Publications. The book aimed for a course with the same title at the BA level. It includes excerpts from literary texts from 17th century to the late 20th century from French writers and poets plus parts added by the authors for a better understanding of the texts. My review indicates that the book has fundamental problems in terms of its content, form and methodology, and thus it creates problems for the students while reading the texts. As a result, this book cannot be a good source for the mentioned course, and to the best of  my knowledge, there are great many professors who would rather use other resources for teaching simple prose texts. Fundamental revisions and modifications on the book are greatly advised for approaching the objectives set for this course.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: reading simple texts
  • coherence
  • methodology
  • Integration
  • honesty and integrity in research
«مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دورة کارشناسی زبان فرانسه» (1374). تهران: شورای عالی برنامه‌‌ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی.
 
Azimi-Meibodi, Nazita et Zohreh Joozdani) 2003/1381(. Lecture Et Compréhension Des Textes Simples, Téhéran: Samt.
Daudet, Alphonse (1951). Lettres de mon moulin, Paris: Hachette.
Daudet, Alphonse (1976). Lettres de mon moulin, Paris: Fasquelle.
Daudet, Alphonse (1993). Lettres de mon moulin, Adapté par Brigite Catherin, Paris: Hachette.
Daudet, Alphonse (1999). Lettres de mon moulin, Paris: Gallimard.
Dubois, Jean (éd.) (1975). Lexis, dictionnaire de la langue française, Paris: Librairie Larousse.
Duhamel, Georges (1964). Chronique Des Pasquiers, T. 1, Le Notaire Du Havre, Paris: Mercure De France.
France, Anatole (1969). Le Petit Pierre, Paris: Calmann-Lévy.
Grevisse, Maurice (1975). Le Bon Usage, Gembloux (Belgique): Editions J. Duculot, S.A.
Joozdani, Zohreh et Nazita Azimi-Meibodi (2002/1380). Lecture De Textes Simples, Téhéran: Samt.
Joozdani, Zohreh et Nazita Azimi-Meibodi (2012/1391). Lecture de textes simples, Téhéran: Samt.
Marin, Brigitte and Denis Legros (2008). Psycholinguistique cognitive: lecture, compréhension et production de texte, Bruxelles: De Boeck Supérieur.
Rey-Debove, Josette, Rey, Alain (éd.) (1993). Le Nouveau Petit Robert 1, Paris: Le Robert.