نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه‌تهران،مرکز پژوهشی زبان‌خارجی

چکیده

این کتاب دنبالة اثری است که مؤلف آن را با عنوان از رمان تا ضد رمان منتشر کرده و مبنای هر دو اثر هم مقاله‌ای که سال‌ها پیش منتشر کرده بوده است. موضوع اصلی کتاب جدید رمان نو در فرانسه و نیز نویسندگان رمان نو و آثارشان است. تعداد این نویسندگان زیاد نیست، ولیکن ما در ایران آن‌ها را از طریق ترجمة آثارشان می‌‌شناسیم و به همین خاطر موضوع رمان نو هم شناخته‌شده است. به‌علاوه، مؤلف در مقدمه گفته که مخاطبان این کتاب متخصصان ادبیات فرانسه‌‌اند، اما این مخاطبان چیزی جز مجموعه‌‌‌‌ای از متون گوناگون نقل‌ قول‌شده نمی‌‌بینند و سوای آن، نحوة تحقیق آن نیز به‌گونه‌‌ای رقم خورده که موجب زایل شدن آن شده است. از این رو، برای نشان دادن موضوع به بررسی و تحلیل مستدل آن از طریق منبع‌شناسی، که گرایش مهمی در ادبیات تطبیقی فرانسه است، اقدام شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Review on “the Research on Thousands Layers in New Novel”

نویسنده [English]

  • Tahmouress Sadjedi

چکیده [English]

The Research on Thousands Layers in New Novel is published after the other book of the same author titled From Novel to Anti Novel. Both books are originated from an article which was published years before by the author. The main topic of The Research on Thousands Layers is New Novel in France, Authors in the field and their works. The number of the authors is not that much, but we are familiar with them through their translated works. Therefore the topic is well known as well. In the introduction the author mentioned that the book is written for those who are interested in French literature. But unfortunately they face texts and radical use of quotations from different sources matched incoherently. Moreover, the method of compiling the book made the goals not to be accessible. This article aimed at a detailed investigation of the book considering the bibliography and references in the field. The results show that the book is not a good at all for the people who are interested in French Literature and does not meet the goals aforementioned.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: French Literature
  • 20th Century
  • New Novel
  • Authors of New Novel
  • Familiarity with the History
  • Translations
بارت، رولان (1380). نقد و حقیقت، ترجمة شیرین‌‌دخت دقیقیان، تهران: نشر مرکز.
سید‌‌حسینی، رضا (1376). مکتب‌های ادبی، ج 2، تهران: نگاه.
سیدحسینی، رضا (به سرپرستی) (1381). فرهنگ آثار، ج 1، تهران: سروش.
سیدحسینی، رضا (به سرپرستی) (1383). فرهنگ آثار، ج 2، تهران: سروش.
سیدحسینی، رضا (به سرپرستی) (1385). فرهنگ آثار، ج 3، تهران: سروش.
علوی، فریده (1387). پژوهشی در هزار توی رمان نو، تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.
علوی، فریده (1380). «پژوهشی در سیر تحولات رمان از آغاز قرن نوزدهم تا نیمة اول قرن بیستم»، پژوهش زبان‌‌های خارجی، ش 11.
قاضی، محمد (1373). سرگذشت ترجمه‌‌های من، تهران: روایت.
 
Alavi, Farideh (2009). Prospection dans le labyrinthe du Nouveau Roman, University of Tehran Press.
Barthes, Roland (1993). Œuvres complètes, Tome I, 1942-1965. Edition établie et présentée par Eric Marty, Paris: Editions du Seuil.
Boisdeffre (1969). Pierre de, Les écrivains français d'aujourd'hui. Pris, PUF, (Que sais-je?).
Id., Œuvres complètes (1994). Tome II, 1966-1973. Edition établie et présentée par Eric Marty. Paris, Editions du Seuil.
Lagarde, André et Michard, Laurent (1972). La Littérature française, 5, La Littérature Aujourd'hui, Paris: Bordas-Laffont.