نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان فرانسه، دانشگاه اصفهان

چکیده

کتاب راه‌بردهای یادگیری، اثر پل سیر (Pau Cyr, 1998)، یکی از شناخته‌شده‌ترین نوشته‌های فرانسوی‌زبان دربارة راه‌بردهای یادگیری در حوزة آموزش زبان دوم است، که این مقاله به نقد و بررسی آن می‌پردازد. نوشتة حاضر شامل سه بخش است: نقد کتاب‌شناسی اثر مذکور، معرفی چهارچوب نظری نقد، و نقد محتوای اثر. در این مقاله ابتدا کیفیت کتاب‌شناسی اثر را ارزیابی کردیم؛ در ادامه موضع‌گیری نظری خود را در بررسی دیدگاه‌های مطرح در اثر تبیین کردیم؛ سپس تلاش کردیم محتوای اثر را به‌ترتیب ارائة مطالب بررسی کنیم. به‌نظر می‌رسد مؤلف می‌خواهد جریان پژوهشی‌ای را معرفی کند که در اواسط دهة 1970 میلادی در حوزة آموزش‌ زبان دوم پیرامون مفهوم «راه‌برد یادگیری زبان‌آموز خوب» شکل گرفت. نشان دادیم که مؤلف تلاش می‌کند بدون اتکا به نظریه‌های شناخته‌شده، پدیدة راه‌بردهای یادگیری و آموزش آن‌ها را تبیین کند. همین رویکرد سبب شده است که مطالب ارائه‌شده متناقض و ناقص باشند. مؤلف به‌ندرت و به‌شکلی نارسا، از یافته‌های حوزه‌های پژوهشی تأثیرگذار روان‌شناسی شناختی و فراگیری زبان کم‌تر بهره می‌گیرد. طرح مسئله‌های متعدد اغلب پاسخ قانع‌کننده‌ای در پی ندارد. دلیل این امر هم عمدتاً نقص ابزار مطالعة تجربی و نظریه‌محور نبودن اغلب پژوهش‌های مورد استناد است. به‌طور کلی محدود شدن اثر به بررسی و معرفی یک جریان پژوهشی و نپرداختن به بررسی‌های انجام‌شده در حوزه‌های دیگر زمینة درگیر کردن ذهن مخاطب را بسیار محدود می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critique on Les stratégies d’apprentissage

نویسنده [English]

  • Kamyar ABDOLTAJEDINI

چکیده [English]

Abstract
This work consists of three parts: the study of the work bibliography, the presentation of the theoretical framework of our critical analysis and finally the critical content of the work. First, we studied the work bibliography. Then, we presented our theoretical framework for studying the content of the work. Finally, we tried to evaluate the content of his work, according to the order of its presentation.
We tried to show that Cyr wants to present a research current formed around the concept of "learning strategies of the good learner" around 1975 in North America. We found that the lack of theoretical basis leads the author into the glaring contradictions. The problematics are numerous and the answers are unconvincing. We also noted that the contributions of cognitive psychology and those of research in language acquisition, two highly influential areas of SL teaching, are not taken into account in the arguments. Generally, limiting itself to the simple presentation and depriving himself of a solid theoretical framework, the book seems unconstructive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: learning strategies
  • good learner
  • teaching/learning
Anderson, J. R. (1981). Cognitive psychology and its implications, Cambridge: Harvard University Press.
Anderson, J. R. (1983). The Architecture of Cognition, Cambridge: Harvard University Press.
Bange, P., Carol R. et Griggs P. (2005). L’apprentissage d’une langue étrangère: cognition et interaction, Paris: Harmattan.
Bogaards, P. (1991). Aptitude et affectivité dans l’apprentissage des langues étrangères, Paris: Didier.
Bruner, J. S. (1983). Le déveleoppement de l’enfant: savoir faire, savoir dire, Paris: PUF.
Corder, S. P. (1981). Error Analysis and Interlanguage, Oxford: Oxford University Press.
Cyr, P. (1998). Les stratégies d’apprentissage, Paris: CLE International
Fayol, M. M. et Monteil J.M. (1994). “Note de synthèse [stratégies d’apprentissage/ apprentissage de stratégies]”, in Revue française de pédagogie, Vol. 106.
Klein, W. (1989). L’acquisition de langue étrangère, Paris: Armand Colin.
Perraudeau, M. (2010). Les stratégies d’apprentissage. Comment accompagner les élèves dans l’appropriation, Paris: Armand Colin.
Poulisse, N. (1991). “Critique d’Oxford, R. L. Language Learning Strategies, What every Teacher should know”, in The Canadian Modern Language Review, Vol 47 #2.
Vygotski, L. (1934/1985). Pensée et langage. Trduction de Françoise Sève, Paris: Editions sociales.