نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دکترای ترجمه‌شناسی، دانشگاه پاریس 10،

چکیده

ترجمه‌شناسی شاخه‌ای از علوم انسانی است که به مطالعة سازمان‌یافتة ابعاد نظری و عملی ترجمه می‌پردازد. از آن‌جا که این شاخة تقریباً نوپا به‌عنوان رشته‌‌ای دانشگاهی در بسیاری از دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، نیاز است تا بیش‌تر به معرفی و منابع آموزشی آن بپردازیم. در این مقاله سعی شده تا کتاب مقدمه‌ا‌ی بر ترجمه‌‌شناسی اثر ماتیو گیدر که یکی از منابع جدید در حوزة ترجمه‌‌شناسی است معرفی شود. این کتاب در ده فصل مسائل و چالش‌‌های ترجمه‌‌شناسی از بدو پیدایش آن تا به امروز را مطالعه می‌کند و با تکیه بر جنبه‌‌های آموزشی تصویری جامع و کامل از ترجمه‌‌شناسی ارائه می‌دهد. این اثر اولین کتاب از مجموعة «ترادوکتو» به سرپرستی ماتیو گیدر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presentation of the book: Introduction to Translation Studies, Mathieu Guidère

نویسنده [English]

  • Esmaeel Farnoud

چکیده [English]

Translation Studies is a branch of human sciences which studies theoretical and operational aspects systematically. As this new branch is being taught in many unuversities all around the world, a through introduction to its educational sources is crutial. This article is an attempt to introduce Introduction to Translation Studies a book written by Mathieu Guidère. This book written in ten chapters analizes  Translation Studies  issues and challenges by the time it founded up to now, by focusing on educational aspects gives an overview of Translation Studies. This book is the first of a collection named "Traducto" by Mathieu Guidère

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: translation
  • Translation studies
  • translation theories
  • translation teaching
  • Mathieu Guidère
Farnoud, Esmaeel (2015). Traduction et cognition, Presses Académiques Francophones (PAF), Saarbrücken.
Guidère, Mathieu (2008). Introduction à la traductologie, De Boeck, Bruxelles.
Holmes, James (1972). The Name and Nature of Translation Studies, Third International Congress of Applied Linguistics, Copenhagen.
Hutchins, John (1993). Vers une nouvelle époque en traduction automatique, Troisièmes Journées Scientifiques LTT, Montréal.
Larose, Robert (1998). “Méthodologie de l'évaluation des traductions”, Meta: journal des traducteurs, Vol. 43, No. 2.
Lynne, Franjié (2009). Introduction à la Traductologie, Mathieu Guidère, Traduire, 220.
Lederer, Marianne (1994). La traduction aujord’hui, Hachette. Paris.
Peraldi, Sandrine (2010). Traduction assistée par ordinateur: entre théorie et pratique, Les Cahiers du GEPE, N°2.
Reiss, Katharina (2012). Problématiques de la traduction, ed. Economica, Paris.