نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل، دانشگاه علامه

چکیده

چکیده
گسترش وسیع اطلاعات و ارتباطات در عصر حاضر زمینه را برای طرح و بررسی بیش‌تر رسانه‌ها در حکم اصلی‌ترین وسایل ارتباطی فراهم می‌کند. در این میان، رسانه‌های جدید نقش کانونی و محوری دارند؛ به‌صورتی که هر روز بر دامنة تأثیرگذاری آن‌ها در تحولات و بحران‌های گوناگون منطقه‌ای و جهانی افزوده می‌شود. مقالة حاضر در پی نقد و بررسی مقالة «دگرگونی سیاست یا ضد سیاست؟» از بری اکسفورد است که در رسانه‌های جدید و سیاست (2001) به چاپ رسیده است. این مقاله نیز همراه مجموعه مقالات کتاب در سال 1387 به فارسی برگردانده شده است. بر اساس این، نگارندگان هر دو نسخة زبان اصلی و ترجمه‌شدة آن را نقد و بررسی کرده‌اند. مقالة حاضر در دو بخش با عنوان‌های نقد درون‌‌ساختاری و نقد برون‌ساختاری به بررسی و نقد مقالة مذکور می‌پردازد. باید اذعان کرد که حوزة تأثیرگذاری رسانه در سیاست دست‌خوش تحولات چشم‌گیری شده است و امروزه رسانه‌های جدید و مجازی در پیش‌برد دموکراسی و ایجاد محدودیت برای دولت‌ها و نهادهای مختلف در زمینه‌های گوناگون نقش مهمی دارند. تحولات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌ها تا حدود زیادی تحت تأثیر محیط‌های رسانه‌ای مجازی قرار گرفته‌اند و رسانه‌های جدید هر روز شامل تعریف جدیدی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review article Anti-politics or policy change?

نویسندگان [English]

  • Hadi Ajili 1
  • Reza Zabihi 2

چکیده [English]

Abstract:
Spread of information and communication in modern times provides areas for  study of the media as the main communication tool. New media has the central role so that every day the scope of their impact on various regional and international developments and crises will increase. This paper seeks to review the paper "The Transformation of Politics or Anti-Politics?" from Barrie Axford in “New Media and Politics” (2001) has been published. This article in the Proceedings of book in 2008 (1387) returned to Persian. Accordingly, both of the original language and translated version by the authors is discussed. The present paper is in two parts, Review the in structure and output structure, review this article.
It must be acknowledged the dramatic developments in the Influence media on policy has been created and today, new media and virtual has important role in promoting democracy and also limitation the government's and various institutions in various fields. Developments in recent years show that the policy has largely been influenced by environment-virtual media and new media every day new definitions are included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: media
  • anti-politics
  • transformation of politics
  • review the in structural
  • review the out structural
منابع
اکسفورد، بری و جان هاگینز (1387). رسانه‌های جدید و سیاست، ترجمۀ بابک دربیگی، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
اکسفورد، بری (1387). «دگرگونی سیاست یا ضد سیاست؟»، رسانه‌های جدید و سیاست، تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
بابائی، محمود (1390). «رسانة نوین و سیر تحول تاریخی رسانه‌ها»، ماه‌نامة مدیریت ارتباطات، ش ۱۷.
عبدالهی، رضا، محسن شورگشتی، و بابک اخوت‌پور (1391). «نقش رسانه‌های نوین در جنبش‌های اجتماعی (مطالعة موردی جنبش تسخیر وال استریت)، مطالعات فرهنگ ارتباطات، س 13، ش 18.
 
Axford, Barrie and Richard Huggins (2011). Cultures and/ of Globalization, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Axford, Barrie (2013). Theories of Globalization, Cambridge: Polity Press.
Axford, Barrie, Daniela Berghahn and Nick Hewlett (2000). Unity and Diversity in the New Europe, Oxford and Bern: Peter Lang.
Axford, Barrie, Gary K. Browning, Richard Huggins and Ben Rosamond (2002). Politics: an Introduction, London: Routledge.
Bolter, Jay David and Richard Grusin (2000). Remediation: Understanding New Media, Cambridge: MIT Press.
Castells, Manuel (1996). The Rise of the Network Society: The Information Age: Economy, Society, and Culture, Oxford: Blackwell.
Coleman, Stephen and Karen Ross (2010). The Media and the Public: “Them” and “Us” in Media Discourse, Oxford: Blackwell-Wiley.
Dahlgren, Peter (2009). Media and Political Engagement: Citizens, Communication and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Hindman, Matthew (2008). The Myth of Digital Democracy, New Jersey: Princeton University Press.
Howard, Philip N., Aiden Duffy, Deen Freelon, Muzammil Hussain, Will Mari and Marwa Mazaid (2011). Opening Closed Regimes: What Was the Role of Social Media during the Arab Spring?, Project on information Technology and Political Islam, University of Washington, Available at: http://pitpi.org/wp-content/uploads/2013/02/2011_Howard-Duffy-Freelon-Hussain-Mari-Mazaid_pITPI.pdf.
Lubrano, Annteresa (1997). The Telegraph: How Technology Innovation Caused Social Change (Studies on Industrial Productivity), New York: Routledge.
Manovich, Lev (2001). The Language of New Media, Cambridge: The MIT Press.
Raskin, Jef (2000). The Humane Interface: New Directions for Designing Interactive Systems, Indiana: Addison-Wesley Professional.
Stamm, Michael (2011). Sound Business: Newspapers, Radio, and the Politics of New Media, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.
Van Dijk, Jan (1999). The Network Society: Social Aspects of New Media, London: SAGE Publications.