نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رباط کریم

چکیده

چکیده
نظریة روابط بین‌الملل برای سدة بیست و یکم در قالب سیزده مقاله، ضمن معرفی مکاتب مهم روابط بین‌الملل، آخرین یافته‌های نظری در این حوزه را نیز عرضه کرده است. هریک از سیزده مؤلف با تکیه بر جهان‌نگرش و سبک و سیاق نگارشی و استدلالی خاص خود یافته‌هایشان را در مقالاتی با زمینه‌های واقع‌گرایی، انترناسیونالیسم لیبرال، مارکسیسم، نظریة انتقادی، برسازی، مکتب انگلیس، پساساختارگرایی، زن‌باوری، پسااستعمارگرایی و ... ارائه کرده‌اند. با توجه به این‌که هدف گریفیتس گردآوری مجموعه‌ای بوده که از نظریه‌های گوناگون روابط بین‌الملل توصیفی جامع داشته باشد، پرسش اصلی این است که آیا هریک از مقاله‌ها از نظریة مندرج در عنوان مقاله توصیف جامعی ارائه کرده‌اند؟
در این ارزیابی از شاخص‌های جهانی نقد علمی بهره برده‌ایم. نخست اثر و مؤلفان آن معرفی و سپس مفاد تک‌تک مقاله‌ها تحلیل و نقد شده‌اند. این اثر گریفیتس پوشش‌دهندة مجموعة کامل مباحث نظریات روابط بین‌الملل نیست. اثر صرفاً به‌منزلة منبع مکمل برای درس نظریات روابط بین‌الملل رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است که البته فقط برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مفید است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Review on Griffiths`s Book, “International Relations Theory for the Twenty-First Century”

نویسندگان [English]

  • Majid Bozorgmehri 1
  • Nazanin Khorami 2

چکیده [English]

International Relations theory has been the site of intense debate in recent years.
A decade ago it was still possible to divide the field between three main perspectives –Realism, Liberalism and Marxism. Not only have these approaches evolved in new directions ,they have been joined by a number of new ‘isms’ vying for attention, including feminism and constructivism.
“International Relations Theory for the Twenty-First Century” is one of the comprehensive books to provide an overview of all the most important theories within international relations.
Written by an international team of experts in the field, the book covers both traditional approaches, such as realism and liberal internationalism, as well as new developments such as constructivism, poststructuralism and postcolonialism.
Through our critical review, we have tried to evaluate the presented topics in each article.  As our major question we try to discuss whether the arguments are able to efficiently provide comprehensive coverage of the relevant theory?
This Griffiths`s Book,  unlike his previous work, the "Encyclopedia of International Relations",  could not cover  the whole spectrum of international relations. It could be considered as a source, of course with a relative coverage, for M.A and  Ph.D students but not for B.A students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words:Griffiths. Critical Review
  • Theory of International Relations
منابع
گریفیتس، مارتین (1391). نظریة روابط بین‌الملل برای سدة بیست‌و‌یکم، تهران: نشر نی.
مشیرزاده، حمیرا (1385). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت.
 
Clark University, Faculty biography. http://www.clarku.edu/faculty/facultybio.cfm?id=343
Corengie Council for Ethics in International Affairs, 2014.
Dougherty, J and R. Pfaltzgraff (1971). Contending Theories in International Relations, New York: Harper and Row.
Griffiths, Martin, T. O’Callaghan and S. Roach (2008). International Relations: The Key Concepts, Routledge.
Griffiths, Martin (2008). Fifty Key Thinkers in International Relations, Routledge.
Griffiths, Martin (2005). Encyclopedia of International Relations, Routledge.
Macmillan, John (1998). On Liberal Peace: Democracy, War and the International Order, B. Tauris.
Microsoft Academic Search.2014, Elman. C.
O'Connor, Brendon and Martin Griffiths (2005). The Rise of Anti-Americanism, Routledge.
Rupert. Mark (2000). Ideologies of Globalization, Routledge.
Rupert. Mark (1995). Producing Hegemony, Cambridge University Press.
Rupert.Mark (2006). With co-author Scott Solomon: Globalization and International Political Economy, Rowman and Littlefield.
School of International Development and Global Studies, Rita Abrahamsen, Ottawa University.