نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

چکیده
این گروه نخستین حزب سیاسی با گرایش سوسیال دموکراتیک در ایران به شمار می‌رود. اقدامات این گروه بر روی طیفی قرار دارد که از خشونت و ترور تا سازش و همکاری با دولت مشروطه را شامل می‌شود. اسناد و آثاری که به بررسی شکل‌گیری و تحلیل اقدامات اجتماعیون عامیون می‌پردازند بر سر این نکته که میزان استقلال آنان از سوسیال دموکرات‌های روسی چه اندازه بود توافقی ندارند. اجتماعیون عامیون به بررسی همین موضوع می‌پردازد. سهراب یزدانی، مؤلف کتاب، بر استقلال اجتماعیون عامیون تأکید دارد. آن‌چه در مقالة حاضر به آن توجه شده است تحلیل یزدانی از اسناد و مدارک موجود و تازه‌یاب اوست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

book Review : Ejtemaeeyun Amyun

نویسنده [English]

  • Morteza Manshadi

چکیده [English]

The Ejtema,eeyun Amyun was one of the active groups in Iranian Constitutional Movement. This group was the first political party with social democratic orientation in Iran. The activities of this group included a spectrum from violence and assassination to compromise and cooperation with government. There is no consensus among the documents and books analyzing the formation and activities of the Ejtema,eeyun Amyun on the degree of their independence from the Russian Social Democrat Party.
Sohrab Yazdani, the author of this book, emphasie on independence of Ejtema,eeyun Amyun. In this article, Yazdany,s analysis and his new documents areconsidered

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: social democracy
  • Ejtemaeeyun Amyun
  • Yazdani
  • organizational independence
  • party affiliation
منابع
اتحادیه، منصوره (نظام مافی) (1361). پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت (دورة اول و دوم مجلس شورای ملی)، تهران: گستره.
آجودانی، ماشاالله (1382). مشروطة ایرانی، تهران: اختران.
آدمیت، فریدون (1387). فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، تهران: نشر گستره.
بشیریه، حسین (1383). اندیشه‌های مارکسیستی، تهران: نشر نی.
دولت‌آبادی، یحیی (1371). حیات یحیی، تهران: عطار و فردوس.
روشه، گی (1374). تغییرات اجتماعی، ترجمة منصور وثوقی، تهران: نشر نی.
سالیوان، استفان (1384). مارکس در دوران پساکمونیست، ترجمة شیوا رویگریان، تهران: گام نو.
شاکری، خسرو (1384). پیشینه‌های اقتصادی ـ اجتماعی جنبش مشروطیت و انکشاف سوسیال دموکراسی در آن عهد، تهران: اختران.
فرو، مارک (1353). انقلاب روسیه، ترجمة جمشید نبوی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
فی، برایان (1381). فلسفة امروزین علوم اجتماعی، ترجمة خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو.
کاتوزیان، محمدعلی همایون (1381). تضاد دولت و ملت نظریة تاریخ و سیاست در ایران، ترجمة علیرضا طیب، تهران: نشر نی.
کسروی، احمد (1382). تاریخ مشروطة ایران، تهران: نگاه.
میرزا صالح، غلامحسین (1384). مذاکرات مجلس اول، تهران: مازیار.
ناظم‌الاسلام کرمانی (1362). تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: آگاه.
یزدانی، سهراب (1391). اجتماعیون عامیون، تهران: نشر نی.