نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
برخی از اصحاب نظریۀ انتقادی جدید در تقابل با آلتوسریسم دهۀ 1960 مرحلۀ جدید اندیشۀ انتقادی را «گرامشیسم» خوانده‌اند. عناصر مهمی از اندیشه‌‌های گرامشی خاستگاه پاره‌‌های عمده‌‌ای از دگرگونی‌‌های معرفت‌‌شناختی و نظری در نظریۀ سیاسی و نظریۀ اجتماعی از دهۀ 1960 به این ‌سو بوده است. فکر گرامشیایی تطورات مهمی یافته و «چرخش فرهنگی»‌‌ای که وی در مارکسیسم قرن بیستم ایجاد کرد در واقع پیشاتاریخِ شکل‌‌گیریِ جریانی است که نظریه‌‌پردازانش پسامارکسیسم می‌‌خوانند.
بازخوانی متون اصلی یکی از ضرورت‌‌ها و لوازم اصلی تحول در گفتمان‌‌های ایرانیِ علوم انسانی است. بر همین اساس است که فضاهای آکادمیک و حوزه‌‌های روشن‌فکری خارج از آکادمی برای مواجهۀ تأمل‌برانگیزتر با آرا و مفاهیم نظریۀ انتقادی باید از شرح‌‌ها و تحشیه‌‌ها فراتر رود و به خوانش انتقادی خود متون کلاسیک اندیشه روی آورد. بر همین اساس، این نوشتار درصدد بازخوانیِ رئالیسمِ سیاسی گرامشی بر پایۀ پاره‌‌ای از متون اصلی وی است. سنجش نسبت بین ماکیاوللی، مارکس، و سورل در رئالیسم سیاسی گرامشی، برای کشف مواضع وی دربارة دولت، قدرت، سوبژکتیویته، خشونت، حزب و بین‌الملل دوم میدانی فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Revolutionary Political Realism: Gramsci`s Political Thought in Modern Prince

نویسنده [English]

  • Reza Najafzadeh

چکیده [English]

Re-reading original texts of Classic Thinkers is one of the necessities of transforming Iranian discourses of humanities.  There are controversies in the approach over what distinguishes a `great book` from `lesser works` of a thinker. In a Straussian perspective, Great Books are held to be written by authors/philosophers of such sovereign critical self-knowledge and intellectual power that they can in no way be reduced to the general thought of their time. Academic as well as ex-academic circles of thought ought to go far beyond the commentaries and commentators to reach more contemplative confrontation with critical theory heritage achieving a critical reading of the very classic texts. Having this insights in mind, here the author tries to re-read Gramsci`s political realism based on Quaderni del Carcere, specially The Modern Prince. The relation between Gramsci`s The Modern Prince with two conflicting heritages of radical modernity has been reviewed: Machiavelli as Republican one, and Marx as Revolutionary one. Sorel and power of the myth and the violence as respected by Gramsci is other side of this seemingly contradictory radical heritage, as here called as Revolutionary Political Realism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Hegemony
  • Radical Theory
  • political thought
  • realism
  • Western Marxism
منابع
اندرسون، پری (1389). «معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی»، در معادلات و تناقضات آنتونیو گرامشی، ترجمۀ شاپور اعتماد، تهران: طرح نو.
جول، جیمز (1388). گرامشی، ترجمة محمدرضا زمردی، تهران: نشر ثالث.
طباطبایی، سیدجواد (1390). جدال قدیم و جدید، تهران: نشر ثالث.
طباطبایی، سیدجواد (1392). تأملی در ترجمۀ متن‌‌های اندیشۀ سیاسی جدید: مورد شهریار ماکیاولی، تهران: مینوی خرد.
فیوری، جوزپه (1360). آنتونیو گرامشی: زندگی مردی انقلابی، ترجمۀ مهشید امیرشاهی، تهران: خوارزمی.
گرامشی، آنتونیو (1362). نامه‌‌های زندان، ترجمۀ مریم علوی‌‌نیا، تهران: آگاه.
گرامشی، آنتونیو (1386). شهریار جدید، ترجمة عطاالله نوریان، تهران: اختران.
گرامشی، آنتونیو (۱۳۸۴). دولت و جامعة مدنی، ترجمة عباس میلانی، تهران: اختران.
لینکلیتر، اندرو (1385). ماهیت و هدف نظریۀ روابط بین‌‌الملل، ترجمۀ لی‌‌لا سازگار، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌‌المللی.
ماکیاول، نیکولو (1357). شهریار، ترجمۀ محمود محمود، تهران: روزبهان.
مکیافیلی، نیکولو (2004). الامیر، ترجمة اکرم مؤمن، قاهره: مکتبة ابن‌سینا.
 
Adam David Morton (2007). Unravelling Gramsci: Hegemony and Passive Revolution in the Global Political Economy, London: Pluto Press,.
Alison J. Ayers (1957). Gramsci, Political Economy, and International Relations Theory: Modern Princes and Naked Emperors and Machiavelli, University of Minnesota.
Anderson, P. (1980). “The Antinomies of Gramsci”, New Left Review, No. 100.
Antonio Gramsci (1957). “Modern Prince and Other Writings”, in The Prison Notebooks (Quaderni del carcere), Translated by Louis Marks, Lawrence and Wishart, International Publishers Company.
Bellamy, R. (1990). “Gramsci, Croce and the Italian political tradition”, History of Political Thought, Vol. 11, No. 2.
Benedetto Fontana (1993). Hegemony and power: on the relation between Gramsci, Books.
Boothman, D. (2008). “The sources for Gramsci’s concept of hegemony”, Rethinking Marxism, Vol. 20, No. 2.
Brennan, T. (2007). Wars of Position: The Cultural Politics of Left and Right, New York: Columbia University Press.
Buci-Glucksmann, C. (1980). Gramsci and the State, London: Lawrence and Wishart.
Carlucci, A. (2014). Gramsci and Languages: Unification, Diversity, Hegemony, Chicago: Haymarket.
Chantal Mouffe (1979). “Introduction: Gramsci Today”, in Chantal Mouffe, Gramsci and Marxist Theory, Routledge and Kegan Paul.
Chantal Mouffe (1979). “Hegemony and Ideology in Gramsci”, in Chantal Mouffe, Gramsci and Marxist Theory, Londan: Routledge and Kegan paul.
Christine Buci-Glicksmann (1980). Gramsci and the State translated by David Fernbach, London: Lawrence and Wishart.
Cox, R. (1983). “Gramsci, Hegemony and International Relations: An Essay in Method”, Millennium, Vol. 12.
Day, R. J. F. (2005). Gramsci is dead. Anarchist currents in the newest social movements, London: Pluto.
Laclau, Ernesto and Chantal Mouffe (2001). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, Verso.
Gill, S.R. (1993). Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
Gill, S. R., ed. (1993). Gramsci, Historical Materialism and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
Giuseppe, Fiori (1970). Antonio Gramsci, Life of a Revolutionary, translated by Tom Nairn, London: New Left Gramsci, A. (1996). Prison Notebooks, 3 volumes to date (new translation by Joseph Buttigieg).
Gramsci, Antonio (1971). Selection from the prison notebooks of antonio Gramsci, edited and translated by Quentin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, London: Lawrence and Wishart.
Gramsci, Antonio (1993). Historical Materialism and International Relation, Cambridge University Press.
Gramsci, Antonio (1994a). Letters from Prison, Colombia University Press.
Gramsci, Antonio (1994b). Gramsci: Pre-Prison Writings, Cambridge University Press.
Gramsci, Antonio (1978). Selection from Political Writing (1921-1929), Londan: Lawrence and Wishart.
Gramsci, political economy, and international relations theory: modern princes and naked emperors (2008). edited by Alison J. Ayers, New York: Palgrave Macmillan.
Green, M. (2011a). Rethinking Gramsci, London: Routledge.
Green, M. (2011b). “Rethinking the Subaltern and the Question of Censorship in Gramsci’s Prison Notebooks”, Postcolonial Studies, Vol. 14, No. 4.
Ives, P. (2004). Language and Hegemony in Gramsci, London: Pluto.
Ives, P. and N. Short (2013). “On Gramsci and the International: a textual analysis”, Review of International Studies, Vol. 39, No. 3.
Jessop, B. (1982). The Capitalist State: Marxist Theories and Methods, Oxford: Martin Robertson.
Jessop, B. (2005). “Gramsci as a spatial theorist”, Critical Review of International Social and Political Philosophy, Vol. 8, No 4.
Agnew, John and Stuart Corbridge (1995). Mastering space: hegemony, territory and international political economy, Routledge.
Joseph, V. Femia (1981). Gramsci`s Political Thought: Hegemony, Consciousness and the Revolutionary Process, Oxford: Clarendon Press.
Krätke, M. (2011). “Antonio Gramsci’s contribution to critical economics”, Historical Materialism, Vol. 19, No. 3.
Marcus E Green (2011). Rethinking Gramsci (Routledge innovations in political theory 37), Routdedge.
Martin, J. (1998). Gramsci’s Political Analysisa Critical Introduction, Basingstoke: Palgrave-Macmillan.
Maurice A. Finocchiaro (1988). Gramsci and the history of dialectical thought, Cambridge University Press.
Mayo, P. (2010). Gramsci and Educational Thought, Chichester: Wiley-Blackwell.
Morera, E. (1980). Gramsci’s Historicism, London: Routledge.
Morera, E. (2014). Gramsci, Materialism, and Philosophy, London: Routledge.
Mouffe, C. (1979). Gramsci and Marxist Theory, London: Routledge.
Nelson-Coutinho, C. (2013). Gramsci’s Political Thought, Chicago: Haymarket Books.
Peter Mayo (2010). Gramsci and educational thought (Educational philosophy and theory special issue book series), Willey-Blackwell.
Richard Bellamy and D. Scheter (1993). Gramsci and the Italian State, Manchester University Press.
Richard J. F. Day (2005). Gramsci is Dead: Anarchist Currents in the Newest Social Movements, London: Pluto Press.
Roberts, D. D. (2011). “Reconsidering Gramsci’s interpretation of fascism”, Journal of Modern Italian Studies, Vol. 16, No. 2.
Sassoon, A. S. (1980). Gramsci’s Politics, London: Croom Helm.
Sassoon, A. S. (1982). Approaches to Gramsci, London: Writers & Readers.
Simon, R. (1982). Gramsci’s Political Thought: an Introduction, London: Lawrence & Wishart.
Srivastava, N. and B. Bhattacharya (2011). The Postcolonial Gramsci, London: Routledge.
Thomas, P. (2011). The Gramscian Moment: Philosophy, Hegemony, and Marxism, Leiden: Brill.
Adamson, W. L. (1980). Hegemony and Revolution, Berkeley: University of California Press.