نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیئت‌علمی‌علوم‌سیاسی،دانشگاه‌امام‌خمینی

2 کارشناس علوم سیاسی، دانشگاه امام خمینی

چکیده

سازمان‌های بین‌المللی نوشتة سیدداوود آقایی منبع درسی دانشگاهی باارزشی در زمینة سازمان‌های بین‌المللی و جزو نخستین کتاب‌های جامع و عمومی این حوزه است که دربر‌گیرندة نحوة شکل‌گیری و تاریخچة سازمان‌های بین‌المللی است. نویسنده با استفاده از دیدگاه تاریخی و جبرگرایانه تا اندازة بسیاری به تاریخ جامعة ملل پرداخته، اما نتیجه‌گیری مؤثری از این برداشت جبرگرایانه نکرده است. در این پژوهش، جامعة ملل و سازمان ملل متحد ذیل نگاهی بدبینانه، آلت دست قدرت‌های بزرگ معرفی شده است. یک فصل از کتاب با تفصیل و جزئیات بسیار به سیاست‌های ایران و سازمان ملل متحد اختصاص یافته و روابط این دو را با یک‌دیگر ارزیابی کرده است که با عنوان این کتاب ناسازگاری دارد. اطلاعات ارائه‌شده در کتاب یک‌دست نیست و در برخی موارد منبعی برای ادعاهای نویسنده ذکر نشده است. این مقاله علاوه بر نقایص محتوایی، نقاط قوت و ضعف این اثر در زمینه‌های شکلی، نگارشی، و متنی در توضیح، ترجمه، معادل‌سازی، و منبع را کشف و آشکار می‌کند و برای بازنگری در چاپ بعدی کتاب توصیه‌هایی ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of the Book of International Organizations by Seyyed Dawood Aghaee

نویسندگان [English]

  • Bahram Navazeni 1
  • Mahbobe Sharifi 2
  • Elhameh Paydar 2

چکیده [English]

This paper is an attempt to review the ninth edition of the book entitled “International Organizations” written by Seyed Dawood Aqhaee, a valuable academic source on international organizations. Although the book is one of the first comprehensive sources dealing generally with both historical and structural perspectives, it failed to analyse the history of the League of Nations. To him, both the League of Nations and the United Nations have been puppets in the hands of great powers and thus insists to its readers on a pessimistic view for all international organizations. Information presented in the book, is not only up to dated but also with no clear reference to its origins. Almost on third of the book is on Iran and its role in the UNO while contradicts the title. This paper is to discover and reveal the shortcomings, strengths and weaknesses of the book in different textual and contextual fields of the book and to suggest some recommendations for the next edition of the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Review
  • International organizations
  • Textbooks
  • United Nations
منابع
آقایی، سیدداوود (1391). سازمان‌های بین‌المللی، تهران: سرای عدالت.
دفتر هماهنگ‌کنندة سازمان ملل متحد در ایران و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران (1388). سازمان ملل متحد در دنیای امروز، ترجمة علی ایثاری کسمایی، تهران: آبارون.
دوئرتی، جیمز و رابرت فالتزگراف (1372). نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل‌، ترجمة علیرضا طیب و وحید بزرگی، تهران: قومس.
زندفرد، فریدون (1377). ایران و جامعة ملل، شیراز: پژوهش.
عباسزاده خرمشاهی، ملیحه (1391). روابط بین‌الملل، قم: مؤسسة فرهنگ و اطلاع‌رسانی تبیان.
فرانکل، جوزف (1369). روابط بین‌الملل در جهان متغیر، ترجمة عبدالرحمن عالم، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
فلسفی، هدایتالله و ابراهیم بیکزاده (1372). «گاه‌شمار حقوق و روابط بین‌الملل‌ در دهة 1990»، مجلة تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، ش 11-12.
قائم مقام فراهانی، عبدالمجید (1388). حقوق بین‌الملل سازمان‌های بین‌المللی، تهران: دادگستر.
مقتدر، هوشنگ (1372). سیاست خارجی و سیاست بین‌المللی‌، تهران: مفهرس.
موسی‌زاده، رضا (1388). سازمان‌های بین‌المللی، تهران: سرای عدالت.
نقیب‌زاده، احمد (1374). تحولات روابط بین‌الملل از کنگرة وین تا امروز، تهران: قومس.
 
www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm, retrieved at December 4, 2014
www.en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_veto_power#Most_recent_veto_per_country, retrieved at December 4, 2014
www.nlai.ir, retrieved at December 4, 2014
www.oic-oci.org/oicv2/states/, retrieved at December 4, 2014
www.un.org/Depts/dhl/maplib/flag.htm, retrieved at December 4, 2014