نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استاد گروه فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

چکیده
شرحِ منظومۀ حکمت، تألیف رضا اکبری و سیدمحمد منافیان، کتابی است که به ‌ادعای نویسندگان آن برای آموزش حکمت متعالیه تألیف شده است. این کتاب امتیازهای زیادی دارد، اما به‌باورِ نگارنده نمی‌‌تواند کتابی آموزشی در حکمت متعالیه باشد، زیرا علاوه بر این‌که آموزش فلسفۀ صدرایی را بسیار پیچیده کرده است، اشکالات متعددی نیز دارد؛ اشکالاتی هم در روش نویسندگان و هم در درک نادرست ایشان از مسائلی مانند موضوع فلسفه، بساطتِ مشتق، پیشینۀ بحث اصالت وجود، اتصاف ماهیت به موجودیت و حتی مسئله‌‌ای مانند حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Training of Transcendental Wisdom or complication and destruction of it? Critic of Sharh-e Manzume-ye Hekmat on Existance and Nothingness, part 1

نویسنده [English]

  • Morteza Shajari

چکیده [English]

Sharh-e Manzume-ye  Hekmat on Existance and Nothingness composited by Dr. Reza Akbari and Seyyed Mohammad Manafiyan, is book that on the base of its auther's claim have been composited for training of Transcendental Wisdom. This book in spite of very advantages in it, Can not be training book in field of Transcendental Wisdom. Because in addition to complicated the training of Sadra's philosophy, it contains numerous problems as well. The basis of this problems being in author's method and in misunderstand of issues like: subject of philosophy, derived simplicity, history of principality of existence, qualification of essence to existence and even issues like primary essential predication and common technical predication.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Transcendental Wisdom
  • Sharh-e Manzume
  • subject of philosophy
  • derived simplicity
  • existence
  • Essence
آخوند خراسانی، محمدکاظم (بی‌‌تا). کفایة الاصول، به‌ خط طاهر خوشنویس، تهران: کتا‌ب‌فروشی اسلامیه.
اصفهانی (کمپانی)، محمدحسین (1379ق). نهایة الدرایة، قم: مطبعه طباطبایی.
جوادی آملی، عبدالله (1375). رحیق مختوم، ج 1، قم: مرکز نشر إسراء.
خمینی، سید‌روح‌الله (1990). مناهج الوصول، در سایت .lib.eshia.ir
خویی، ابوالقاسم (بی‌‌تا)، اجود التقریرات، قم: مکتبة المصطفوی.
سبزواری، حاج ملاهادی (1383). اسرار الحکم، تصحیح کریم فیضی، قم: مطبوعات دینی.
سبزواری، حاج ملاهادی (1369). شرح المنظومة (قسم المنطق)، تصحیح حسن حسن‌زاده آملی، تهران: نشر ناب.
سبزواری، حاج ملاهادی (1990). حاشیۀ اسفار، چاپ‌شده در الحکمة المتعالیه ... اثر ملاصدرا، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
شجاری، مرتضی (1389). «خلق مدام در عرفان ابن‌‌ عربی و حکمت متعالیه»، نامۀ پژوهشی فلسفه و کلام (دوفصل‌نامۀ مؤسسۀ تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز (سه علامه))، ش 5.
عبودیت، عبدالرسول (1385). درآمدی به نظام حکمت صدرایی، تهران: سمت.
ملاصدرا (صدرالمتألهین شیرازی)، محمد (1990). الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة العقلیة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
هاشمی، محمود (1405ق). بحوث فی علم الاصول، المجمع العلمی للشهید الصدر.