نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

کتاب هوسرل در متن آثارش نوشتۀ عبدالکریم رشیدیان اثری ماندگار و در نوع خود بی‌نظیر در زبان فارسی دربارة هوسرل است. نویسنده با تسلط بر منابع و متون هوسرل و شارحان او تلاش کرده است چکیده‌ای از اساسی‌ترین اندیشه‌های هوسرل و سیر تحول اندیشۀ او را با اتکا به متون خود هوسرل به‌دست دهد و خواننده را از ‌طریق خود آثار فیلسوف با زیر و بم اندیشۀ او آشنا کند. این کتاب در 670 صفحه با قلمی روشن و روان نگاشته شده و صرف‌ نظر از برخی غلط‌های چاپی و معادل‌ها‌‌ی اصطلاح‌های فلسفی، که جای چون و چرا دارد، در ‌مجموع مطالعه‌اش به‌منظور غور در پدیدارشناسی هوسرل بسیار مفید و کارساز است. در بررسی کتاب امکان معرفی همۀ بخش‌های آن میسر نیست و به ذکر چکیده‌ای از برخی از بخش‌ها بسنده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing the Book Husserl in the Context of His Work

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Safian

Associate Professor, University of Isfahan

چکیده [English]

The book "Husserl in the Context of His Work", written by Abdul Karim Rashidian is a lasting and unique work in Farsi about Husserl. By mastering the sources and texts of Husserl and his commentators, the author attempted to obtain an overview of Husserl's most fundamental ideas and the evolution of his thinking by relying on Husserl's own literature and to familiarize the reader with his thinking through the works of the philosopher. This book is written in a 670-page book with a light and eloquent pen and, regardless of some typographical errors and philosophical equivalents which needs discussion, it is useful and effective to study it to know Husserl's phenomenology. It is not possible to introduce all of the sections in the book review, and it is sufficed to mention a summary of some sections.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Husserl
  • Rashidian
  • Phenomenology
  • Meaning
  • Epoché
  • Pattern
ابن ‌منظور (1405ق). لسان‌العرب، ج 3، قم: نشر ادب الحوزه.
اسپیگلبرگ، هربرت (1391). جنبش پدیدارشناسی؛ درآمدی تاریخی، ترجمۀ مسعود علیا، تهران: مینوی خرد.
البعلبکی، منیر (1366). المورد، تهران: نشر محمد.
جمادی، سیاوش (1387). زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی، تهران: ققنوس.
دارتیگ، اندره (1373) پدیدارشناسی چیست؟، ترجمۀ محمود نوالی، تهران: سمت.
رشیدیان، عبدالکریم (1391). هوسرل در متن آثارش، تهران: نشر نی.
ساکولوفسکی، رابرت (1384). درآمدی بر پدیدارشناسی، تهران: نشر گام نو.
عبدالکریمی، بیژن (1392). هایدگر در ایران، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه.
نقیب‌زاده، میرعبدالحسین (1364). کانت و بیداری از خواب دگماتیسم، تهران: آگاه.
هایدگر، مارتین (1386). هستی و زمان، ترجمۀ سیاوش جمادی، تهران: ققنوس