نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشکدۀ غرب‏شناسی پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

در این مقاله کتاب ابن‌سینا و تمثیل عرفانی و گفتمان پدیدارشناسانۀ کربن به حکمت سینوی تحلیل و ارزیابی شده است. رویکرد پدیدارشناسانۀ کربن در این کتاب، برخلاف رویکردهای سوبژکتیو اکثر شرق‌شناسان غربی، می‌تواند باب گفت‌وگویی منصفانه را میان فرهنگ‌های گوناگون باز کند که این تعامل فکری‌ ـ فرهنگی به بارور شدن اندیشه و فرهنگ طرفین گفت‌وگو منجر خواهد شد. برای مثال، در این کتاب زمینة گفت‌وگو میان عقلانیت اشراقی شیعی و عقلانیت انتزاعی غربی فراهم و هم‌چنین مقایسة سنت شرقیِ سینوی با سنت غربیِ هرمسی امکان‌پذیر و در نتیجه تأثیر و تأثر اندیشمندان شرق و غرب بر یک‌دیگر از گذشته تا حال بررسی می‌شود. نکات دیگری که به‌ عقیدة نویسندة این مقاله از کتاب کربن برداشت می‌شود توجه به زمینه‌های گفت‌وگو میان اسطوره‌های غربی و اسطوره‌های شرقی است که موجب مفاهمۀ بیش‌تری میان فرهنگ‌های غرب و شرق می‌شود. یکی از نکات برجستة کتاب نگاه برون‌دینی هانری کربن به مسئلة امامت در شیعۀ امامیه است که می‌تواند زمینه‌های مناسبی برای پژوهشگران شیعه فراهم کند تا در گفت‌وگوی میان ـ فرهنگی دربارة اعتقاداتشان به فاهمة جهانی نیز توجهی درخور داشته باشند تا معرفی صحیح آموزه‌های معرفتی‌شان امکان برداشت‌های غالیانه و ناصحیح را منتفی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Reviewing Ibn Sina's Book and Mystical Allegory

نویسنده [English]

  • Maryam Saneapou

Assistant Professor, Institute of Western Studies, Humanities Research Institute

چکیده [English]

In this article, the book Ibn Sina and the mystical allegory and phenomenological discourse of Corbin on the Sinai wisdom are analyzed and evaluated. The phenomenological approach of Corbin in this book, unlike the subjective approaches of most Western Orientalists can open the door to a fair dialogue between different cultures, leading to a cultural-intellectual interaction that enriches the thinking and culture of both parties. For instance, this book provides a discussion of the relation between Shi'ite Illuminati rationality and Western abstract rationality, and compares the Eastern Sinai tradition with the Western Hermetic tradition, and thus examines the effectiveness and affectedness of Eastern and Western scholars on each other since the past to the present. Other points understood by the author of this article from the Corbin's book are the focus on the dialogues between Western myths and Eastern myths that give rise to a greater understanding of Western and Eastern cultures. One of the highlights of the book is Henry Corbin's non-religious look on the issue of Imamate in Imamieh Shi'ite, which can provide an excellent background for Shiite scholars to also pay close attention to world understanding in inter-cultural dialogue about their beliefs so that proper introduction of their epistemological teachings dismiss incorrect interpretations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sinai Wisdom
  • Hermetic Wisdom
  • Eastern Rationality
  • Western Rationality
  • Salaman and Absal
صدرالدین شیرازی (1410ق). الحکمه المتعالیه فی الاسفار الاربعه، ج 3، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
کربن، هانری (1389). ابن‏سینا و تمثیل عرفانی، ترجمۀ انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا، بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی‏سینا.
 
Antoine, Faivre (1995). The Eternal Hermes from Greek god to the Alchemical Magus with Thirty Nine Plates, Translated by Godwin, Phanes Press.
Hume, David (1962). A Treatise of Human Nature, Meridian Books.
Hamilton, Edith (1969). Mythology, Doris Fielding Reid.