نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار فلسفه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

چکیده

چکیده
بی‌تردید افلاطون متفکر بزرگی است که تأثیر فراوانی بر فرهنگ و تمدن غرب و شرق داشته است. نفوذ او به‌حدی است که وایتهد کل تاریخ فلسفه را جز حاشیه‌ای بر او نمی‌داند. افکار وی در شکل‌گیری عرفان اسلامی نیز مؤثر افتاده و در این خصوص سخن فراوان رفته است، اما توجه به ‌این نکته ضروری است که آشنایی ما معمولاً با خود افلاطون کم‌تر است و بیش‌تر افلاطونی را می‌شناسیم که افلوطین و جالینوس معرفی کرده‌اند. کتاب بررسی تطبیقی اندیشه‌های افلاطون و مولوی تلاشی است در جهت نشان دادن تأثیر افلاطون در اندیشه‌های عرفانی مولوی شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجری. در این مقاله، ضمن معرفی این اثر به نکاتی انتقادی اشاره می‌شود که می‌تواند در چاپ بعدی آن مؤثر افتد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Plato and Rumi's Thoughts: A Critical Review

نویسنده [English]

  • Ali Fath Taheri

چکیده [English]

It goes without saying that Plato is a great thinker who has exercised a great influence on the Western and Eastern culture and civilization. His influence goes to the extent that Whitehead considers the whole philosophy of the West nothing other than a footnote on Plato's philosophy. His thoughts were effective in fashioning Islamic gnosis. In this regard a lot of comments have been made. Yet, it should be noted that our familiarity with the very Plato is not considerable; that is, we largely know Plato through Plotinus and Jalinus. The book, A Comparative Study of Plato and Rumi's Thoughts is an attempt to bring to light the impact of Plato on mystical views of Rumi, the great poet and gnostic of seventh century A.H. In this article while introducing this work, reference have been made to certain critical points which can be effective in later edition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Plato
  • Rumi
  • gnosis
  • Plotinus
  • sensible world
افلاطون (1362). پنج رساله، ترجمۀ محمود صناعی، تهران: علمی و فرهنگی.
دورانت، ویل (1387). تاریخ تمدن، ج 2، ترجمۀ گروه مترجمان، تهران: علمی و فرهنگی.
داوری اردکانی، رضا (1374). «ملاحظاتی در باب فلسفۀ تطبیقی»، خردنامۀ صدرا، ش 1.
رسولی بیرامی، ناصر (1387). بررسی تطبیقی اندیشه‌های افلاطون و مولوی، تهران: بهجت.
فتحی، حسن (1386). «آیا افلاطون مرتبۀ عالم محسوس را پایین آورده است؟»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورۀ دوم، ش 51.
کاپلستون، فردریک (1362). تاریخ فلسفه، ج 1، ترجمۀ سیدجلال‌الدین مجتبوی، تهران: علمی و فرهنگی.
گاتری، کی. دبلیو. سی. (1377). تاریخ فلسفۀ یونان، ج 16، ترجمۀ حسن فتحی، تهران: فکر روز.
مولوی، جلال‌الدین محمد (1378). مثنوی معنوی، بر اساس نسخۀ اصلی رینولد الین نیکلسن، به‌کوشش کاظم دزفولیان، تهران: طلایه.
ورنر، شارل (1347). حکمت یونان، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، تهران: زوار.
یاسپرس، کارل (1356). افلاطون، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران: خوارزمی.
 
Fine, Gael (1998). “Separation”, in Plato, Critical Assessments, Nicholas D. Smith (ed.), Vol. II, London: Routledge.
Grube, G. M. A. (1980). Plato's Thought, U.S.A: Hackett Publishing Company.
Vlastos, Gregory (1998). “Degrees of Reality in Plato”, in Plato, Critical Assessments, Nicholas D. Smith (ed.), Vol. II, London: Routledge.