نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده
جدیدترین درآمدی که بر اندیشۀ ارسطو نگاشته شده است اثری است از کریستوفر شیلدز از مجموعۀ فیلسوفان راتلج. تلاش شیلدز در این کتاب نه بررسی کل افکار ارسطو در همۀ حوزه‌های گوناگونی است که وی در آن‌ها سخنی برای گفتن دارد، که نشان دادن روش و چهارچوب تبیین‌گرانۀ ارسطو و استفادۀ وی از روش و چهارچوب در برخی حوزه‌های دانش نظری، دانش عملی، و دانش آفریننده است. هدف اصلی و نهایی شیلدز نیز نشان دادن انسجام و نظاممندی فکری ارسطو است. شیلدز سعی می‌کند بدون وارد شدن به پس‌زمینۀ فکری و تاریخی ارسطو به‌گونه‌ای فلسفۀ وی را عرضه کند که گویی ما با اندیشه‌های متفکری امروزی روبه‌روییم که تلاش دارد به برخی از پرسش‌های ما دربارۀ تغییر، هستی، اخلاق، و سیاست پاسخ دهد. به‌همین ‌دلیل نیز آن‌چه بیش از همه در کتاب خودنمایی می‌کند ارائۀ نظریه‌های ارسطو در قالب صریح استدلالی و بررسی آن است. در این مقاله گزارشی نسبتاً تفصیلی از کتاب ارائه می‌کنم و در ضمن این گزارش و نیز به‌طور خاص در بخش پایانی نقد و بررسی، مزایا و برجستگی‌های این اثر و نیز پاره‌ای از کاستی‌ها را ارزیابی می‌کنم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Aristotle Christopher Shields, Routledge, 2007, xvi+ 456pp.

نویسنده [English]

  • Hamidreza Mahboobi Arani

چکیده [English]

Christopher Shields’ Aristotle in Routledge Philosopher series is one of the most recent introductions to Aristotle’s philosophy in general. Shields’ intention in this book is not to be comprehensive in dealing with Aristotle’s views in every field. Rather, he believes that Aristotle is a highly systematic philosopher with an explanatory framework to employ in different fields of theoretical, practical and productive sciences. Hence, Shield’s main concern is first to explicate this explanatory framework and then to show how Aristotle uses it in the above mentioned sciences. Also, in each chapter Shields tries to clearly reveal how Aristotle’s metaphysics is based on his views in physics, and his views in psychology on those in physics and metaphysics, his views in ethics and politics on those in his main theoretical sciences, and finally his views in rhetoric and arts on those on both theoretical and practical science, thereby showing his system of thought. Furthermore, instead of locating Aristotle in his historical and philosophical background, Shields tries to present him from a modern perspective, justifying why Aristotle thought the way he thought about change, matter and form, substance, existence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: causal explanatory framework
  • Categories
  • change
  • hylomorphism
  • Soul
  • art
Aristotle (1984). The Complete Works of Aristotle, Barnes, J. (ed.), Vol. I and II, Princeton University Press.
Barnes, J. (1995). “Life and Work”, in the Cambridge Companion to Aristotle, J. Barnes, (ed.), Cambridge University Press.
Barnes, J. (2000). Aristotle: A Very Short Introduction, Oxford University Press.
Shields, Christopher (2007). Aristotle, Routledge.