نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد آموزش زبان انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری آموزش زبان انگلیسی فردوسی مشهد

چکیده

یکی از اصلی­ترین منابع درس روان­ شناسی زبان در رشتة آموزش زبان انگلیسی کتاب روان ­شناسی زبا­ن­ آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم، نوشته زلتان درنیه (Zoltan Dornyei) است. نخستین بار این کتاب در سال 2005 منتشر شد و پس از آن در سال 2015 بازبینی گردید و در «راتلج» به چاپ رسید. با توجه به نقش مهمی که حوزة روان­شناسی در رشتة آموزش زبان انگلیسی دارد، در این مقاله تلاش شده است این اثر نقد و بررسی گردد. نویسندة کتاب موردبحث مفاهیم مطرح­ شده در کتاب را به خوبی پیکره ­بندی کرده است؛ اما تأثیرات محیط و جامعه را بر ابعاد روان ­شناسانة زبان­ آموز لحاظ ننموده است. افزون ­براین، نویسنده به تشریح و توضیح نارسای برخی از مفاهیم پرداخته و از مفاهیمی چون هوش هیجانی که خود یکی از اساسی­ ترین مسائل مرتبط به یادگیری و روان­ شناسی زبان دوم است، بهره نبرده است. همچنین، به نظر می­رسد نویسنده تلاش کرده است بدون اتکا به ابعاد فلسفی مفاهیم مطرح ­شده، به تعریف و تبیین آن ­ها بپردازد و این مفاهیم را به­ چالش نکشد. به ­­طور کلی، محدود شدن اثر به جریان ­های پژوهشی غربی، درنظرنگرفتن عوامل محیطی و فرهنگی و به­ چالش ­نکشیدن مفاهیم ارائه ­شده در کتاب، ذهن مخاطب را بسیار محدود کرده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of "The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition"

نویسندگان [English]

  • Reza Pishghadam 1
  • Atena Attaran 2

1 Professor of Language Education, Ferdowsi University of Mashhad

2 PhD Student of English Language Teaching, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

One of the major sources of psychology in the field of teaching English as foreign language in Iranian universities is a book named The Psychology of the Language Learner: Individual Differences in Second Language Acquisition written by Zoltan Dornyei. The book was first published in 2005 and was later revised in 2015 and published by Routledge. This study thus aims to analyze this book critically due to the importance of psychological issues in teaching English as foreign language. The findings suggested that although Dornyei established a coherent framework for his book, he ignored the socio-cultural effects of society on learners’ psychological aspects. Additionally, they were some concepts, including emotional intelligence, which were left untouched in his book. Finally, the philosophical aspects of concepts being discussed within the book were not addressed or even challenged. Generally speaking, the books limited itself to western studies ignored, the social and cultural elements, and avoided challenging the concepts which can limit readers’ understanding. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychology
  • Dornyei
  • English Language Teaching
  • Critique
پیش­قدم، ر. (1392). معرفی «زباهنگ» به ­عنوان ابزاری تحول­گرا در فرهنگ ­کاوی زبان. فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه. 4، صص. 61-47.
پیش­قدم، ر. (1393). آسیب ­شناسی روش ­های جمع­ آوری داده در مطالعات زبانی: گامی به ­سوی بومی­ سازی روش تحقیق در ایران. جستارهای زبانی، 2(18)، صص. 70-55.
Aitchison, J. (1990). Language and mind: Psycholinguistics. In N.E. Collinge (ed.), Encyclopaedia of Linguistics (pp. 333-337). London: Croom Helm.
Altan, M. X. (2006). Beliefs about language learning of foreign language-major university students. The Australian Journal of Teacher Education, 31(2), 45-52. 
Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language learner: Individual differences in second language acquisition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Hall, E. T. (1976). Beyond culture. New York: Anchor Press/ Doubleday.
Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
Kelley, R. E. (1992). The power of followership: how to create leaders people want to follow and followers who lead themselves. New York: Currency Book.
Leung, L. (2006). Unwillingness-to-communicate and college students’ motives in SMS mobile messaging. Telematics and Informatics, 24(2), 115-129.
Nyikos, M., & Oxford, R. (1993). A Factor Analytic Study of Language-Learning Strategy Use: Interpretations from Information-Processing Theory and Social Psychology. The Modern Language Journal, 77(1), 11-22.
Peacock, M. (2001). Pre-service ESL teachers' beliefs about second language learning: a longitudinal study. System, 29(2), 177-195.
Phillips, E. M. (1992). The Effects of Language Anxiety on Students' Oral Test Performance and Attitudes. The Modern Language Journal, 76(1), 14-26.
Pishghadam, R., & Attaran, A. (2012). Rhetorical patterns of argumentation in EFL journals of Persian and English. International Journal of Research Studies in Language Learning, 2(1), 81-90.