نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

چکیده

چکیده
 هدف این مقاله، نقد و معرفی کتاب زبا‌‌ن‌شناسی خبرنویسی تالیف دنیل پرین (2013) است که رویکردی نوین و در چارچوب رهیافت‌های قوم‌نگارانه را مورد مداقه قرار داده است. پرین در کتاب مذکور به طرح این گزاره می‌پردازد که تحلیل خبر، فارغ از بررسی فضا(ها)ی متنوع و متکثر شکل‌دهنده آن، کامل نبوده و برای درک و تحلیل خبر لازم است به جای اکتفا به محصول نهایی، یعنی متن تولید شده توسط خبرنگار، به فرایند تولید خبر توجه گردد؛ لذا تحلیل‌گر می‌بایست به تحریریه رفته و از نزدیک روند تولید، نگارش و اشاعه خبر را ملاحظه و تحلیل نماید. این رویکرد قوم‌نگارانه که توسط زبان‌شناسان دیگری از جمله کاتر (2010) هم به کار گرفته شده، در کشور ما نوپا و کمتر شناخته است؛ در نتیجه معرفی کتاب حاضر علاوه بر آشنایی با یکی از آثار جدید و پیشرو در زمینه زبان‌شناسی کاربردی، می‌تواند برای پژوهشگران ایرانی الهام‌بخش بوده و زمینه انجام پژوهش‌های کاربردی متعددی را فراهم آورد. همچنین، علاوه بر معرفی و نقد این کتاب، برخی از شیوه‌های نوین پژوهش در زمینه زبان و رسانه، به‌ ویژه در چارچوب رویکرد قوم‌شناختی خبر معرفی و تبیین شده است که می‌تواند هم برای زبان‌شناسان و هم علاقه‌مندان به رسانه‌پژوهی جالب توجه باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Introduction of “Linguistics of Newswriting”

نویسنده [English]

  • Reza kheirabadi

Assistant Professor, Organization for Educational Research and Planning

چکیده [English]

Media linguistics and studying linguistic elements of news have been in the center of attention for both (applied) linguists and media experts for some decades. This research trend has evolved and flourished considerably after the emergence of (Critical) Discourse Analysis (CDA) approach. In Iran the study of media linguistics and analyzing news discourse, mainly within CDA framework, has been a prevalent trend. In this article, “the Linguistics of Newswriting” (2013) by Daniel Perrin is critically reviewed. The main premise of the book is that in order to analyze a media product, chiefly a news text, the analyst needs to holistically scrutinize the process of news production and not to limit himself to pinpoint the final product. To do so, the analyst needs to enter to the heart of the newsrooms and observe the process up the shoulders of the journalists. This ethnographic approach to media study, previously launched by Cotter (2010), seems to be totally new for Iranian researchers, and consequently, introducing this seminal work can pave the way for fruitful applied studies in future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daniel Perrin (2013)
  • The Linguistics of Newswriting
  • Ethnography
  • Applied Linguistics
آقاگل‌زاده، فردوس و خیرآبادی، رضا. (1393). زبان‌شناسی خبر. تهران: انتشارات علمی.
خیرآبادی، رضا. (1390). « انگاره زبان‌شناختی نگارش و گزینش خبر»، رساله دکتری. دانشگاه تربیت مدرس.
هرمن وچامسکی. (1377). فیلترهای خبری، ترجمه تژامیرفخرایی، تهران: انتشارات مؤسسه ایران.
Adamzik, K.(2004). Textlinguistik Eineeinführende Darstellung. Niemeyer: Tübinge
Arthur, C. (2008). The Jennifer Aniston neuron (and the Russell Brand one): never let it be said news must be ‘‘new’’. http://www.charlesarthur.com/blog/.
Bell, A. (1991). «News values. In: The language of news media», Language in society. Cambridge, MA: Blackwell.155-160.
Catenaccio, P., Cotter, C., De Smedt, M., Garzone, G., Jacobs, G., Macgilchrist, F.... & Van Praet, E. NT&T (2011). «Towards a linguistics of news production». Journal of pragmatics, 43(7), 1843-1852.
Cotter, C.(1999). «Language and media: five facts about the Fourth Estate». In: Wheeler, R.S. (Ed.), The Workings of Language: Prescriptions to Perspective. Praeger Publishing, Westport, CT,165–179.
Cotter, C.(2001). «Discourse and media». In: Schiffrin, D., Tannen, D., Hamilton, E.H. (Eds.), The Handbook of Discourse Analysis. Blackwell, Oxford, 416–436.
Cotter, C.(2010). News Talk: Investigating the Language of Journalism. Cambridge University Press, Cambridge.
Fairclough, N. (1988 & 2001). Language and Power. 2nd edition, London: Longman.
Fairclough, N. (1988). «Discourse representation in media discourse», Sociolinguistics,17:125-39.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
Fowler, R.(1991). Language in the news. London: Routledge
Fowler, R., et al.(1979). Language and control. London: Routledge & KeganPaul.
Jacobs, G.(1999). Preformulating the News. An Analysis of the Metapragmatics of Press Releases. John Benjamins, Amsterdam.
Jacobs, G.(2013). Review of Daniel Perrin. (2013): «the Linguistics of newswriting». Journal of Writing Research, 5(3), 339-342.
Jacobs, G., Pander Maat, H., & Van Hout, T. (2008). «The discourse of news management». Pragmatics, 18(1), 1-8.
Kress, G., Hodge, R., Fowler, R., Hodge, B., & Trew, T. (1982). Language as ideology,  Routledge.
Lams, L.(2005).«Language and politics in the Chinese English-Language newspaper The China Daily». The Stockholm Journal of East Asian Studies, 15, 109– 137.
Perrin, D. (2013). The linguistics of Newswriting. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Perrin, D.(2003). «Progression analysis (PA): investigating writing strategies at the workplace». Journal of Pragmatics. 35 (6).
Perrin, D.(2006). «Progression analysis: an ethnographic, computer-based multi-method approach to investigate natural writing processes». In Van Waes, L., Leijten, M., Neuwirth, C. (eds.), Writing and Digital Media. Elsevier, Oxford, 175–181.
Van Dijk, T. A.(1988). News as discourse. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates.
Van Hout, T. & Jacobs, G.(2008). «News production theory and practice: fieldwork notes on power, interaction and agency». Pragmatics, 18 (1), 59–84.
Van Hout, T. & Macgilchrist, F.(2010). «Framing the news: an ethnographic view of financial newswriting». Text & Talk, 30, 147–169.