نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی

2 دانشجوی دکتری زبان‌‌شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی

چکیده

کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان نوشتۀ پاول بیکر (2006) توسط انتشارات کانتینیوم (لندن و نیویورک) در 207 صفحه منتشر شده است. کتاب بر دو موضوع اصلی و ایجاد ارتباط بین آن‌ها متمرکز است: تحلیل گفتمان و زبان­ شناسی پیکره­ای. تحلیل گفتمان که ماهیتی میان­ رشته ­ای دارد، در سال­ های اخیر مورد توجه بسیاری از زبان ­شناسان به‌ویژه پژوهشگران علاقه ­مند به مباحث جامعه­ شناسی زبان بوده است. پیکره زبانی مجموع ه­ای از متن­های نوشتاری یا گفتاری است که می ­توان برای توصیف و تحلیل زبان از آن بهره گرفت. تحلیل پیکره­ های زبانی که معمولاً با استفاده از رایانه انجام می­شود، می­ تواند بسیار جامع باشد و حقایق متنی را پوشش دهد. بیکر در این کتاب نشان می­ دهد می­ توان یک تحلیل مناسب از عناصر زبان­ شناختی را با یک تعبیر اجتماعی انتقادی از این مشخصه­ ها تلفیق کرد. از جمله نقاط قوت کتاب شرح جنبه­ های روش ­شناختی، استفاده از نمونه ­های عینی، شرح مراحل کار با استفاده از تصویر و نمودار و شرح امتیازات و نقاط ضعف استفاده از روش پیشنهادی می­ باشد. روش­های تحلیل متنوع معرفی ­شده در این کتاب می­توانند در تحلیل گفتمان پیکره-بنیاد استفاده شوند. در این مقاله، علاوه بر معرفی کتاب، نقاط قوت و ضعف کتاب واکاویده می ­شود و به این منظور نقدهایی که بر این کتاب نوشته شده­ اند نیز مرور می­ شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of Using Corpora in Discourse Analysis

نویسندگان [English]

  • Atoosa Rostambeik Tafreshi 1
  • Mohammad Aref Amiri 2

1 Assistant Professor of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies

2 PhD Student of Linguistics, Institute for Humanities and Cultural Studies

چکیده [English]

Using Corpora in Discourse Analysis by Paul Baker is published by Continuum, in 2006 and consists of 207 pages. The book focuses on two main subjects, trying to create a connection between discourse analysis and corpus linguistics. Discourse analysis which is an interdisciplinary field by nature, has recently been the focus of many linguistic studies, especially the ones that are related to sociolinguistics. A corpus is a collection of written or spoken texts that can be used as data in linguistic descriptions and analyses. Analyzing a linguistic corpus which is usually done by computers, can be very comprehensive and can cover a lot of textual facts. The main objective of this book is to show that it is possible to combine a proper analysis of linguistic elements with a socio-critical interpretation of these features. Some of the strong points of the book are as follows: comprehensive account of methodological aspects, using real examples, displaying the procedures using figures and diagrams, and explaining the advantages and disadvantages of the suggested methods. Baker introduces different and various data analysis methods, which can be used in corpus-based discourse analysis. In this article, Using Corpora in Discourse Analysis by Paul Baker is reviewed, and its strong and weak points are discussed

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Review
  • Using Corpora in Discourse Analysis
  • Corpus Linguistics
  • (Critical) Discourse Analysis
آقاگل‌زاده، فردوس. (۱۳۸۶). «تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیـات». ادب پژوهی، شماره اول، ۱۷-۲۷.
سلطانی، علی‌اصغر. (۱۳۸۷). قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهاى جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران. تهران: نی.
قجری، حسینعلی؛ نظری، جواد. (1392). کاربرد تحلیل گفتمان در تحقیقات اجتماعی. تهران: جامعه‌شناسان. 
Aijmer, Karin (2004). “Paul Baker. Using Corpora in Discourse Analysis. London and Newyork: continuum, 2006”, in Aijmer, K., & Altenberg, B. (Eds.). (2004). Advances in Corpus Linguistics: Papers from the 23rd International Conference on English Language Research on Computerized Corpora (ICAME 23), Göteborg 22-26 May 2002 (No. 49). Rodopi.
Baker, P. (2006). Using corpora in discourse analysis. Continuum Discourse Series.
Baldry, A. (Ed.). (2000). Multimodality and multimediality in the distance learning age: Papers in English linguistics. Palladino editore.
 Bednarek, M. (2009). “Corpora and discourse: A three-pronged approach to analyzing linguistic data”, In Selected proceedings of the 2008 HCSNet workshop on designing the Australian National Corpus (pp. 19-24). Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project.
Biber, D. (1988). Variation in Speech and Writing. Cambridge: Cambridge University Press.
Burr, V. (1995), An Introduction to Social Constructionism. London:Routledge.
Charteris-Black, J. (2004). “Metaphor in Financial Reporting”. In Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis (pp. 135-169). Palgrave Macmillan UK.
Charteris-Black, J. (2004). Corpus approaches to critical metaphor analysis. Palgrave-MacMillan.
Clear, J., Fox, G., Francis, G., Krishnamurthy, R. and Moon, R. (1996). “Cobuild: the state of the art”. InternationalJournal of Corpus Linguistics, 1,303-14.
Coulthard, M., & Coulthard, M. (2014). An introduction to discourse analysis. Routledge.
Fairclough, N. (1989). Language and power. London and New York: Longman.
Fairclough, Norman. (2000). New labour, new language?. London: Routledge.
Fowler, R. ,and Kress, G. (1979). “Critical Linguistics”, In R. Fowler, B. Hodge, G. Kress and T. Trew (eds) Language and Control. London, Boston, Henley: Routledge and Kegan Paul. 185–213.
Harris, Z. (1952). “Discourse Analysis”, Language, 28, 1-80.
Hymes, D. (1974). Foundations in Sociolinguistics. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Jeyapal, D. (2008). Book review: PAUL BAKER, Using Corpora in Discourse Analysis. London: Continuum Discourse Series, 2006, 198 pp. Discourse Studies, 10(2), 271-273. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/24049412 Accessed: 03-09-2016 12:47 UTC.
Johns, T. (1997). “Contexts: the Background, Development and Mailing of a Concordance-based CALL Program” in A. Wichmann, S. Fligelstone,McEnery, T. and Knowles, G. (eds.) Teaching and Language Corpora,London: Longman, 100-15.
Kheovichai, B. (2014). Marketization in the language of UK university recruitment: A critical discourse analysis and corpus comparison of university and finance industry job advertisements. Doctoral dissertation, Department of English, University of Birmingham.
Kim, Y. (2007). Paul Baker: Using Corpora in Discourse Analysis. Continuum, 2006. Applied linguistics, 28(2), 327-330.
Koller, V., & Mautner, G. (2004). "Computer applications in critical discourse analysis". In K. O‘Halloran, C. Coffin, & A. Hewings (Eds.), Applying English
grammar: Functional and corpus approaches
. London: Hodder Arnold.
Louw, B. (1997), “The Role of Corpora in Critical Literary Appreciation” in A. Wichmann, S. Fligelstone, McEnery, T. and Knowles, G. (eds.) Teaching and Language Corpora, London: Longman, 140-251.
Mautner, G. (2008). Analyzing newspapers, magazines and other print media. Qualitative discourse analysis in the social sciences, 30-53.
Mautner, G. (2009). “Checks and balances: how corpus linguistics can contribute to CDA”. Ruth Wodak, Michael Meyer, eds. Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage, 122–144.
McEnery, T., & Wilson, A. (2001). Corpus linguistics: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Orpin, D. (2005). “Corpus linguistics and critical discourse analysis: Examining the ideology of sleaze”. International Journal of Corpus Linguistics, 10(1), 37-61.
Schiffrin, D. (1994). Approaches to discourse. Oxford: Basil Blackwell.
Scott, M. (1997). “PC analysis of key words—and key key words”. System, 25(2), 233-245.
Scott, M. (2012). WordSmith Tools version 6, Stroud: Lexical Analysis Software.
Sinclair, J. (2001). “A tool for text explication”. Gothenburg studies in English, (81), 163-176.
Sinclair, J. M. (1999), “A way with common words”, in H. HasselgardandS. Oksefjell (eds) Out of Corpora: Studies in Honour of Stig Johnasson. Amsterdam: Rodopi. 157-79.
Stubbs, M. (1983). Discourse analysis. Oxford: Basil Blackwell
Stubbs, M. (2010). “Three concepts of keywords”. Keyness in texts, 21-42.
Tognini-Bonelli, E. (2001), Corpus Linguistics at Work (Studies in Corpus
Linguistics: 6). Amsterdam/Atlanta, GA: John Benjamins.
Upton, T. A., & Cohen, M. A. (2009). “An approach to corpus-based discourse analysis: The move analysis as example”. Discourse Studies, 11(5), 585-605.
Webster, L. (2016). "A New Level": A corpus-based method for the critical discourse analysis of transgender self-identification via social media. Critical Approaches to Discourse Analysis Across Disciplines.
 Woolls, D., & Coulthard, M. (1998). “Tools for the trade”. Forensic linguistics, 5, 33-57.