نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ژاپنی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران

چکیده

کتاب «گل داوودی و شمشیر: الگوهای فرهنگ ژاپن»   (The chrysanthemum and The sword: patterns of Japanese Culture)  اثر «روث بندیکت» (Ruth Benedict) انسان‌شناس آمریکایی می‌باشد. بندیکت در این کتاب با تاکید بر خاص بودن سیستم ارزشهای حاکم بر فرهنگ ژاپن، سعی در تبیین این سیستم از طریق مقایسه آن با فرهنگ غرب می‌کند؛ و در نهایت الگوی حاکم در فرهنگ غرب را «فرهنگ گناه» (guilt culture) و الگوی حاکم در فرهنگ ژاپن را «فرهنگ شرمساری» (shame culture)  معرفی می‌کند. از نظر بندیکت، در غرب به خاطر ریشه دار بودن آموزه‌های دینی، مفهوم «وجدان» عامل بازدارنده‌ای محسوب شده و در صورت زیرپاگذاشته شدن آن، احساس «گناه» در برابر خالق به فرد دست می‌دهد؛ این در حالیست که در ژاپن به خاطر مبهم بودن جهان بینی دینی و اخلاقی، مفاهیم وجدان و گناه چندان مانوس نبوده و این «دیده نشدن» توسط مردم، و متعاقباً «شرمسار نشدن» در نزد آنهاست که عامل بازدارنده محسوب می‌شود. لذا از دید بندیکت در ژاپن، «عمل ناروا»، نه الزاماً در معنای عمل «غیر اخلاقی»، بلکه بیشتر به معنی عمل «خارج از عرف» که موجب نکوهش عامه – و نه وجدان یا خدا- می گردد، تفسیر می‌شود.  به بیان دیگر در فرهنگ گناه عامل بازدارنده «درونی» و در فرهنگ شرمساری عامل بازدارنده «بیرونی»  است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

On the Criticism of Ruth Benedict's The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture

نویسنده [English]

  • Alireza Rezaee

Assistant Professor of Japanese Language, Faculty of Foreign Languages, University of Tehran

چکیده [English]

This paper aims to discuss the background, purpose, and methodology of The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture by American anthropologist Ruth Benedict. It was written at the invitation of the U.S. Office of War Information, in order to understand and predict the behavior of the Japanese in World War II by reference to a series of contradictions in the traditional culture. The book was influential in shaping American ideas about Japanese culture during the occupation of Japan, and popularized the distinction between guilt cultures and shame cultures.
Benedict's book was based on her research carried out in war time in Washington, and this naturally limited the research methodology and techniques in several ways. The most noticeable limitation will be found in the selection of samples for the interview purpose. The majority of the sample is made up of Japanese who had been in the United States for many years, and obviously they cannot be fully representative of Japanese society. The written materials and movie films used for analysis of Japanese culture are also inadequate for the purpose of studying contemporary Japan. Also many readers think that this book is not creditable because Ruth Benedict had not lived in Japan.
However, this book holds key to understand motivation and reason in why Japanese do and say things that would be hard to understand by Occidental standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Japanese Culture
  • Chrysanthemum
  • Sword
  • Guilt
  • Shame
季刊「民族学研究」1949(14-4)特集「菊と刀が与えるもの」日本民族学協会高野陽太郎2008『「集団主義」という錯覚-日本人論の思い違いとその由来
』新曜社ダグラス・ラミス1961『内なる外国『菊と刀』再考』加地永都子訳.時事通
信社
-長谷川松治『菊と刀:日本文化の型』講談社学術文庫  ベネディクト・アンダーソン2007『定本想像の共同体: ナショナリズムの起源と流行』白石隆・白石 
   さや訳.書籍工房早山  
Ruth Benedict 1946,The chrysanthemum and The sword: patterns of Japanese
Culture-