نویسنده

استادیار ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
کارکرد گفتمانی سکوت در ادبیات معاصر فارسی (انتشارات نقش جهان: 1392) اثر لیلا صادقی به بررسی «سکوت» از منظری زبان­شناختی می­پردازد و رویکردها و دیدگاههای تازه­ای را از افرادی چون دنیس کورزون، توماس برونو، توماس هاکین، ژاک دریدا، سوزان سانتاگ، میشل افرات و دیگران بررسی می­کند و آنها را در پیکره­ای متنوع از ادبیات داستانی معاصر می­آزماید. در این مقاله، برخی کاستیهای کتاب از منظر صوری و محتوایی بررسی شده است؛ بیش از همه، به چگونگی استفادۀ صادقی از منابع غربی توجه شده و کاربرد این دیدگاهها در متون منتخب داستانی فارسی نیز مورد نقد و داوری قرار گرفته است.
در بخش نظری کتاب، مشکلاتی نظیر ترجمه به جای تألیف، منبع­سازی و بی­توجهی به پیشینۀ مطالعۀ سکوت در ایران دیده می­شود و در بخش کاربردی، مشکلاتی همچون مسائل روش­شناختی و استفاده از شواهد و مثالهای نادرست و نارسا و انتخاب غیر منطقی و اتفاقی پیکرۀ تحلیلی به چشم می­خورد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A critique and analysis of the book of The Discursive Function of Silence in Contemporary Persian Fiction

نویسنده [English]

  • Mohammad Ragheb

چکیده [English]

Abstract:
In the linguistic framework, the silence was studied in the book of The Discursive Function of Silence in Contemporary Persian Fiction (Naghsh-e Jahan publication, 2014) by Leila Sadeghi. In this book, viewpoints and approaches of Dennis Kurzon, Thomas Bruneau, Thomas Huckin, Jacques Derrida, Susan Sontag, Michal Efratt and others were mentioned and they are examined at the different corpus of contemporary Persian fiction. In this article, some of the flaws of the book were analyzed from the perspective of form and content. The most important flaws are the method of usage of basic sources and applying them in the analysis of stories in the book.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Silence
  • Fiction
  • Dennis Kurzon
  • Michal Efratt
  • Thomas Bruneau
منابع
تندروصالح، شاهرخ (1379)، گفتمان سکوت، تهران: انتشارات شفیعی.
دبیرمقدم، محمد (1390)، زبانشناسی نظری (پیدایش و تکوین دستور زایشی)، تهران: انتشارات سمت.
صادقی، لیلا (1387)، «گفتمان دلالی سکوت از دیدگاه زبانشناسی»، مجلۀ پژوهش علوم انسانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا، سال نهم، شمارۀ 24، پاییز و زمستان.
صادقی، لیلا (1392)، کارکرد گفتمان سکوت در ادبیات معاصر فارسی، تهران: نشر نقش جهان.
صادقی، لیلا (ب 1389)، "کارکرد گفتمانی سکوت در ساخت­مندی روایت داستان کوتاه"، فصلنامۀ پژوهشهای زبان و ادبیات تطبیقی، دورۀ 1، شمارۀ 1، تیر و مرداد.
صادقی، لیلا (ب 1389)، "نقشهای سکوت ارتباطی در خوانش متون ادبیات داستانی"، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شمارۀ 19، زمستان.
صادقی، لیلا، «زندگی­نامه»، سایت شخصی:
 
Brown, Gillian and George Yule (1983), Discourse Analysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Efratt, Michal (2008), "The Functions of Silence", Gournal of Pragmatics 40.
Glenn, Kathleen M. (2004), Discourse of Silence in Alcanfor and "Te deix, amor, la mar com a penyora": www.ies.berkeley.edu/pubs/workingpapers/OP-6-Discourse_of_Silence.pdf
Huckin, Thomas (2002), "Textual silence and the discourse of homelessness", Discourse and Society 13 (3).
Krieger, Stefan H. (2001), "A Time to Keep Silent and a Time to Speak: The Functions of Silence in the Lawyering Process", V. 80, Oregon Law Review: http://scholarlycommons.law.hofstra.edu/faculty_scholarship/253 
Kurzon, Dennis (1998), Discourse of Silence, Amsterdam: John Benjamin.
Kurzon, Dennis (2007), "Toward a Typology of Silence", Jornal of Pragmatics 39.
Lakoff, George (1970), Linguistics and Natural Logic, Synthese 22.
Sobkowiak, Wlodzimierz (1997), "Silence and markedness theory", Silence: Interdisciplinary Perspectives, ed. A. Jaworski, Berlin and New York: Mouton de Gruyter.