نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان

چکیده

چکیده
نقد ادبی از درس‌ها و مباحث علمی و ضروری و کاربردی در رشته­های ادبی است. دربارة این علم و اصول و مبانی و نظریات و مکاتب مختلف آن در دهه های اخیر کتاب‍های مناسبی به نگارش درآمده یا ترجمه و تألیف شده است. یکی از کتاب‌هایی که در سال 1390 با عنوان «اصول و طبقه بندی نقد ادبی» تألیف شده به کوشش دکتر محمود فضیلت است که در انتشارات زوار به چاپ اول رسیده است. نوشته حاضر ضمن معرفی این کتاب، به نقد و بررسی شکلی و محتوایی کتاب می‌پردازد و نشان می‌دهد که در کتاب حاضر علی­رغم عنوان و نمونه‌های احیاناً مناسبی که دارد به درستی، اخلاق پژوهش در نگارش و تألیف و ویرایش رعایت نشده، و مؤلف در ارجاع به منابع و نقل اقوال، همه­جا امانت را رعایت نمی­کند و التزامی بدان ندارد، از این رو کتاب حاضر تا رسیدن به یک کتاب درسی مناسب که درسنامه یا الگویی در نقد ادبی گردد راه درازی در پیش دارد، و محتاج بازنگری و بازنگاری اساسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

BOOK REVIEW: "Principles and classification of literary criticism"

نویسنده [English]

  • reza rouhani

چکیده [English]

Criticism of science and essential and practical lessons and literary disciplines. About the science and the principles and theories and different schools in recent decades is suitable books written or translated by. One of the books in 1390, entitled "Principles and classification of literary criticism" by the efforts doctor Mahmoud Fazilat that was first published in publications pilgrims. This article introduces the book to review procedural and substantive books and shows that, unlike in the present book as a good example of that is probably true, research ethics in writing and composing and editing are not met, and the author in reference to a resources and quotation, in most cases does not respect the integrity and commitment does not fit, so book now to get to a textbook or a model of literary criticism is appropriate that the textbook is a long way off, and in need of fundamental revision and rewriting is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Principles and classification of literary criticism
  • reviews of the books
  • academic books
  • books on literary criticism
منابع
احمدی، بابک(1370). ساختار و تأویل متن، اول، تهران: مرکز.
اسلامی، سید حسن(1392). «ده نکته دربارة سرقات ادبی»، کتاب ماه کلیات، سال هفدهم، شماره پنج، اردیبهشت 1392، ص 54-58.
پاینده، حسین (1385). نقد ادبی و دموکراسی، اول، تهران: نیلوفر.
پاینده، حسین(1382). گفتمان نقد ادبی، اول، تهران: روزنگار.
داد، سیما(1382) فرهنگ اصطلاحات ادبی، اول، تهران: مروارید.
روحانی، رضا(1381). «الگویی برای ویرایش و نگارش» مجله نامه پارسی، تابستان 1381، شماره 25، ص 157-166.
ریچاردز، آی. ای، اصول نقد ادبی(1375) ترجمة سعید حمیدیان، اول، تهران: علمی و فرهنگی.
سعیدیان، عبدالحسین(1369). دایرة المعارف ادبی، سوم، تهران: امیرکبیر.
سلدن، رامان(1375). راهنمای نظریة ادبی معاصر، ترجمة جلال سخنور و سیما زمانی، اول، تهران: فرزانگان پیشرو.
شمیسا، سیروس(1380). نقد ادبی، اول، تهران، فردوس.
فضیلت، محمود(1390). اصول و طبقه­بندی نقد ادبی، اول، تهران: زوار.
گریس، ویلیام(1363). ادبیات و بازتاب آن، ترجمه بهروز عزب دفتری، اول، تهران: آگاه.
مکاریک، ایرناریما(1384). دانشنامه نظریه­های ادبی معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، اول، تهران: آگاه.
ولک و آوستن وارن(1370). نظریة ادبیات، ترجمة غلامحسین یوسفی و محمدتقی صدقیانی، اول، تهران: اندیشه­های عصر نو.