نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار زبان‌و ادبیات فارسی دانشگاه امام خمینی

چکیده

چکیده
مسأله­محوری دانشجویان در بازخوانی متون کلاسیک و کشف جریان‌های فکری و ادبی دغدغه­ای است که در گرو سطوح آموزشی درس مرجع شناسی و روش تحقیق و تغییر نگرش سنتی به پژوهش در علوم ادبی و بازشناسی مسائل بنیادین آن است. از این رو، بازنگری در نگارش کتاب­های پژوهش بنیان با هدف رفع آسیب­های موجود، ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا تقریبا اغلب منابع یا کتاب‌های موجود در زمینة یاد شده، یا تقلیل­گرایانه به برجسته­سازی بخشی خاص و غفلت از ابعادی دیگر پرداخته­اند، یا با نگرشی راهبردی نگاشته نشده‌اند. از این رو، این جستار انتقادی ضمن آسیب‌شناسی منابع موجود با تمرکز بر کتاب «مرجع شناسی و روش تحقیق» نوشتة منصور ثروت به ارائة پیشنهادهای راهبردی پرداخته است. مطابق نتایج این پژوهش، مشکلات کتاب منظور و کتاب‌های موجود در چند ساحت قابل تأمل است: نخست، ساحت روش­شناختی و نظری که شامل ترجیح مرجع شناسی و رویکرد تاریخ ادبیاتی، تأخر روش­شناسی و تفضل و تقدم مرجع شناسی، نبود نگرش ساختاری و همه­جانبه به تحقیقات ادبی، دوم، ساحت غایت شناسی و کارکردی آن، در کنار نبود نگاه روزآمد به منابع، روش تحقیق و مسائل ادبی و سوم، ساحت صورت، زبان و محتوا که با تسامحات و اغلاط بسیار زبانی و محتوایی همراه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and Analysis the book of Bibliography & Research Method in B.A Persian Literature

نویسنده [English]

  • . Seyyed Ali Ghasemzadeh

چکیده [English]

Abstract
College students have substantial problem in re-reading of classical texts also in discovering of literary and intellectual schools, that is, bibliography, changing in student’s traditional thinking on research in literature and recognizing of basic problems. So, it is necessary to review, because our texts on it either highlight a restricted section or don’t have a strategy. So, our inquiry analyzing based on Mansūr Thirvat’s bibliography & research method some offers; Conclusions classify the problems in turn: first, theoretical methodology basically on bibliography and literary history, to be late on methodology and priority on bibliography, the lack of structure in literary researches; second, extremity and its function, the lack of update texts, research method and its challenge; third, form, language and meaning that have errors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: bibliography
  • Research method
  • Challenge
  • Persian language & literature
استراس، آنسلم و جولیت کوربین (1387). اصول روش تحقیق کیفی نظریة مبنایی رویه‌ها و شیوه‌ها، ترجمة بیوک‌ محمدی، چاپ دوم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
ایمان، محمد تقی(1390). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ثروت، منصور(1390). مرجع شناسی و روش تحقیق، چاپ نهم، تهران: دانشگاه پیام نور.
رضی، احمد(1393). روش‌ها و مهارت‌های تحقیق در ادبیات و مرجع شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات فاطمی.
ستوده، غلامرضا (1383). مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی، چاپ دهم، تهران: انتشارات سمت.
سیف، علی اکبر(1379). روانشناسی پرورشی(روانشناسی یادگیری و آموزش)، چاپ اول، تهران: انتشارات آگاه.
غلامرضایی، محمد (1374). روش تحقیق و شناخت مراجع ادبی، چاپ اول، تهران: انتشارات جامی.
فلیک، اووه (1388). درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمة لاله خاک پور، ویراست سوم، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
گرجی، مصطفی (1390). آیین پژوهش در زبان و ادبیات با رویکرد به منظرهای شش دهگانه، چاپ اول، تهران: انتشارات کلک سیمین.
ماهیار، عباس (1389). مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق، چاپ چهاردهم، تهران: نشر قطره.
محمدپور، احمد (1390). روش تحقیق کیفی، ضد روش1، چاپ اول، تهران: انتشارات جامعه شناسان.
مرادی، نورالله (1387). مرجع شناسی: شناخت خدمات و کتاب های مرجع، چاپ نهم، تهران: فرهنگ معاصر.
وزین پور، نادر (1378). بر سمند سخن، چاپ نهم، تهران: انتشارات فروغی.