نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور

چکیده


یکی‌از پژوهش‌های جدی در حوزه ارتباط ادبیات معاصر با مکتب‌های فلسفی با تاکید بر فلسفه قاره‌ای(اگزیستانسیال، هرمنوتیک و ساختاری) در مقابل فلسفه انگلوساکسون (فلسفه تحلیل و فلسفه زبانی) کتاب «اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران» است که به قلم عیسی امن‌خانی و به‌همت انتشارات علمی (اول؛ 1392) در 243 صفحه چاپ و منتشر شده است. این اثر سعی کرده است با توجه به مبانی فکری اندیشمندان وجودی، ادبیات معاصر به ویژه شعر فارسی را واکاوی و بررسی کند.  البته کتاب یادشده که پیشتر در قالب مقاله علمی و پایان نامه تدوین شده است؛ در نوع خود، محاسن زیادی دارد و البته مشکلات جدی نیز در آن دیده می‌شود. بر این اساس نویسنده این جستار در دو ساحت نقد روشی و صوری از یک سو و نقد محتوایی و بینشی از سویی دیگر متن را بررسی کرده است. مهم‌ترین نکاتی که در بررسی کتاب قابل تامل است اشتباهات مکرر تایپی و املایی، فقدان ویرایش دقیق و علمی، عدم یکدستی منابع داخل متن با پایان متن، عدم ذکر منابع در پایان کتاب، عدم اتخاذ روش ثابت و یکدست در ارجاع دهی از یک سو و فقدان روشن بودگی برخی مفاهیم با توجه به روشن نبودن مخاطبان احتمالی اثر، عدم تطابق استدلال با نتیجه سخن در برخی موارد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and critic of "Existentialism and Iran Contemporary Literature" book

نویسنده [English]

  • Mostafa Gorji

چکیده [English]

One of the serious and crucial researches in the field of contemporary literature and philosophical currents by attitude of Continental Philosophy namely Existentialism, Hermuonitic, Structural in opposite analytical Philosophy and linguistic Philosophy is "Existentialism and Iran Contemporary Literature" book. This book was written by Iisa  Amankhani in the Scientific (ELMI) publication (2013).  Writer was going to study and analysis contemporary literature especially Persian poetry of course pay attention to principle of existential thinkers. It is vital to say this point that present book was compiled in the scientific articles and dissertation and it has abundant merits and serious problems. So, writer attempts analysis this book in the two fields, namely methodological critics and theme critics.
The most important points is consist of orthographic repeated mistakes, lack of scientific and exact edition, lack of consistency between inner recourses and end recourses, lack of mention recourses in the book end, lack of steady in the referring, lack of clearness of concepts, lack of conformity of reasoning with conclusion.        

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key word: Contemporary Literature
  • Existentialism and Iran Contemporary Literature
  • book critics
منابع
امن خانی، عیسی (1392) اگزیستانسیالیسم و ادبیات معاصر ایران، علمی، اول، تهران.
اونامونو، میگل.د (1385) هایبل و چند داستان دیگر، بهاالدین خرمشاهی، سوم، ناهید، تهران.
تیلیش، پل (1384) شجاعت بودن، مراد فرهاد پور، علمی و فرهنگی، سوم.
حافظ، شمس الدین محمد (1381) دیوان حافظ، اول، تهران، امام عصر.
داستایوفسکی، فیودرو، (1386) رویای آدم مضحک، رضا رضایی، اول، نشر ماهی
کی یر که گور، سورن (1382) ترس و لرز، عبدالکریم رشیدیان، تهران، نشر نی.
گرجی، مصطفی (1390) آیین پژوهش در زبان و ادبیات، اول، تهران، کلک سیمین.
مارسل، گابریل (1382) فلسفه اگزیستانسیالیسم، شهلا اسلامی،  اول،  نگاه معاصر، تهران.
ملکیان، مصطفی (1379) تاریخ فلسفه غرب، اول، تهران، پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
یالوم، اروین (1386) هنر درمان، سپیده سید حبیب، دوم، تهران، کاروان
یالوم، اروین (1390)، روان درمانی اگزیستانسیال، سپیده سید حبیب، اول، تهران، نشر نی.
Robert c, Roberts. (2003). Emotion.  London.  Cambridge university press