نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه نیشابور

چکیده

چکیده
کتاب جستارهایی درباب نظریة روایت و روایت­شناسی (حرّی، 1392) که دربردارندة هفت مقالة ترجمه­ای و سه مقاله تألیفی است، با هدف ارائة منسجم و هدفمند مهم­ترین جنبه­های نظریة ]عمومی[ روایت و ارائة تحلیل­های روایی مناسبی از متون فارسی برای استفاده هرچه بهتر فارسی زبانان علاقمند به این حوزه ترجمه و تألیف شده است. در نوشتار حاضر به ارزیابی جنبه­های مختلفی از این متن پرداخته­ایم و با تکیه بر شواهد فراوان نشان دادیم که این کتاب از جنبه­های مختلف کیفیت معادل­گزینی و ترجمه؛ مسائل زبانی، ابعاد صوری، مستندسازی و همچنین کیفیت مقالات تألیفی ایراد و خطاهای زیادی دارد و چنان­چه به لحاظ صوری و محتوایی نظم ونسق و انسجام بیابد و با افزودن مقالات ترجمه­ای دیگر و مقالات تألیفی سنجیده­تر تجدید چاپ شود، ممکن است بتواند برخی نیازهای مخاطبان عام روایت­شناسی را برطرف کند و یا به عنوان منبعی کمک درسی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical review of Essays on Narrative Theory and Narratology

نویسنده [English]

  • Hadi Yavari

چکیده [English]

Essays on Narrative Theory and Narratology (Horry, 2013) contains seven translated and three compiled essays and it is translated and written in order to present the most important aspects of general theory of narrative, in a coherent and purposeful manner, to present appropriate narrative analysis from Persian texts for those Persians who are interested in narratology.  In this essay I evaluate various aspects of the book, and relying on sufficient evidences like: quality of equivalents and translations, grammatical matters, formal aspects, citations, and quality of compiled essays, I show that this book has many faults and errors. And if it is revised in terms of form and content, and enriched with extra useful translated and compiled essays, it could meet some needs of general audience of narratology or be introduced as a textbook.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: narratology
  • Translation Criticism
  • Essays on Narrative Theory and Narratology
اخوّت، احمد (1371). دستور زبان داستان، تهران: فردا.
ادگار، اندرو و سج­ویک، پیتر، (1387)، مفاهیم بنیادی نظریة فرهنگی، ترجمة مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.
بالائی، کریستف و کویی پرس، میشل (1366). سرچشمه­های داستان کوتاه فارسی، ترجمة احمد کریمی حکاک، تهران: پاپیروس.
پراپ، ولادیمیر (1368). ریختشناسی قصه­های پریان، ترجمة فریدون بدره­ای، تهران: توس.
پرینس، جرالد (1391). روایت­شناسی، شکل و کارکرد روایت، ترجمة محمد شهبا، تهران: مینوی خرد.
تولان، مایکل (1386)، روایت­شناسی، درآمدی زبان­شناختی- انتقادی، ترجمة سیده فاطمه علوی و فاطمه نعمتی، تهران: سمت.
حرّی، ابوالفضل، (1387)، «درآمدی بر رویکرد روایتشناختی به داستان روایی با نگاهی به رمان آیینه­های دردار هوشنگ گلشیری»، پژوهشهای زبانهای خارجی نشریۀ دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، س. 51، پاییز و زمستان 1387، صص 53-78.
حری، ابوالفضل، (1388) «همبستگی میان بازنمایی وجوه رنگارنگ گفتار و اندیشه با تمرکز بر سخن غیرمستقیم آزاد»، در فصلنامة نقدادبی. س 2. ش 7. پاییز 1388، صص  59-78.
حرّی، ابوالفضل، (1389)، «همبستگی سطوح روایت و فراکارکردهای هلیدی در داستان «حسنک وزیر»، ادب­پژوهی، س. 4، تابستان 1389 ش. 12، صص 69-87.
حرّی، ابوالفضل، (1392)، جستارهایی در باب نظریة روایت و روایت­شناسی (ترجمه و تألیف)، تهران: خانة کتاب.
حق­شناس، علی­محمد (1387)، فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی فارسی، تهران: فرهنگ معاصر.
ریمون- کنان، شلومیت، (1387)، روایت داستانی: بوطیقای معاصر، ترجمة ابوالفضل حرّی، تهران: انتشارات نیلوفر.
مارتین، والاس (1382). نظریه­های روایت، ترجمة محمد شهبا، تهران: هرمس.
مکوئیلیان، مارتین (1388). گزیده مقالات روایت، ترجمة فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد.
مهاجر، مهران و نبوی، محمد، (1381)، واژگان ادبیات و گفتمان ادبی، تهران: آگه.
 
Abott, H. Porter (2007). Story, Plot and Narration. In: The Cambridge Companion to Narrative. Cambridge University Press, Ed. David Herman (2007), Pp. 39-52
Bosseaux, Charlotte (2007), How Does it Feel? Point of View in Translation, New York, Rodopi.
Chatman, Seymour (1975). “Towards a Theory of Narrative”, In: New Literary History, Vol. 6, No. 2, On Narrative and Narratives (Winter, 1975), pp. 295 -318
Chatman, Seyour (1978). Story and Discourse, Narrative Structure in Fiction and Film, Ithacaand London, Cornell University Press.
Cohn, Dorrit (1978).Transparent Minds, Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction, Princeton, Princeton University Press.
Jahn, Manfred (1999). "More Aspects of Focalization: Refinements and Applications". In: Pier, John, ed. GRAAT: Revue des Groupes de Recherches Anglo-Américaines de L'Université François Rabelais de Tours 21: 85-110. (Recent Trends in Narratological Research: Papers from the Narratology Round Table, ESSE September 1997 -- Debrecen, Hungary). Also available in:http://www.uni-koeln.de/~ame02/jahn99b.htm
Lodge, David (1980). “Analysis and Interpretation of the Realist Text: A Pluralistic Approach to Ernest Hemingway's "Cat in the Rain", In: Poetics Today, Vol. 1, No. 4, Narratology II: The Fictional Text and the Reader (Summer,1980), pp. 5-22
Rimmon-Kenan, Schlomith (2002). Narrative Fiction Contemporary Poetics, 2nd Edition, Londonand New York, Routledge.