نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک

چکیده

«النحو‌العصری» کتابی جدید در قواعد نحو و صرف است، که مطابق گفته مؤلف، روش و شیوه ارائه بحث‌های آن جدید، و فهم و استفاده از آن آسان است. در این کتاب، نحو و صرف زبان عربی به‌طور کامل بررسی و محاسن و معایب شیوه تالیفات نحو زبان عربی گردآوری و تمام مباحث نحو و صرف زبان عربی و اسلوب‌های آن را بررسی شده است. کتاب «النحو العصری» از جامعیت نسبی برخوردار است، ولی نداشتن فهرست منابع، آیات و احادیث و ... از نقاط ضعف آن به‌شمار می‌آید. شیوه آموزشی این اثر نسبتاً خوب است، ولی از آنجایی که برای آموزش قواعد صرف و نحو عربی، به تمرین و تکرار نیاز است لذا فقدان تمرین در این کتاب از نقاط ضعف آن به‌شمار می­‌آید. از آن‌جاکه مباحث مطرح‌شده در این کتاب سطحی و ساده­‌اند می‌توان گفت: این کتاب فقط برای سطوح متوسط مناسب است، و با توجه‌به برخی اشکالات علمی نمی‌­­تواند به‌عنوان یک منبع صرف و نحو مطرح باشد، و یا کتابی تخصصی به‌شمار آید. این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی کتاب مذکور، سطح علمی کتاب، شیوه‌­های آموزشی آن و میزان موفقیت نویسنده در شرح، توضیح و آموزش قواعد زبان عربی را ارزیابی نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Book Criticism: Al-nahw Al-asri” (Contemporary Syntax)

نویسنده [English]

  • SeyedAbolfazl sajadi

چکیده [English]

 The book “Al-nahw Al-asri”(Contemporary Syntax) is a new book on the rules of Syntax and Morphology which according to its author, the method of discussion in this book is new and intelligible, and it is easy to apply. In this book, the Syntax and Morphology of the Arabic Language have been studies entirely, the advantages and disadvantages of the methodology of compilations in the Arabic Syntax have collected, and all the subjects in the Arabic Syntax and Morphology and all their styles have been studied. The book “Contemporary Syntax” is almost comprehensive; however, it lacks References, Verses and Narrations, etc. It has a relatively appropriate teaching method, but since learning the syntactic and morphological rules needs repetition and practice, the lack of practices in this book is one of its disadvantages. Because the presented issues in this book are simple, it is a suitable book for intermediate levels. With respect to some scientific errors in the book, it cannot be regarded as a source for Syntax and Morphology, or as a specialized source. This article tries to evaluate the scientific level of the book, its teaching methods, the extent of author’s accomplishment in describing, explaining, and teaching the rules of Arabic Language through its analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic Syntax and Morphology
  • Suleiman Fayyad
  • “Al-nahw Al-asri”
  • Teaching the Rules of Arabic Language
قرآن کریم.
ابن‌عقیل (1411 ق)، شرح ابن‌عقیل، تهران: ناصرخسرو.
الأفغانی، سعید (لاتا)، من تاریخ النحو، بیروت: دار الفکر.‌
تفتازانی، سعدالدین (لاتا)، شرح المختصر، قم: دار الحکمة.
حسن، عباس (1383 ش)، النحو الوافی، تهران: ناصرخسرو.
زجاج، ابوإسحاق (1391 ق)، ماینصرف و ما لا ینصرف، القاهرة: الأهرام التجاریة.
زمخشری، محمود (لاتا)، الکشاف، بیروت: دار الکتاب العربی.
السامرایی، فاضل صالح (1428 ق)، معانی النحو، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
الصبان، محمدعلی (لاتا)، حاشیة الصبان علی شرح الأشمونی، بیروت: المکتبة العصریة.
الغلایینی، مصطفی (1388 ق)، جامع الدروس العربیة، القاهرة: المطبعة المصریة.
فاضلی، محمد (1388 ش)، دراسة و نقد فی مسائل بلاغیة هامة، تهران: سمت.
مدنی، سیدعلی‌خان (1388 ش)، الحدائق الندیة، تصحیح و تحقیق سیدابوالفضل سجادی، قم: ذوی القربی.