نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

چکیده

در این مقاله کتاب عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‌‏های نوین او در نقد ادبی، ترجمۀ مریم مشرف، نقد و بررسی شده است. در این کتاب، با موضوع زبان‏‌شناسی تطبیقی، به بررسی پاره‏‌ای از آرای عبدالقاهر جرجانی، دانشمند مسلمان سدۀ پنجم هجری، پرداخته شده و دیدگاه‏‌های زبان‏‌شناسانۀ او با نظریات برخی زبان‏‌شناسان معاصر غربی، هم‏چون دو سوسور، رهبر مکتب ساختارگرایی، و چامسکی، پیش‏گام مکتب گشتاری ــ زایشی، و جان لیون مقایسه شده است. در این مقاله، نخست به بررسى این موضوع در آثار دانشمندان بزرگ مسلمان پرداخته شده و در بخش دیگر ترجمۀ کتاب عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‏‌های نوین او در نقد ادبی نقد و تحلیل شده است. این مطالب به دو بخش تحلیل شکل و ساختار و تحلیل محتوا تقسیم و به‌‏تفصیل بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review and Criticism of the Translation of the Abd al-Qāhir al -Jurjānī's Book and His Modern Perspectives on Literary Criticism

نویسنده [English]

  • Zahra Khosravi

Associate Professor Islamic Azad University, Central Tehran Branch

چکیده [English]

The present article reviews and criticizes the Abd al-Qāhir al-Jurjānī's book and his modern perspectives on literary criticism, translated by Maryam Mosharraf. Having the subject comparative linguistics, the book addresses some views of Abd al-Qāhir al-Jurjānī, a Muslim scholar of the fifth century AH, and his linguistic perspectives are compared with the views of some contemporary Western linguists, such as Saussure, the leader of the Structuralism School, and Chomsky, the pioneer of the generative-transformational approach, and John Lyon. The present article first deals with the issue in the works of the great Muslim scholars, and then in the other part analyzes the translation of Abd al-Qāhir al-Jurjānī 's book and his modern views on literary criticism. These contents fall into two parts: form and structure analysis and content analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chomsky
  • Muslim Scientists
  • Linguistics
  • Saussure
  • Abd al-Qāhir al-Jurjānī
  • Theory of Discourse
قرآن کریم.
ابن‌‏مضاء قرطبی، ابوالعباس احمد بن عبدالرحمان (1988)، الرد علی النحاة، قاهره: دار المعارف.
جرجانی، عبدالقاهر (1991)، اسرار ‏البلاغه، شرح و تحقیق عبدالمنعم خفاجی و دیگران، بیروت: دار الجیل.
جرجانی، عبدالقاهر (1999)، دلایل ‏الاعجاز، به‌‏کوشش محمد ‏التونجی، بیروت: دارالکتاب العربی.
حسان، تمّام (1979)، اللغة العربیة معناها و مبناها، قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
خسروی، زهرا (1391)، «جایگاه سیاق و دلالت نزد سیبویه»، در: سیبویهپژوهی، مجموعه مقالات، به‏‌کوشش محمد باهر، تهران: خانۀ کتاب.
‏‏دایرة‏المعارف فارسی (1380)، به‌سرپرستی غلام‌حسین مصاحب، تهران: امیرکبیر.
.دبیرمقدم، محمد (1383)، زبان‌‏شناسی نظری؛ پیدایش و تکوین دستور زایشی، تهران: سمت
سورن، پیتر (1388)، مکاتب زبان‌‏شناسی نوین در غرب، ترجمۀ علی‌‏محمد حق‏شناس، تهران: سمت.
سیبویه، ابوبشر عمرو بن عثمان (1991)، الکتاب: بیروت.
صالح، محمدسالم (2008)، الدلالة و التقعید اللغوى، دراسة فى فکر سیبویه، قاهره: دار غریب للطباعة و النشر و التوزیع.
عباس، محمد (1999)، الابعاد الابداعیه فی منهج عبدالقاهر الجرجانی، دمشق: دار الفکر.
عبداللطیف، محمد حماسه (1983)، النحو و الدلاله (مدخل لدراسة ‏المعنى النحوى الدلالى)، قاهره.
عسکری، ابوهلال (1998)، الصناعتین، بیروت: مکتبة العصریه.
قدامة ‏بن جعفر (بی‏تا)، نقد الشعر، بیروت: دارالکتب.
قرطاجنی، حازم ‏بن محمد (2007)، منهاج البلغاء و سراج الادبا، بیروت: دار الغرب الاسلامی.
مشرف، مریم (1387)، عبدالقاهر جرجانی و دیدگاه‏‌های نوین در نقد ادبی، تهران: چشمه.