نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جستار حاضر با هدف نقد و شناسایی موارد قوّت و ضعف معیارهای شکلی و محتوایی کتاب تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة و التطبیق، اثر مؤلفان علی احمد مدکور و ایمان احمد هریدی، انجام شده است. به‏‌همین‌‏منظور، پس‏ از معرفی شاخص‏‌های استاندارد نگارش کتاب آموزشی، میزان بهره‌‏مندی کتاب مذکور از آن شاخص‏‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. برخی یافته‏‌های پژوهش نشان داد کتاب حاضر 0/59 از شاخص‏‌های استانداردِ کلی را کاملاً ندارد؛ 0/35 را کامل دارد و 0/06 را ناقص دارد. هم‏چنین، در بخش مربوط به‏ عنوان مشخص شد عنوان کتاب مذکور دربردارندۀ مسائل نظری و کاربردی آموزش زبان عربی برای غیرعرب‏‌زبان‏‌هاست. در بخش مقدمه مشخص شد کتاب مذکور شاخص‏‌هایی هم‏چون ضرورت تألیف کتاب و پیشین‌ه‏ای از تألیفات مشابه را ارائه نکرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critical Content Analysis Review of the Book “Talim Alloghatol Arabiya Lennateghina Begheyreha

نویسنده [English]

  • Sajad Esmaili

PhD in Arabic Language and Literature, Tarbiat Modarres University

چکیده [English]

The present study tries to evaluate and pinpoint the structural and content weaknesses and strengths of the book, entitled (Talim Alloghatol Arabiya Lennateghina Begheyreha), authored by Ali Ahmad Madkoor and Iman Ahmad Haridi. To do so, first, the standard criteria for writing an educational book are introduced, then the extent to which this book has benefited from those criteria is evaluated using the content analysis approach. Some results of the study show that the book does not satisfy 59 main criteria, satisfies 39 and meets only 6 criteria partially. Besides, the topic of the book reveals that it contains both theoretical and practical issues related to teaching Arabic language to non-Arab language learners. The analysis of the introduction part indicatrs that the book does not clarify the significance of the book nor does it review the similar books in the area of the topic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arabic language teaching
  • Content analysis
  • Talim Alloghatol Arabiya Lennateghina
  • Begheyreha
ازکیا، مصطفى (1382)، روش‏‌هاى کاربردى تحقیق، تهران: کیهان.
باردن، لورنس (1375)، تحلیل محتوا، ترجمۀ ملیحه آشتیانى، تهران: دانشگاه شهید بهشتى.
چادگانی‌‏پور، مصطفی (1373)، نگارش علمی (فنون تهیۀ مقالات علمی و پایان‏‌نامه‌‏های تحصیلی)، اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
چستن، کنت (1378)، گسترش مهارت‏‌های آموزش زبان دوم (تئوری و عملی)، ترجمۀ محمود نورمحمدی، تهران: رهنما.
حسینی، محمدضیاء (1385)، روش تدریس زبان خارجی، تهران: رهنما.
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1393)، فرم پیش‏نهادی نقد مقاله، تهیه‏‌شده توسط گروه زبان و ادبیات عربی، تهران.
فتوحی، محمود (1391)، آیین نگارش مقالۀ علمی ــ پژوهشی، ج 9، تهران: سخن.
مدکور، علی احمد و ایمان احمدی هریدی (2006)، تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة و التطبیق، قاهره: دار الفکر العربی.