نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه پیام ‏نور، گروه زبان و ادبیات عرب

چکیده

نقد و بررسی پژوهش‌‏هایی درزمینة زندگی شخصیت‏‌های ادبی و تأثیر آثار آنان در ادبیات از جایگاه والایی برخوردار است؛ به‌‏ویژه‌‏آن‏‌که این نقد و بررسی‌‏ها نقش مؤثری در پیش‏برد اهداف آموزشی ایفا می‌‏‏کند. این‌‏گونه نقدها، گذشته‏‌ازآن‏‌که موجب پیراستگی این آثار و مقبولیت بیش‏تر آنان می‏‌شود، راه را برای پژوهش‏‌های کاربردی در این زمینه نیز هموار می‌‏‏کند. از میان این آثار کتاب أمراء الشعر العربی فی العصر العباسی ازجمله آثاری است که نویسندۀ آن کوشیده است با انتخاب برگزیدگانی از شاعران عصر عباسی و بررسی ویژگی‏‌های شعری آنان شعر این دوره را بررسی و تحلیل کند. نگارنده در مقالۀ حاضر بر آن است که، پس‏ از مقدمه‌‏ای درباب اهمیت نقد پژوهش‌‏ها و کتاب‌‏های ادبی، به معرفی جایگاه و هدف این کتاب بپردازد و با بررسی ساختاری و محتوایی به بیان ویژگی‏‌ها و کاستی‌‏های محتوایی و نگارشی آن بپردازد. ازآن‏‎‌جاکه نویسندۀ این کتاب با هدف سوق‏دادن علاقه‏‌مندان ادبیات به حوزۀ پژوهش علمی ــ ادبی آن را منطبق با برخی تکنیک‏‌های آموزشی تألیف کرده است، به‌‏نظر می‏رسد این کتاب پس ‏از بازنگری و رفع کاستی‏‌ها به‏عنوان منبع تدریس در مقطع کارشناسی‌‏ارشد کارآیی مطلوب را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Review of '' Lord of the Poetry in Abbasia Period'' Book

نویسنده [English]

  • leila Jamshid

Assistant Professor, Payam Noor University, Department of Arabic Language and Literature

چکیده [English]

Review and criticism of studies that deal with the lives of literary figures and their influence on literature as one   of the most important branches of human civilization are of high prominence especially when they play important roles in the advancement of educational goals.Such criticisms regardless of whether they cause adornment and acceptance of such works pave the ways for applied  studies.Among these works, the book of '' Lord of the Poetry in Abbasia Period'' iss a work that the author has attempted by choosing the elect  of Abbasia period poets and their poetic characteristics. Poetry of this period is one of the brightest Arabic literature periods.The present study aims to introduce the position and goal of this book after an introduction about the importance of criticism and analysis of literary books and present its content and structural criticism. Since the author has written this book with the aim of pushing enthusiasts of literature which is consistent with some training techniques, it seems that after removing shortcomings and review of this book, it would have optimal performance as a teaching source in M.A courses

کلیدواژه‌ها [English]

  • book review
  • poetry
  • Abbasia period
  • structure
  • content
ابونواس، الحسن ‏بن هانئ (2007)، دیوان، حققه و ضبطه و شرحه أحمد عبدالمجید الغزالی، بیروت: دار الکتاب العربی.
پروینی، خلیل، حامد صدقی، و دانش محمدی رکعتی (2013)، «أنیس الخوری ناقد اً (دراسة فی آرائه و مناهجه النقدیة)»، مجلة اتحاد الجامعات العربیة للآداب، ج 10، ش 2.
التبریزی، الخطیب (1994)، شرح دیوان أبی‌‏تمام، ج 2، بیروت: دار الکتاب العربی.
الحازمی، إبراهیم عبدالله (1998)، موسوعة أعلام القرن الرابع عشر و الخامس عشر الهجری، الریاض: دار الشریف.
الحوفی، أحمد محمد (1968)، تیارات ثقافیة بین العرب و الفرس، القاهره: دار نهضة مصر للطبع و النشر.
الزرکلی، خیرالدین (2002)، الأعلام، قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، ج 2، بیروت: دار العلم للملایین.
شلبی، أحمد (1968)، کیف تکتب بحثا أو رسالة، القاهره: مکتبة النهضة المصریة.
ضیف، شوقی (1966)، تاریخ الأدب العربی، العصر العباسی الأول، القاهره: دار المعارف.
عاصی، مصطفی (1375)، «زبان‌‏شناسی: از نظریه تا کاربرد»، مجلۀ فرهنگ، ش 17 .
الفاخوری، حنا (بی‏تا)، الجامع فی تاریخ الأدب العربی (الأدب القدیم)، بیروت: دار الجیل.
المقدسی، أنیس (1989)، أمراء الشعر العربی فی العصر العباسی، بیروت: دار العلم للملایین.
لانسون، جوستاف (1946)، منهج البحث فی الأدب و اللغة، ترجمة محمد مندور، القاهره: نهضة مصر للطباعة و النشر.