نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان

چکیده

کتاب تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث، اثر نادر نظام‏‌تهرانی، دربارۀ تاریخ ادب معاصر عرب نوشته‏ شده است. در این کتاب نویسنده کوشیده، تا با بررسی رویدادها و جریان‌‏های ادبی معاصر و آوردن سطوری چند دربارۀ شاعران این عصر، شمایی کلی از حیات ادبی عرب در این دوره به مخاطب ارائه دهد. بررسی و مطالعۀ این کتاب نشان از آن دارد که این اثر نیز، چون دیگر آثار قلمی، خالی از نقص نیست و کاستی‌‏هایی دارد که در چاپ‏‌های بعدی باید به آن توجه شود. نگارندگان در این مقاله می‏‌‎کوشند، با بررسی دقیق این اثر در رویکردی بی‏‌طرفانه و با رعایت اصول منطقی نقد علمی، میزان پای‏بندی نویسندۀ آن را به معیار‏های علمی نگارش کتاب و استفاده از ابزار‏های آن برای تحقق اهداف آموزشی بررسی کنند و، ضمن ارزیابی این کتاب به‏‌عنوان منبعی درسی براساس معیارهای منابع درسی، میزان برخورداری آن ‏را از ویژگی‌‏های اثری فنی و تخصصی مشخص کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Critique of the Book the History of Arabic Literature in Hadith Era

نویسندگان [English]

  • Mohsen Seifi 1
  • Bahare Samadi 2

1 Assistant professor of Arabic language and literature, Kashan University

2 PhD student of Arabic language and literature, Kashan University

چکیده [English]

The book “the History of Arabic Literature in Hadith Era” written by Nader Nizam Tehrani is about the history of Arab contemporary literature. In this book, by considering contemporary literary events and movements and also pointing to the poets of the era, the author tries to present an overall picture of Arab literary life. The study of the book shows that like other written works, this book cannot be considered the best of its kind and has some deficiencies which should be resolved in the next editions. In this article, by considering different dimensions of the work, taking an impartial approach and applying logical principles necessary for a scientific critique, the author tries to see to what extent the original writer (of the book) had adhered to the scientific standards of writing, and how he has used them to realize pedagogical goals. Furthermore, by evaluating the book as a pedagogical resource, the author of the article will determine to what extent it holds the features of a technical and specialized work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the history of Arabic literature in Hadith Era
  • Content analysis
  • structural analysis
  • formal analysis
باقری، محمدمهدی (1393)، درس‏نامة کارگاه ویرایش و درست‏‌نویسی، تهران: مؤسسۀ ویراستاران حرف‌ه‏ای پارس.
بطرس، انطونیوس (2010)، المساعد فی کتابة البحوث، لبنان: المؤسسة الحدیثة للکتاب.
حیدری، غلام‏رضا (1380)، آیین نگارش 2، زنجان: نیکان کتاب.
سمیعی گیلانی، احمد (1378)، آیین نگارش، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ضیف، شوقی (بی‏تا)، الأدب العربی المعاصر فی مصر، القاهره: دار المعارف.
الفاخوری، حنا (1380)، تاریخ الأدب العربی، تهران: توس.
مصطفوی‏‌نیا، سیدمحمدرضی و حمید دادفر (1388)، «وقفة مع الأدیب الایرانی نادر نظام‌‏طهرانی و تحلیل شعره»، التراث الأدبی، س 1، ش 4.
میرزایی، فرامرز و حسین ابویسانی (1393)، «تحلیل انتقادی کتاب الاتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث»، پژوهش‏نامۀ انتقادی متون و برنامه‏های علوم انسانی، دورۀ 14، ش 33.
نظام‏تهرانی، نادر (1387)، تاریخ آداب اللغة العربیة فی العصر الحدیث، تهران: منهاج.