نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران

چکیده

کتاب دانشگاهی امروزه در کنار سایر ارکان آموزش به‏‌عنوان ابزاری مهم برای آموزش به دانشجویان و آماده‌‏سازی آن‏ها جهت ورود به جامعه است. ازهمین‌‏رو، نقد کتاب دانشگاهی براساس شاخصه‏‌های استاندارد زمینۀ بهره‌هوری هرچه بیش‏تر از این رکن مهم آموزش عالی را فراهم می‏‌کند. نگارندگان در نوشتار حاضر کوشیده‌‏اند تا کتاب  فی الأدب العباسی؛ الرؤیة و الفن، نوشتۀ عزالدین اسماعیل، را بررسی و تحلیل کنند. مهم‌‏ترین نتایج دست‏‌یافته عبارت‏اند از: شاخصه‌‏های ظاهری هم‏چون طرح جلد، طراحی صفحه، و برجسته‌‏سازی در نگارش رعایت نشده است؛ زبان اثر علمی، شیوا، و به‏‌دوراز ابهام است و قواعد صرف و نحو در آن رعایت شده است؛ تناسب میان حجم اطلاعات اصلی و جانبی در کلیت اثر رعایت نشده است؛ کتاب مورد بحث جامعیت و روزآمدی لازم را ندارد و نتوانسته با کتاب‏‌های هم‏سطح خود ارتباط برقرار کند و نگارش آن براساس شاخصه‌‏های استاندارد دانشگاهی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of Book “History of Abbasi Literature, Attitude and Art by Ezz al-Din Ismail

نویسندگان [English]

  • abu al-hasan amin moghadecci 1
  • moosa bayat 2
  • abdo al- vahid navidi 3

1 Associate Professor of University of Tehran - Department of Arabic Language and Literature

2 PhD Student of Arabic Language and Literature at University of Tehran

3 Phd Student of Arabic Language and Literature at Tehran University

چکیده [English]

Academic books, along with other elements of higher education, are considered important tools toeducate students and prepare them to enter the society. So, the preparation of a book to be able to fulfil this aim seems necessary. Analyzing the academic books based on the standard features can help us accomplish such an important aim which constitutes  the pillars of higher education. This article seeks to examine the Qur'an based on structural, linguistic, content and form characteristics. Moreover, it tries to identify  the strengths and weaknesses of the book academic on the history of Arabic literature. The main results indicate that the apparent features such as artwork, page design and highlighs in writing are not taken into account.  The language of book is scientific, eloquent, without any ambiguity. The rules of grammar and Rhetoric have been fully observed. Proportionality between the amount of information and details of the book as a whole has not been met, but this has been considered in the context of the chapter. The book in question is not comprehensive and updated enough, and it has not been able to communicate well with other books at its level .Its writing style is not based on the academic criteria.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • book reviews
  • history of Abbasi literature
  • Ezz al-Din Ismail
قرآن کریم
اسماعیل، عزالدین (1975)، فی الأدب العباسی؛ الرؤیة و الفن، بیروت: دار النهضة العربیة.
اکبری‏‌تبار، علی‌‏اکبر (1391)، «مطالعه‏ای درباب فرایند طراحی جلد کتاب، به‏‌هم‏راه نتایج نظرسنجی درمورد طرح جلد کتاب‏‌های انتشارات سورۀ مهر»، فصل‏نامۀ تحلیلی ــ پژوهشی کتاب مهر، ش 5.
انوری، حسن و علی‌‏محمد پشت‏دار (1377)، آیین نگارش و ویرایش (2)، تهران: دانشگاه پیام نور.
جمالی زواره، بتول و دیگران (1388)، «بررسی معیارهای روان‏‌شناختی تألیف و تدوین کتاب‏‌های درسی دانشگاهی»، مجلۀ عیار، ش 23.
رضی، احمد (1388)، «شاخص‏های ارزیابی و نقد کتاب‏‌های درسی دانشگاهی»، مجلۀ سخن سمت، ش 21.
رهادوست، بهار (1382)، «رویکرد بی‌ن‏رشت‌ه‏ای و مطالعات ادبی»، زیباشناخت، ش 9.
سمیعی، احمد (1378)، نگارش و ویرایش، تهران: سمت.
کاردان، علی‏‌محمد (1382)، «نقش کتاب دانشگاهی و ویژگی‏‌های آن»، مجلۀ سخن سمت، ش 10.
متین، پیمان (1382)، «کتاب درسی معیار در انگلستان و ویژگی‌‏های آن»، مجلۀ سخن سمت، ش 13.
ملکی، حسن (1376)، برنامه‌‏ریزی درسی: راهنمای عمل، تهران: پیام اندیشه.
ملکی، حسن (1384)، «شیوۀ طراحی و تألیف کتب درسی»، مجلۀ سخن سمت، ش 15.
ملکی، حسن (1385)، «مبانی و معیارهای نقد کتاب درسی دانشگاهی»، مجلۀ سخن سمت، ش 17.
یارمحمدیان، حسین و دیگران (1388)، «ارزیابی کتاب‏‌های درسی دانشگاهی علوم انسانی براساس شاخص‏‌های مطلوب کتاب‌‏های درسی دانشگاهی»، مجلۀ عیار، ش 23.