نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

آیندة هر ادبیاتی، از گذشته و معاصر آن جدا نیست؛ زیرا در بیشتر موارد، ادبیات هر ملّتی به گذشته‌ای نظر دارد که اساس پیشرفت و فلسفة وجودی حال خود را بر آن بنا می‌نهد. سخن از دورنمای شعر معاصر عربی و یا اینکه به گذشتة خویش تکیه خواهد کرد، به معنای ایستایی در اندیشه نیست و یا تعیین مرزهای مشخّص مبنی بر اینکه «این است» و «جز این نیست»؛ چرا که ادبیات هر نسلی به دستاوردهای فکری و ادبی گذشتگان نظر دارد، در عین حال که خود و عصرش را درک می‌کند و در آن تغییر و تحولی بنیادین، نوین و زنده، می­آفریند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Prospect of Development In the Contemporary Arabic Poem

نویسنده [English]

  • Touraj Zeinivand Zeinivand

Assistant Professor, Kermanshah Razi University, Arabic Language and Literature Department

چکیده [English]

The prospect of each literature is not separable from its present and past; because most of the time, the literature of each nation considers the period of time in the past when its development and its essence have been set. We don’t want to discuss the prospect of the contemporary Arabic poetry or that this prospect depends on its past, as a dogma in mind, nor we want to set the definite border on the basis of “only is this”, and “not except this”; because the literature of each generation considers its past generations’ literary and intellectual achievements, yet it understands itself and its times and creates new, vital, and fundamental change and transformation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: contemporary Arabic poem
  • Arabic literature