نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد گروه کارآفرینی و اقتصاد دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

در این مقاله الگوی تامین­مالی مناسب مخارج توسعه کلان­شهرها و تاثیر آن بر مقاوم­سازی اقتصادی شهرها مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مدل­سازی ریاضی (تصمیم گیری چند شاخصه) سهم بهینه هر پایه درآمد در ساختار تامین­مالی مشخص شد. در ادامه توان تامین­مالی و امکان جایگزینی با وضع موجود بررسی شد. به عنوان نمونه کلان شهرهای اصفهان تهران تبریز شیراز و مشهد مطالعه شد.
نتایج مدل­سازی نشان داد، اخذ عوارض (مالیات محلی) سالانه از املاک و مستغلات به نرخ متوسط کمتر از 0.5درصد ارزش روز، توان تامین­مالی مخارج توسعه شهرها مورد مطالعه را دارد. عدم دریافت هزینه­های (عوارض) صدور پروانه­ساختمانی منجر به کاهش قیمت تمام شده واحدهای مسکونی و تجاری جدید شود. با توجه به مستمر بودن دریافت عوارض جدید، انتظار کاهش تقاضای مصرفی برای املاک با قیمت بالا را می­توان انتظار داشت. دریافت مالیات یا عوارض بر اساس ارزش روز از دارایی افراد عامل مهمی در توزیع درآمد محسوب می­شود. لذا می­توان انتظار داشت تامین­مالی مناسب مخارج توسعه شهری یکی از ارکان مقاوم سازی اقتصادی شهرها باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Finance model based on the Economic Strength for sustainable urban development Review the current methods of municipalities finance and urban development finance model based on the Economic Strength

نویسنده [English]

  • Reza Nasr Esfahani

Assistant Professor of Urban Economics, Art University of Isfahan

چکیده [English]

were studied. Using mathematical modeling system (MADM) and provide decision trees in the share of income was the main base. For case study, Tabriz, Shiraz and Mashhad were selected metropolises of Tehran.
Based on the results of the ranking criteria defined in the study to provide a model of appropriate financing, the highest degree of importance of the criteria of "justice", "transparency", "efficiency", "sustainability", "incompetent" and finally " operational "is.
Based on the results of the modeling toll (local tax) annual average rate of 0.5% of real estate to be updated based on the value of financing costs has studied the development of cities. Decline in demand for real estate in accordance with demand. It could be a mitigating factor is price. Due to the fact that major real estate assets held by the top income. Taxes or duties on the basis of the value can be considered an important factor in the distribution of income. Therefore, we can expect the right finance costs of retrofitting urban development of cities is one of the Economic Strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metropolis
  • The finance of development
  • sustainable development
  • Economic Strength
اکبری، نعمت الله نصر اصفهانی، رضا و بیدرام رسول. (1383). ظرفیت سنجی اقتصاد شهر برای تامین درآمد شهرداری مورد مطالعه عوارض نوسازی و عمران شهری در شهر اصفهان. مجموعه مقالات اولین همایش شهرداری ها و اقتصاد شهری. تهران: پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.
اکبری، نعمت الله، زاهدی کیوان، مهدی. (1387). کاربرد روش های رتبه بندی و تصمیم گیری چند شاخصه. تهران: مؤسسه فرهنگی- اطلاع رسانی و مطبوعاتی.
جمشید زاده، ابراهیم (1382)، بررسی و تحلیل منابع درآمدی شهرداری های کشور طی سال های 1380-1376، ماهنامه شهرداری ها، شماره 50
درکوش، عابدین (1382)، مدیریت مالی شهری،  فصلنامه مدیریت شهری، شماره 13، بهار 1382
ساعتی، توماس ال. (1378). تصمیم سازی برای مدیران، ترجمه علی اصغر توفیق، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
سعات آملی، شهرام (1382)، گامی تازه در مدیریت تأمین منابع مالی شهرداری های ایران، ماهنامه شهرداری ها، شماره 50
سلیمانی آشتیانی، محمد تقی (1380)، ابهام در جایگاه شهرداری های ایران و نقص در وظایف و ضعف در منابع درآمدی، مجله   شهرداری ها، سال سوم، شماره 32
قادری جعفر و قادری علی،(1386)مباحثی در اقتصاد شهری(ترجمه)، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
کارنیک، اجیت.(1995). نظریه های دخالت دولت در اقتصاد، ترجمه، رستمی محمدزمان. حوزه و دانشگاه شماره 23
ماسگره و ماسگره. (1980). مالیه عمومی‌در تئوری و عمل. ترجمه(1369)تهران: سازمان برنامه و بودجه
معزی مقدم، حسین (1383)، شیوه های تأمین منابع درآمدی شهرداری ها، همایش شهرداری ها و اقتصاد شهری دانشگاه تربیت مدرس
نادری، تورج (1381)، گزارشی از نقش عوارض صنعتی در تأمین منابع درآمدی شهرداری قزوین، مجله شهرداری ها، سال چهارم، شماره 38
نصراصفهانی، رضا، شهیدی، آمنه. (1388). برآورد پتانسیل عوارض خودرو برای شهرداری اصفهان، شهرداری اصفهان مدیریت درآمد، گزارش داخلی.
نصراصفهانی.(1394)الگوی مناسب تامین مالی پایدار کلان شهرهای کشور، طرح پژوهشی به سفارش معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی. تهران ایران
هادی زنور، بهروز(1381) اصلاح نظام درآمد شهرداری تهران، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران
هادی زنوز مبانی نظری تامین مالی شهرداریها بخش ویژه اقتصاد شهر شماره 2 شهرداری تهران 1388
هاشمی، مناف (1383)، احیای قانون نوسازی ،ضرورتی انکار ناپذیر در پایداری منابع درآمدی شهرداری‌های کشور، ماهنامه شهرداری ها، شماره 50
Arrow, Kenneth, (1997), “The Organization of Economic Activity: Issues Pertinent to the Choice of MarketVersus Non- Market Allocation”, in joint Economic Expenditures: the PPB System, Vol. 1 (Washington, D.C.:U.S. GPO).Committee, The Analysis and Evaluation of Public
Baily, S, (1999), Local Government Economics: Principles and Practice, Macmillan.
Bernan, G, (1996),”Pincus a Minimalist Model of Federal Grants and Flypaper Effects”, Journal of public Economics, 61 (2).
Besley, Timothy; Stephen Coate,( 2003), “Centralized Versus Decentralized Provision of Local Public Goods: A Political Economy Approach”, Journal of Public Economics.
Bird, R.M, (1976), Charging for public Services: A new look at an old Idea (Toronto: Canadiaion Tax Foundation).
Brennan, Geoffrey; James M. Buchanan, (1980), the Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution (Cambridge: Cambridge University Press).
Doring,T. ,(2006). "Creating a Consistent Local Fiscal Equalisation System Through a Stability Fund". German Journal of Urban Studies
Fischel, William, (2001), the Homevoter Hypothesis, (Cambridge, MA: Harvard University Press).
Flatters, Frank R, (1982), Equalization in a Federal State: An Economic Analysis (Ottawa: Economic Council of Canada).
Friedrich,P ,Gwiazda,J ,Nam,C.W. ,(2003). "Development of Local Public Finance in Europe". CESifo Working Paper No. 1107
Gordon, Roger, (1983), “An Optimal Tax Approach to Fiscal Federalism”, Quarterly Journal of Economics.
Harris. R.; A. Seldom, (1976), “Pricing or Taxing”, IEA Hobort paper 71 (London: Institute of Economic Affairs).
Harvey, J., (1996), Urban Land Economics, Macmillan.
Heald, D., (1983), Public Expenditure: Its Defence and Reform (Oxford Martin Robertson).
Joumard, I; Kongsurd, M., (2003), “Fiscal Relations across Government Levels”, OECD, Economics Department Working Papers, No 375.
Karan, T., (1998), “Local taxing and local spending: International Comparisons”, in R. Paddisonand S.J. Bailey (Eds), Local Government Finance: International Perspectives (London: Rutledge).
Levaggi, Rosella, (2002), “Decentralized Budgeting Procedures for Public Expenditure”, Public Finance Review
Nallathiga,R. ,(2008). "Trends and Perspectives of Urban Public Finance in Select Countries and India". ICFAI Journal of Urban Policy. Volume III, No. 1
Nelson, R.H, (1987), “The Economics Profession and the Making of public policy”, Journal of Economic Literature.
Niskanen, W, (1971), Bureaucracy and Representative Government, (Chicago: Aldine- Atherton).
Oates, W.E, (1999), “An essay on fiscal federalism”, Journal of Economic Literature, vol 37.
Ruhling,M. ,(2005). "Institutional Constraints on Property Tax and Semi-Autonomous Municipal Tax Agencies in Peru". World Bank Urban Research Symposium
Smith, B., (1986), Cost Savings in Ontario Municipalities, (London: Chartered Institude of Finance and Accountancy).
Tanzi, v, (1995) ”fiscal federalism and fiscal decentralization: a review of some efficiency and macroeconomic aspects”, Annual World Bank Conference on development economics.
Trotter, S.D, (1985), “The price Discrimination public Enterprise, with special reference to British Rail”, Journal of Transport Economics and Policy.
UN-HABITAT, 2009, Guide to municipal finance
Wanger. R.E, (1991), charges for Government: User charges and Earmarked Taxes in Principle and Practice, (London, Routledge).
Youngman, J.M.; J.H. Malme, (1994), an International survey of Taxes on Land and Buildings, (The Netherlands, Kluwer law and Taxation Publishers).