نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکدة کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

مایکل سندل در کتاب آن‌چه با پول نمی‌‌توان خرید؛ مرزهای اخلاقی بازار سیاست‌‌های نئولیبرال را نقد می‌‌کند که عموماً از دهة 1970 در بسیاری از کشورهای جهان پیش‌نهاد و اجرا شد. نویسنده در کتاب آن‌چه با پول نمی‌‌توان خرید وضعیتی را نقد کرده که در آن سیطره‌یافتن سیاست‌‌های نئولیبرال باعث کالایی‌شدن و پولی‌شدن فزایندة روابط اجتماعی شده است؛ نویسنده نشان می‌‌دهد که چگونه روزمره‌‌ترین و پیش‌پاافتاده‌‌ترین تجربیات ما، درنتیجة نفوذ و رخنة سرمایه، وجه اجتماعی و جمعی خود را از دست می‌دهد و افراد انگیزة خود را براساس سود و زیان مادی تنظیم و ارزیابی می‌‌کنند. این مقاله با عناوین نقد صوری و نقد محتوایی ساختاربندی شده است. مصادیق موردنظر نویسنده مصادیق متنوع و متمایزی‌اند که تفاوت‌‌های مهمی بینشان وجود دارد و نمی‌‌توان همة این موارد و مصادیق را یک‌سان و مشابه دانست، اما نویسنده همة این مصادیق را از یک سنخ می‌‌داند و درمورد همة آن‌ها توضیح مشابهی ارائه می‌‌کند و این مهم‌‌ترین نقد این نوشتار به کتابی است که به‌صورت انضمامی خود را کتابی برای چگونه زیستن در دنیای سرمایه‌‌داری آلوده به بازار معرفی می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Moral Limits of Markets: A Critique on the Book “What Money Can't Buy?”

نویسنده [English]

  • Hamid Padash

Member of Faculty, University of Tehran; padash@ut.ac.ir

چکیده [English]

Michael Sandel (2012) criticizes the neoliberal policies that were presented and implemented in many countries from 1970s in his book”What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets”. The writer has criticized a situation in which neoliberal policies have led to commodification and monetization of social relations. He shows how our daily and routine experiences have lost their social and collective aspects. The individuals assess and justify their incentives on the material profit (and loss) basis. This paper is structured in the framework of the formal critique and content critique. It is argued, in this paper, that there are important differences between these features which are not equal.   But, the writer categorizes all of them in just one category and presents similar explanation for them. This is the most important critique to the book that describes itself as a book for ”how we live in the market-oriented capitalist world”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money
  • market
  • Capitalism
  • Ethics
  • Michael Sandel
  • Formal and Content Critiques
بیات، آصف (1390)، زندگی هم‌چون سیاست؛ چگونه مردم عادی خاورمیانه را تغییر می‌دهند، ترجمة فاطمه صادقی، http://ael.af/wp-content/uploads/2016/03/siasat@irgeopolitics.pdf.
دورکیم، امیل (1393)، دربارۀ تقسیم کار اجتماعی، ترجمة باقر پرهام، تهران: مرکز.
سن، آمارتیا (1377)، اخلاق و اقتصاد، ترجمۀ حسن فشارکی، تهران: پردیس دانش.
سندل، مایکل (1393)، آنچه با پول نمی‌‌توان خرید؛ مرزهای اخلاقی بازار، ترجمة حسن افشار، تهران: مرکز.
فوکو، میشل (1394)، تولد زیست ـ سیاست، درس‌گفتارهای کلژدوفرانس 1978- 1979، ترجمة رضا نجف‌‌زاده، تهران: نشر نی.
کالینیکوس، آلکس (1394)، درآمدی تاریخی بر نظریة اجتماعی، ترجمة اکبر معصوم‌‌بیگی، تهران: آگه.
Groenwegen, Peter (1996), Economics and Ethics?, London and New York: Routledge.
Peil, Jan and Irene Van Staveren (2010), Handbook of Economics and Ethics, Cheltenham: Edward Elgar.
Sandel, Michael  J. (2012), What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets, NewYork: Farrar Straus and Giroux.
Lash, Scott and John Urry (1987), The End of Organized Capitalism, Madison: University of Wisconsin Press.
Vickery, W.S. (1953), “An Exchange of Questions between Economics and Philosophy”, in Economic Justice, E.S. Phelps (ed.), Harmondsworth: Penguin Books